Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Badanie dopuszczalności apelacji przed sądem drugiej instancji ze względu na wymagania fiskalne - apelacja wniesiona przez stronę osobiście

Badanie dopuszczalności apelacji przed sądem drugiej instancji ze względu na wymagania fiskalne - apelacja wniesiona przez stronę osobiście

Badanie dopuszczalności apelacji przed sądem drugiej instancji ze względu na wymagania fiskalne - apelacja wniesiona przez stronę osobiście

Stosownie do art. 18 ust. 1 i 2 u.k.s.c. od apelacji pobiera się całą opłatę sądową, taką jak od pozwu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Kontrolując dopuszczalność apelacji sąd drugiej instancji w myśl art. 373 § 1 k.p.c. obowiązany jest sprawdzić m.in. czy należna od apelacji opłata została uiszczona. W myśl art. 130 § 1 k.p.c., który stosuje się odpowiednio w postępowaniu apelacyjnym na podstawie art. 391 § 1 k.p.c., w zw. z art. 373 § 1 k.p.c., jeżeli od apelacji nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa skarżącego do opłacenia apelacji w wyznaczonym terminie, pod rygorem jej odrzucenia. Ponieważ w art. 373 § 1 k.p.c. mowa jest o terminie wyznaczonym, a nie o terminie tygodniowym, tak jak w art. 130 § 1 k.p.c., przyjmuje się, że termin do uiszczenia brakującej opłaty od apelacji jest terminem sądowym i może podlegać przedłużeniu (art. 166 w zw. z art. 164 k.p.c.). Apelacja ulega odrzuceniu w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, liczonego od dnia doręczenia wezwania.

Krok: przedstawienie akt sprawy wraz z apelacją przez sąd pierwszej instancji

Czynności związane z kontrolą dopuszczalności apelacji przed sądem drugiej instancji wykonywane są przez przewodniczącego, za wyjątkiem odrzucenia apelacji, wymagającej wydania postanowienia przez sąd. W myśl art. 373 § 2 k.p.c. czynności przewodniczącego związane z nadaniem biegu apelacji może wykonywać referendarz sądowy.

Krok: czy strona wnosząca apelację jest zwolniona z mocy ustawy od kosztów sądowych?

Przypadki zwolnienia z mocy ustawy od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, w tym m.in. opłat sądowych, określa art. 96 u.k.s.c. Obowiązek uiszczania opłaty sądowej nie zachodzi także w przypadkach przewidzianych w art. 94 i 95 ust. 3 u.k.s.c.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?