Badanie dopuszczalności skargi kasacyjnej ze względu na wartość przedmiotu zaskarżenia w sprawach o zniesienie współwłasności,... - OpenLEX

Bełczącki Robert Marek, Badanie dopuszczalności skargi kasacyjnej ze względu na wartość przedmiotu zaskarżenia w sprawach o zniesienie współwłasności, o dział spadku lub o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Badanie dopuszczalności skargi kasacyjnej ze względu na wartość przedmiotu zaskarżenia w sprawach o zniesienie współwłasności, o dział spadku lub o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami

Badanie dopuszczalności skargi kasacyjnej ze względu na wartość przedmiotu zaskarżenia w sprawach o zniesienie współwłasności, o dział spadku lub o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami

Badanie dopuszczalności skargi kasacyjnej ze względu na wartość przedmiotu zaskarżenia w sprawach o zniesienie współwłasności, o dział spadku lub o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami

W myśl art. 5191 § 4 pkt 4 k.p.c. skarga kasacyjna nie przysługuje w sprawach dotyczących zniesienia współwłasności i działu spadku, jeżeli wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż sto pięćdziesiąt tysięcy złotych. Podobnie według art. 5191 § 2 k.p.c. w sprawach o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami skarga kasacyjna przysługuje tylko wtedy, gdy wartość przedmiotu zaskarżenia nie jest niższa niż sto pięćdziesiąt tysięcy złotych.

Badanie dopuszczalności skargi kasacyjnej ze względu na wartość przedmiotu zaskarżenia w sprawach o zniesienie współwłasności, o dział spadku lub o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami sąd drugiej instancji przewodniczący skład orzekający sąd drugiej instancji przewodniczący skład orzekający czy wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż 150.000 zł? skierowanie skargi kasacyjnej na posiedzenie niejawne celem jej odrzucenia przedstawienie skargi kasacyjnej Sądowi Najwyższemu wpłynięcie skargi kasacyjnej czy podana w skardze kasacyjnej wartość przedmiotu zaskarżenia przekracza wartość udziału skarżącego w majątku wspólnym? czy skarga kasacyjna zmierza do podważenia samej zasady podziału, objęcia bądź nieobjęcia podziałem danego składnika majątkowego albo rozstrzygnięcia w przedmiocie roszczeń z tytułu posiadania rzeczy wspólnej, zwrotu pożytków albo rozliczenia nakładów? czy podana w skardze wartość przedmiotu zaskarżenia koresponduje z zakresem zaskarżenia i podstawami skargi kasacyjnej? ustalenie prawidłowej wartości przedmiotu zaskarżenia odrzucenie skargi kasacyjnej a limine czy ocena przewodniczącego jest trafna? nie tak tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: czy podana w skardze kasacyjnej wartość przedmiotu zaskarżenia przekracza wartość udziału skarżącego w majątku wspólnym?

Z reguły wartość przedmiotu zaskarżenia skargi kasacyjnej nie powinna przekraczać wartości udziału skarżącego w majątku wspólnym. Wyjątkowo, gdy skarga kasacyjna zmierza do podważenia samej zasady podziału, objęcia bądź nieobjęcia podziałem danego składnika majątkowego albo rozstrzygnięcia w przedmiocie roszczeń z tytułu posiadania rzeczy wspólnej, zwrotu pożytków albo rozliczenia nakładów, wartość przedmiotu zaskarżenia może być wyższa niż wartość udziału skarżącego (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2003 r., III CZ 153/02, OSNC 2004, nr 4, poz. 60, LEX nr 78019, oraz odwołania do tego orzeczenia zawarte w postanowieniach Sądu Najwyższego z dnia 28 sierpnia 2013 r., V CSK 522/12, LEX nr 1375520, z dnia 16 maja 2013 r., V CZ 152/12, LEX nr 1353315, z dnia 27 września 2012 r., III CZ 71/12, LEX nr 1232788, z dnia 1 czerwca 2011 r., II CZ 27/11, LEX nr 1027178, z dnia 6 maja 2010 r., II CZ 38/10, LEX nr 585774, z dnia 15 kwietnia 2010 r., II CZ 114/09, LEX nr 1360218, z dnia 3 czerwca 2009 r. IV CSK 107/09, LEX nr 512006; z dnia 26 lipca 2007 r., V CZ 66/07, LEX nr 619682).

Krok: czy skarga kasacyjna zmierza do podważenia samej zasady podziału, objęcia bądź nieobjęcia podziałem danego składnika majątkowego albo rozstrzygnięcia w przedmiocie roszczeń z tytułu posiadania rzeczy wspólnej, zwrotu pożytków albo rozliczenia nakładów?

Przez zasadę podziału w powyższym znaczeniu należy rozumieć sytuację, gdy kwestionuje się podstawę uznania danego składnika majątkowego za wspólny (wówczas uwzględnia się jego wartość) bądź dopuszczalność jego podziału z uwagi na zakazy albo ograniczenia wynikające z ustawy lub umowy (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 2013 r., V CZ 119/12, LEX nr 1341722).