Zamajtys Krzysztof, Badania wydatku energetycznego w odniesieniu do kobiet i kobiet w ciąży

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 1 maja 2013 r. do: 30 kwietnia 2017 r.
Autorzy:

Badania wydatku energetycznego w odniesieniu do kobiet i kobiet w ciąży

Badania wydatku energetycznego w odniesieniu do kobiet i kobiet w ciąży

Badania wydatku energetycznego w odniesieniu do kobiet i kobiet w ciąży

Pracodawca, zgodnie z art. 176 k.p., jest obowiązany nie zatrudniać kobiet i kobiet karmiących dziecko piersią, przy pracach szczególnie uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią.

Najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonywanie pracy dla kobiet, kobiet w ciąży zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114, poz. 545, z późn. zm.) - dalej r.p.u.s.k. W załączniku r.p.u.s.k. wskazane zostały w pkt I prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała, do których to prac należy zaliczyć wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 5.000 kJ na zmianę roboczą, a przy pracy dorywczej - 20 kJ/min. (Uwaga! 1 kJ = 0,24 kcal)

Dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią do prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet, zgodnie z r.p.u.s.k., należy zaliczyć wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 2.900 kJ na zmianę roboczą.

Pomiar wydatku energetycznego związanego z wykonywaną pracą przez pracownika, pracodawca wykonuje samodzielnie lub zleca firmie zewnętrznej.

Badania wydatku energetycznego w odniesieniu do kobiet i kobiet w ciąży wyznaczony pracownik wyznaczony pracownik określenie jednostkowych wartości wydatku energetycznego na daną czynność wykonywaną przez pracownika na wytypowanym stanowisku pracy w zakresie wydatku energetycznego i na jednostkę czasu przekazanie protokołów z wykonanych badań wydatku energetycznego zsumowanie wartości wydatku energetycznego dla wszystkich czynności wykonywanych przez pracownika na wytypowanym stanowisku pracy w zakresie wydatku energetycznego przygotowanie protokołów z wykonanych badań wydatku energetycznego określenie wartości wydatku energetycznego na daną czynność wykonywaną przez pracownika na wytypowanym stanowisku pracy w zakresie wydatku energetycznego określenie rodzajów czynności wykonywanych przez pracownika na wytypowanym stanowisku pracy w zakresie wydatku energetycznego polecenie służbowe wykonania badań wydatku energetycznego określenie czasu trwania czynności wykonywanych przez pracownika na wytypowanym stanowisku pracy w zakresie wydatku energetycznego firma zewnętrzna firma zewnętrzna otrzymanie zlecenia wykonania badań wydatku energetycznego przygotowanie protokołów z wykonanych badań wydatku energetycznego wykonanie badań wydatku energetycznego wydanie protokołów z wykonanych badań wydatku energetycznego pracodawca pracodawca wytypowanie stanowisk pracy do badań wydatku energetycznego zlecenie wykonania badań firmie zewnętrznej czy występują przekroczenia wartości wydatku energetycznego? poinformowanie pracownika o braku przekroczeń wartości wydatku energetycznego niedopuszczenie pracownika do pracy powzięcie wiadomości o wykonanych badaniach wydatku energetycznego stwierdzenie potrzeby wykonania badań wydatku energetycznego działania zmierzające do ochrony zdrowia i życia pracownika decyzja o wykonaniu badań wydatku energetycznego eliminacja przekroczeń wartości wydatku energetycznego wykonanie badań samodzielnie przez pracodawcę tak nie

Krok: stwierdzenie potrzeby wykonania badań wydatku energetycznego

Pracodawca zapewnia wykonanie badań wydatku energetycznego w celu oceny stopnia obciążenia pracownika pracą fizyczną, zwłaszcza dla pracowników podlegających szczególnej ochronie, tj. kobiet, kobiet w ciąży.

Krok: wytypowanie stanowisk pracy do badań wydatku energetycznego

Pracodawca w celu wykonania badań wydatku energetycznego powinien wytypować wszystkie stanowiska pracy, na których przewidywane jest obciążenie pracownika pracą fizyczną.