Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Badanie dopuszczalności skargi kasacyjnej przed Sądem Najwyższym

Badanie dopuszczalności skargi kasacyjnej przed Sądem Najwyższym

Badanie dopuszczalności skargi kasacyjnej przed Sądem Najwyższym

Na podstawie art. 3986 § 3 k.p.c. Sąd Najwyższy odrzuca skargę kasacyjną, która podlegała odrzuceniu przez sąd drugiej instancji, albo zwraca ją temu sądowi w celu usunięcia dostrzeżonych braków.

Krok: wpłynięcie akt sprawy wraz ze skargą kasacyjną do Sądu Najwyższego

Zgodnie z § 72 Regulaminu urzędowania Sądu Najwyższego (M.P. z 2003 r. Nr 57, poz. 898 ze zm.) po wpłynięciu akt sprawy Prezes Sądu Najwyższego albo upoważniony przez niego przewodniczący wydziału (por. § 7 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 Regulaminu Sądu Najwyższego) dokonuje wstępnego badania, czy spełnione zostały warunki formalne, a następnie wydaje zarządzenia co do dalszego postępowania.

W przypadku przedstawienia Sądowi Najwyższemu akt sprawy wraz ze skargą kasacyjną, badanie warunków formalnych dotyczy okoliczności związanych z dopuszczalnością wniesionej skargi oraz doręczeniem odpisu skargi stronie przeciwnej, a w przypadku wniesienia odpowiedzi na skargę kasacyjną, także z doręczeniem jej odpisu stronie skarżącej.

Krok: czy sąd drugiej instancji prawidłowo przyjął, że wniesiona skarga kasacyjna jest dopuszczalna?

Kwestia dopuszczalności wniesionej skargi kasacyjnej wymaga oceny przewodniczącego wydziału już na wstępie. Przyjęcie niedopuszczalności skargi kasacyjnej wyklucza bowiem potrzebę oceny przesłanek przyjęcia jej do rozpoznania i wyznaczania w tym celu posiedzenia niejawnego.

W oparciu o materiał zgromadzony w aktach sprawy, przedstawionej wraz ze skargą kasacyjną, przewodniczący wydziału powinien ustalić okoliczności pozwalające na sprawdzenie, czy sąd drugiej instancji prawidłowo przyjął, że skarga kasacyjna wniesiona w danej sprawie jest dopuszczalna.

Czynności podejmowane przez przewodniczącego wydziału w Sądzie Najwyższym, mające na celu sprawdzenie dopuszczalności wniesionej skargi kasacyjnej, przebiegają analogicznie do tych, które podejmowane są przed sądem drugiej instancji, z tą jednak różnicą, że przewodniczący wydziału w Sądzie Najwyższym nigdy nie wzywa skarżącego do usunięcia dostrzeżonych braków skargi, które nie skutkują odrzuceniem jej a limine, ale w tym celu zwraca ją sądowi drugiej instancji. Patrz:

Badanie dopuszczalności skargi kasacyjnej przed sądem drugiej instancji ze względu na wymagania konstrukcyjnej skargi.

Badanie dopuszczalności skargi kasacyjnej przed sądem drugiej instancji ze względu na wymagania formalne.

Badanie dopuszczalności skargi kasacyjnej przed sądem drugiej instancji ze względu na wymagania fiskalne.

Badanie dopuszczalności skargi kasacyjnej przed sądem drugiej instancji ze względu na zachowanie terminu.

Badanie dopuszczalności skargi kasacyjnej przed sądem drugiej instancji ze względu na zdolność postulacyjną skarżącego.

Badanie dopuszczalności skargi kasacyjnej przed sądem drugiej instancji ze względów podmiotowych.

Badanie dopuszczalności skargi kasacyjnej przed sądem drugiej instancji ze względów przedmiotowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację