Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Badanie dopuszczalności apelacji przed sądem drugiej instancji ze względu na zachowanie terminu do jej wniesienia – bieg terminu do wniesienia apelacji w związku z jej wniesieniem bezpośrednio do sądu drugiej instancji

Badanie dopuszczalności apelacji przed sądem drugiej instancji ze względu na zachowanie terminu do jej wniesienia – bieg terminu do wniesienia apelacji w związku z jej wniesieniem bezpośrednio do sądu drugiej instancji

Badanie dopuszczalności apelacji przed sądem drugiej instancji ze względu na zachowanie terminu do jej wniesienia – bieg terminu do wniesienia apelacji w związku z jej wniesieniem bezpośrednio do sądu drugiej instancji

W art. 369 § 3 k.p.c. wprowadzono fikcję prawną, nakazującą przyjęcie, że w przypadku, gdy apelacja została wniesiona w przepisanym terminie wprost do sądu drugiej instancji, a więc z naruszeniem art. 369 § 1 k.p.c., który nakazuje jej wniesienie do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, termin do wniesienia apelacji uważa się za zachowany. Nie dotyczy to jednak przypadków wniesienia apelacji bezpośrednio do innych sądów lub organów państwowych. Wówczas termin do wniesienia apelacji zostanie zachowany tylko wtedy, gdy przed jego upływem apelacja zostanie przekazana przez niewłaściwy sąd lub inny organ i wpłynie do sądu, który wydał zaskarżony wyrok.

Brak wymaganego pouczenia albo błędne pouczenie strony działającej bez adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego o sposobie wniesienia apelacji nie ma wpływu na rozpoczęcie biegu tego terminu, a jedynie stanowić może podstawę jego przywrócenia (por. uchwała SN z 22.11.2011 r., III CZP 38/11, OSNC 2012/5, poz. 56, LEX nr 1027055).

Krok: przedstawienie akt sprawy wraz z apelacją przez sąd pierwszej instancji

Czynności związane z kontrolą dopuszczalności apelacji przed sądem drugiej instancji wykonywane są przez przewodniczącego, za wyjątkiem odrzucenia apelacji, wymagającej wydania postanowienia przez sąd. W myśl art. 373 § 2 k.p.c. czynności przewodniczącego związane z nadaniem biegu apelacji może wykonywać referendarz sądowy.

Krok: czy apelacja została wniesiona przez stronę za pośrednictwem sądu pierwszej instancji?

Z wniesieniem apelacji za pośrednictwem sądu pierwszej instancji mamy do czynienia wtedy, gdy apelacja zostaje złożona w sądzie, który wydał zaskarżony wyrok, a w przypadku oddania apelacji w placówce pocztowej operatora, o którym mowa w art. 165 § 2 k.p.c. – gdy przesyłka zawierająca apelację zostaje zaadresowana do tego sądu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?