Badanie dopuszczalności skargi kasacyjnej przed sądem drugiej instancji ze względu na zachowanie terminu do jej wniesienia - OpenLEX

Bełczącki Robert Marek, Badanie dopuszczalności skargi kasacyjnej przed sądem drugiej instancji ze względu na zachowanie terminu do jej wniesienia

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 16 maja 2020 r.
Autorzy:

Badanie dopuszczalności skargi kasacyjnej przed sądem drugiej instancji ze względu na zachowanie terminu do jej wniesienia

Badanie dopuszczalności skargi kasacyjnej przed sądem drugiej instancji ze względu na zachowanie terminu do jej wniesienia

Badanie dopuszczalności skargi kasacyjnej przed sądem drugiej instancji ze względu na zachowanie terminu do jej wniesienia

Na podstawie art. 3986 § 2 k.p.c. sąd drugiej instancji obowiązany jest odrzucić skargę kasacyjną wniesioną po upływie przepisanego terminu.

Na podstawie art. 15zzs ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 i 567), dodanego ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568), w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 (w tekście przepisu ustawy oczywiście błędnie wskazano jedynie na COVID) bieg m.in. terminów procesowych w postępowaniach sądowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Niewątpliwie zatem w tym okresie bieg terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym nie rozpoczyna się, a rozpoczęty wcześniej ulega zawieszeniu na ten okres.

Wątpliwości budzi jednak temporalny zakres obowiązywania normy prawnej zawartej w przytoczonym przepisie.

Względy celowościowe i pragmatyczne sprawiają, że można bronić poglądu, iż znajduje ona zastosowanie od dnia 14 marca 2020 r., tj. od dnia ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (por. § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, Dz. U. z 2020 r., poz. 433).

Następnie z dniem 20 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszony został stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (por. § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz. U. z 2020 r., poz. 491).

Hipoteza normy prawnej zawartej w przepisie art. 15zzs ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r., dodanym ustawą z dnia 31 marca 2020 r., z pewnością spełniła się już z dniem 14 marca 2020 r.

Niemniej znamienne, że przepis ten nie został wymieniony w art. 101 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. wśród tych przepisów tej ustawy, które mają mieć moc wsteczną.

To z kolei uprawnia do wysnucia wniosku, że norma prawna zawarta w przepisie art. 15zzs ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r., dodanym ustawą z dnia 31 marca 2020 r., wywołać może przewidziane w nim skutki prawne dopiero z dniem 31 marca 2020 r., kiedy to wspomniana ustawa z dnia 31 marca 2020 r. w części obejmującej ten przepis weszła w życie.

Jeśli chodzi natomiast o okres od dnia 14 marca 2020 r., otwarta pozostaje kwestia stosowania art. 173 k.p.c., względnie dopuszczalności przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

Pamiętać również należy o tym, że wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów, o których mowa w art. 15zzs ust. 1 wspomnianej ustawy z dnia 2 marca 2020 r., nie dotyczy terminów w rozpoznawanych przez sądy sprawach wskazanych w art. 14a ust. 4 (tzw. sprawy pilne), terminów w sprawach wyboru lub powołania organów, których kadencje są określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, terminów wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz terminów w sprawach wniosków i pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego (por. art. 15zzs ust. 2 tej ustawy).

Ponadto art. 15zzs ust. 1 tej ustawy nie stosuje się do terminów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 15zzt tej ustawy).

Od dnia 18 kwietnia 2020 r. art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. nie znajduje także zastosowania w postępowaniach sądowych dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (art. 15zzs ust. 12 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. – por. art. 73 pkt 46 lit. f w zw. z art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dz. U. z 2020 r., poz. 695).

Uchylenie art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. nastąpiło z dniem 16 maja 2020 r. na podstawie art. 46 pkt 20 w zw. z art. 76 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875).

Według art. 68 ust. 6 i 7 wspomnianej ustawy z dnia 14 maja 2020 r. terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r., których bieg nie rozpoczął się albo uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzs tej ustawy, rozpoczynają bieg albo biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r.

Wobec tego termin do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym, który nie rozpoczął się albo uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r., rozpoczyna bieg albo biegnie dalej począwszy od dnia 24 maja 2020 r. (po upływie 7 dni od dnia 16 maja 2020 r.).

Badanie dopuszczalności skargi kasacyjnej przed sądem drugiej instancji ze względu na zachowanie terminu do jej wniesienia sąd drugiej instancji przewodniczący skład orzekający sąd drugiej instancji przewodniczący skład orzekający czy orzeczenie sądu drugiej instancji zaskarżone skargą kasacyjną zostało wydane na posiedzeniu jawnym? zwrot wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej czy skargą kasacyjną zostało zaskarżone wydane na posiedzeniu niejawnym orzeczenie oddalające apelację lub zmieniające orzeczenie sądu pierwszej instancji? przedstawienie skargi kasacyjnej Sądowi Najwyższemu czy skarżący wniósł skargę kasacyjną w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia doręczenia odpisu zaskarżonego orzeczenia wraz z uzasadnieniem? czy wraz ze skargą kasacyjną skarżący wniósł o przywrócenie terminu do jej wniesienia? skierowanie sprawy na posiedzenie niejawne czy skarżący wniósł skargę kasacyjną w terminie sześciu miesięcy, liczonym od dnia uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia? czy skarżący wniósł skargę kasacyjną w terminie sześciu miesięcy, liczonym od dnia doręczenia stronie odpisu zaskarżonego orzeczenia wraz z uzasadnieniem? wpłynięcie skargi kasacyjnej do sądu drugiej instancji czy strona zażądała doręczenia odpisu zaskarżonego orzeczenia wraz z uzasadnieniem? czy skarga kasacyjna pochodzi od Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich albo Rzecznika Praw Dziecka? czy skarżący w terminie tygodniowym, liczonym od dnia doręczenia zaskarżonego orzeczenia, zażądał doręczenia odpisu tego orzeczenia wraz z uzasadnieniem? czy orzeczenie sądu drugiej instancji zaskarżone skargą kasacyjną zostało wydane na posiedzeniu jawnym? czy skargą kasacyjną zostało zaskarżone wydane na posiedzeniu niejawnym orzeczenie oddalające apelację albo zażalenie lub zmieniające orzeczenie sądu pierwszej instancji? czy skarżący w terminie tygodniowym, liczonym od dnia ogłoszenia zaskarżonego orzeczenia, zażądał doręczenia odpisu tego orzeczenia wraz z uzasadnieniem? czy skarżącemu przywrócony został tygodniowy termin do żądania doręczenia odpisu zaskarżonego orzeczenia wraz z uzasadnieniem? przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej odrzucenie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej oddalenie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej postępowanie w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej wynik postępowania odrzucenie skargi kasacyjnej czy ocena przewodniczącego jest trafna? tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: wpłynięcie skargi kasacyjnej do sądu drugiej instancji

Czynności związane z badaniem dopuszczalności skargi kasacyjnej wykonuje przewodniczący, za wyjątkiem odrzucenia skargi, co wymaga wydania postanowienia przez sąd.

Krok: czy skarga kasacyjna pochodzi od Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich albo Rzecznika Praw Dziecka?

Zgodnie z art. 3985 § 1 i 2 k.p.c. terminy do wniesienia skargi kasacyjnej przez stronę oraz przez Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich albo Rzecznika Praw Dziecka są zróżnicowane. Stronie przysługuje termin dwumiesięczny, a wskazanym podmiotom szczególnym - termin sześciomiesięczny. Ponadto inaczej określony został początek biegu terminu w obu przypadkach. W dodatku według art. 5191 § 22 k.p.c. w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, prowadzonych na podstawie konwencji haskiej z 1980 r. Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Dziecka lub Rzecznik Praw Obywatelskich mogą wnieść skargę kasacyjną w terminie czterech miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia.