Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2016 r.
Autorzy:

Badanie dopuszczalności apelacji przed sądem drugiej instancji ze względu na wymagania fiskalne

Badanie dopuszczalności apelacji przed sądem drugiej instancji ze względu na wymagania fiskalne

Badanie dopuszczalności apelacji przed sądem drugiej instancji ze względu na wymagania fiskalne

Badanie dopuszczalności apelacji przed sądem drugiej instancji polega przede wszystkim na ustaleniu, czy kontrola sądu pierwszej instancji w tym zakresie odbyła się prawidłowo, a jeśli nie - na naprawieniu zaistniałych błędów, o ile to możliwe. Z art. 373 zd. drugie k.p.c. wynika bowiem, że sąd drugiej instancji nie może w tym celu przekazać akt sprawy sądowi pierwszej instancji. Jeżeli natomiast przyczyny niedopuszczalności apelacji są nieusuwalne, sąd drugiej instancji musi ją odrzucić, co powinien był zrobić już sąd pierwszej instancji.

Sąd drugiej instancji bada m.in., czy należna od apelacji opłata sądowa została uiszczona. Braki z tym związane mogą być usuwalne, bądź nie - w zależności od tego, czy w sprawie znajduje zastosowanie art. 112 ust. 3 u.k.s.c.

Krok: przedstawienie apelacji sądowi drugiej instancji

Czynności związane z kontrolą dopuszczalności apelacji przed sądem drugiej instancji wykonywane są przez przewodniczącego, za wyjątkiem odrzucenia apelacji, wymagającego wydania postanowienia.

Krok: czy należna od apelacji opłata sądowa została uiszczona?

Nieuiszczenie należnej od apelacji opłaty sądowej może polegać na całkowitym zaniechaniu jej uiszczenia, uiszczeniu jej w wysokości niższej, niż wymagana, lub na uiszczeniu jej w sposób sprzeczny z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 408). Uwzględnić przy tym należy, że na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 kwietnia 2008 r., sygn. akt SK 11/07 (Dz.U. Nr 84, poz. 517), należna od apelacji opłata może zostać uiszczona zarówno na rachunek sądu pierwszej instancji, który wydał zaskarżony wyrok, jak i sądu drugiej instancji, który jest funkcjonalnie właściwy do rozpoznania apelacji. W obecnym stanie prawnym reguła ta znajduje potwierdzenie w § 2 pkt 1 i 2 wspomnianego rozporządzenia.

Braki związane z uiszczeniem należnej od apelacji opłaty sądowej podlegają naprawieniu przed sądem drugiej instancji tylko wtedy, gdy w sprawie nie znajduje zastosowania art. 112 ust. 3 u.k.s.c. Sprawdzenie okoliczności z tym związanych przebiega w taki sam sposób, jak przed sądem pierwszej instancji.

por. Badanie dopuszczalności apelacji przed sądem pierwszej instancji ze względu na wymagania fiskalne - apelacja wniesiona przez stronę osobiście

por. Badanie dopuszczalności apelacji przed sądem pierwszej instancji ze względu na wymagania fiskalne - bieg terminu do opłacenia apelacji wniesionej przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego i zawierającej wniosek o zwolnienie od opłaty sądowej

por. Badanie dopuszczalności apelacji przed sądem pierwszej instancji ze względu na wymagania fiskalne - bieg terminu do opłacenia apelacji wniesionej przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego w związku z zażaleniem na odmowę zwolnienia od opłaty

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację