Wiktorowska Ewa, Badanie, czy zachodzą fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Autor:

Badanie, czy zachodzą fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania

Badanie, czy zachodzą fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania

Badanie, czy zachodzą fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania

Zamawiający może, lecz nie musi wskazywać tych przesłanek w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia. W sytuacji gdy zamawiający przewiduje wykluczenie na podstawie którejkolwiek z okoliczności wymienionych w art. 109 p.z.p., a następnie ona zaistnieje w postępowaniu, jest zobowiązany do jej zastosowania i wykluczenia wykonawcy, wobec którego przesłanka ta się ziści.

Katalog fakultatywnych przesłanek wykluczenia został zasadniczo dostosowany w Prawie zamówień publicznych do przesłanek wskazanych w art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE.

W określonych w przepisach przypadkach zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy jest wystarczająca do wykonania zamówienia.

Badanie, czy zachodzą fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania zamawiający zamawiający niewykluczenie wykonawcy wykonawca nie jest wykluczany z postępowania wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy z wykonawcą badanie czy wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek fakultatywnych konflikt interesów poważne naruszenie obowiązków zawodowych likwidacja / upadłość wykonawcy płatność podatków i składek ochrona środowiska, prawo socjalne lub prawo pracy przyjęcie wniosku albo oferty ocena, czy wykonawca dokonał skutecznego samooczyszczenia lekkomyślność lub niedbalstwo wykonawcy wpływanie na czynności zamawiającego jaką podstawę wykluczenia ustalono? zamierzone wprowadzenie w błąd zamawiającego wykluczenie wykonawcy wykonawca wykonawca złożenie wniosku albo oferty nie podlega podlega

Krok: złożenie wniosku albo oferty

Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Oświadczenie takie w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej progi unijne składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z 5.01.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE L 3, s. 16). Obok wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) oświadczenie takie składają również podmioty, które udostępniają wykonawcy swoje zasoby.

Informacje, czy podstawy fakultatywne i które z nich będą badane w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający musi zamieścić zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu, jak i dokumentach zamówienia.

Krok: przyjęcie wniosku albo oferty

Złożone oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, odpowiednio na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.