Badania wydatku energetycznego w odniesieniu do pracowników młodocianych - OpenLEX

Zamajtys Krzysztof, Badania wydatku energetycznego w odniesieniu do pracowników młodocianych

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 25 stycznia 2019 r.
Autor:

Badania wydatku energetycznego w odniesieniu do pracowników młodocianych

Badania wydatku energetycznego w odniesieniu do pracowników młodocianych

Badania wydatku energetycznego w odniesieniu do pracowników młodocianych

Pracodawca, zgodnie z art. 204 § 1 k.p., jest obowiązany nie zatrudniać młodocianych przy pracach wzbronionych, których wykaz ustala w drodze rozporządzenia Rada Ministrów.

Najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonywanie pracy dla pracowników młodocianych zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. z 2016 r., poz. 1509 t.j.) - dalej r.p.w.m.

W załączniku nr 1 r.p.w.m. wskazane zostały w pkt I prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, wymuszoną pozycją ciała oraz zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu.

Do prac związanych z nadmiernym wysiłkiem fizycznym należy zaliczyć prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonywanie pracy, przekraczają:

a) dla dziewcząt - w odniesieniu do 6-godzinnego dobowego czasu pracy - 2.300 kJ, a w odniesieniu do wysiłków krótkotrwałych 10,5 kJ na minutę,

b. dla chłopców - w odniesieniu do 6-godzinnego dobowego czasu pracy - 3.030 kJ, a w odniesieniu do wysiłków krótkotrwałych 12,6 kJ na minutę.

Pomiar wydatku energetycznego związanego z wykonywaną pracą przez pracownika, pracodawca wykonuje samodzielnie lub zleca firmie zewnętrznej.

Badania wydatku energetycznego w odniesieniu do pracowników młodocianych wyznaczony pracownik wyznaczony pracownik określenie jednostkowych wartości wydatku energetycznego na daną czynność wykonywaną przez pracownika na wytypowanym stanowisku pracy w zakresie wydatku energetycznego i na jednostkę czasu (!) przekazanie  protokołów  z wykonanych badań  wydatku  energetycznego zsumowanie wartości wydatku energetycznego dla wszystkich czynności wykonywanych przez pracownika na wytypowanym stanowisku pracy w zakresie wydatku energetycznego przygotowanie protokołów z wykonanych badań wydatku energetycznego określenie wartości wydatku energetycznego na daną czynność wykonywaną przez pracownika na wytypowanym stanowisku pracy w zakresie wydatku energetycznego określenie rodzajów czynności wykonywanych przez pracownika na wytypowanym stanowisku pracy w zakresie wydatku energetycznego otrzymanie polecenia służbowego odnośnie wykonania badań wydatku energetycznego określenie czasu trwania czynności wykonywanych przez pracownika na wytypowanym stanowisku pracy w zakresie wydatku energetycznego firma zewnętrzna firma zewnętrzna otrzymanie zlecenia wykonania badań wydatku energetycznego przygotowanie protokołów z wykonanych badań wydatku energetycznego wykonanie badań wydatku energetycznego wydanie protokołów z wykonanych badań wydatku energetycznego pracodawca pracodawca wytypowanie stanowisk pracy do badań wydatku energetycznego zlecenie wykonania badań wydatku energetycznego firmie zewnętrznej czy występują przekroczenia wartości wydatku energetycznego? poinformowanie pracownika o braku przekroczeń wartości wydatku energetycznego powzięcie wiadomości o wykonanych badaniach wydatku energetycznego stwierdzenie potrzeby wykonania badań wydatku energetycznego działania zmierzające do ochrony zdrowia i życia pracownika decyzja o wykonaniu badań wydatku energetycznego wykonanie badań wydatku energetycznego samodzielnie przez pracodawcę tak nie

Krok: stwierdzenie potrzeby wykonania badań wydatku energetycznego

Pracodawca zapewnia wykonanie badań wydatku energetycznego w celu oceny stopnia obciążenia pracownika pracą fizyczną, zwłaszcza dla pracowników podlegających szczególnej ochronie, tj. pracowników młodocianych.

Krok: wytypowanie stanowisk pracy do badań wydatku energetycznego

Pracodawca w celu wykonania badań wydatku energetycznego powinien wytypować wszystkie stanowiska pracy, na których przewidywane jest obciążenie pracownika pracą fizyczną.