Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Badanie dopuszczalności apelacji przed sądem drugiej instancji ze względów podmiotowych i przedmiotowych

Badanie dopuszczalności apelacji przed sądem drugiej instancji ze względów podmiotowych i przedmiotowych

Badanie dopuszczalności apelacji przed sądem drugiej instancji ze względów podmiotowych i przedmiotowych

Badanie dopuszczalności apelacji przed sądem drugiej instancji polega przede wszystkim na ustaleniu, czy kontrola sądu pierwszej instancji w tym zakresie odbyła się prawidłowo, a jeśli nie - na naprawieniu zaistniałych błędów, o ile to możliwe. Z art. 373 zd. drugie k.p.c. wynika bowiem, że sąd drugiej instancji nie może w tym celu przekazać akt sprawy sądowi pierwszej instancji. Jeżeli natomiast przyczyny niedopuszczalności apelacji są nieusuwalne, sąd drugiej instancji musi ją odrzucić, co powinien był zrobić już sąd pierwszej instancji.

Sąd drugiej instancji bada m.in. czy apelacja została wniesiona przez podmiot do tego uprawniony oraz czy podmiot taki zaskarża wyrok w tej części, w której pozwalają mu na to normy prawa procesowego. Przyczyny niedopuszczalności z tym związane nie podlegają naprawieniu. Jeśli skarżący legitymowany jest do wniesienia apelacji, może jedynie cofnąć apelację w niedopuszczalnej części lub odpowiednio zmodyfikować jej treść.

Krok: przedstawienie apelacji sądowi drugiej instancji

Czynności związane z kontrolą dopuszczalności apelacji przed sądem drugiej instancji wykonywane są przez przewodniczącego, za wyjątkiem odrzucenia apelacji, wymagającego wydania postanowienia.

Krok: czy sąd pierwszej instancji prawidłowo przyjął, że wniesiona apelacja jest dopuszczalna ze względów podmiotowych i przedmiotowych?

Podstawę przyjęcia niedopuszczalności apelacji stanowi:

– wniesienie apelacji przez podmiot do tego nieuprawniony (brak legitymacji);

– zaskarżenie wyroku w części, w której nie zawiera rozstrzygnięcia o zgłoszonym żądaniu (brak substratu zaskarżenia);

– zaskarżenie wyroku w całości zgodnego z wnioskami zgłoszonymi przez skarżącego przed sądem pierwszej instancji (brak gravamen);

– zaskarżenie przez podmiot występujący po stronie pozwanej wyroku oddalającej powództwo w części dotyczącej innego pozwanego;

– zaskarżenie przez interwenienta ubocznego rozstrzygnięcia korzystnego dla strony, do której przystąpił.

Sprawdzenie okoliczności z tym związanych przebiega w taki sam sposób, jak przed sądem pierwszej instancji.

por. Badanie dopuszczalności apelacji przed sądem pierwszej instancji ze względów podmiotowych i przedmiotowych

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację