Badanie, czy zachodzą obligatoryjne przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia - OpenLEX

Wiktorowska Ewa, Badanie, czy zachodzą obligatoryjne przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Autorzy:

Badanie, czy zachodzą obligatoryjne przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia

Badanie, czy zachodzą obligatoryjne przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia

Badanie, czy zachodzą obligatoryjne przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się z chwilą zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo unieważnieniem postępowania.

W art. 255 p.z.p. wskazano zamknięty katalog przesłanek, które –jeżeli zaistnieją –obligują zamawiającego do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia. Tak jak dotychczas nowe przepisy nie pozostawiają zamawiającemu swobody co do okoliczności, w których możliwe jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia. Obok wskazania w przepisie zamkniętego katalogu przesłanek zastosowania tej instytucji, ustawa nakłada na zamawiającego obowiązek wskazania uzasadnienia prawnego i faktycznego podjętej czynności. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub zostali zaproszeni do negocjacji – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Dodatkowo zamawiający udostępnia niezwłocznie tę informację na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Obok przesłanek obligatoryjnych unieważnienia postępowania – art. 256-258 p.z.p. zawierają przesłanki fakultatywne unieważnienia postępowania.

Badanie, czy zachodzą obligatoryjne przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zamawiający brak konsensusu w trybie z wolnej ręki zawiadomienie wykonawców o unieważnieniu postępowania decyzja o nieunieważnieniu postępowania decyzja o unieważnieniu postępowania oferty dodatkowe o tej samej cenie lub koszcie istotna zmiana okoliczności wada niemożliwa do usunięcia brak wniesienia zabezpieczenia lub uchylenie się od zawarcia umowy badanie przesłanek unieważnienia postępowania zamawiający przystępuje do badania, czy unieważnić postępowanie jaką przyczynę unieważnienia ustalono? brak wniosków lub ofert wszystkie wnioski lub oferty odrzucone brak środków spełnione niespełnione

Krok: zamawiający przystępuje do badania, czy unieważnić postępowanie

Przed podjęciem decyzji o unieważnieniu postępowania zamawiający powinien zbadać, czy w zaistniałych okolicznościach jest zobligowany do dokonania tej czynności, tj. opisać stan faktyczny i wskazać, który przepis ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) – dalej p.z.p., ma zastosowanie. Interpretacji przesłanek unieważnienia postępowania zamawiający musi dokonywać w sposób ścisły przy zachowaniu prymatu wykładni gramatycznej oraz celowościowej. Wykładnia rozszerzająca jest niedopuszczalna.

Krok: badanie przesłanek unieważnienia postępowania

Artykuł 255 p.z.p. zawiera zamknięty katalog przesłanek, które obligują zamawiającego do unieważnienia postępowania. Wszczęcie postępowania o udzielenia zamówienia stanowi zobowiązanie zamawiającego do zawarcia umowy w sprawie zamówienia, z tego obowiązku może go zwolnić jedynie wskazanie przesłanek określonych w przepisach uprawniających zamawiającego do unieważnienia postępowania. Gdy przesłanki takie nie występują, zamawiający nie może unieważnić postępowania.