Skibińska Małgorzata, Badania profilaktyczne pracowników – badania wstępne, okresowe i kontrolne w czasie epidemii

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 16 grudnia 2020 r.
Autor:

Badania profilaktyczne pracowników – badania wstępne, okresowe i kontrolne w czasie epidemii

Badania profilaktyczne pracowników – badania wstępne, okresowe i kontrolne w czasie epidemii

Badania profilaktyczne pracowników –

Zapewnienie profilaktycznej opieki lekarskiej nad pracownikami jest jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednym z elementów tej profilaktyki są badania lekarskie, mające na celu ustalenie zdolności pracownika do wykonywania pracy w warunkach występujących na danym stanowisku. W okresie epidemii spowodowanej COVID-19 obowiązki pracodawcy dotyczące badań profilaktycznych, wynikające z art. 229 k.p., zostały zmodyfikowane.

Badania profilaktyczne pracowników – badania wstępne, okresowe i kontrolne w czasie epidemii Pracodawca Pracodawca Konieczność skierowania na badania wstępne Wydanie orzeczenia lekarskiego przez innego lekarza Skierowanie na badania wstępne po odwołaniu epidemii Brak dostępności lekarza medycyny pracy Czy lekarz medycyny pracy jest dostępny? Zatrudnienie na innym stanowisku niż administracyjno-biurowe Skierowanie na badania kontrolne po odwołaniu epidemii Czy pracownik posiada orzeczenie lekarskie od poprzedniego pracodawcy? Pracownik posiada orzeczenie od poprzedniego pracodawcy Przeprowadzenie badania przez lekarza medycyny pracy Wykonywanie badań kontrolnych w okresie epidemii Jakie badanie należy wykonać? Wykonywanie badań okresowych Skierowanie na badanie okresowe po odwołaniu epidemii Wydanie orzeczenie lekarskiego przez innego lekarza Przeprowadzenie badania przez lekarza medycyny pracy Dopuszczenie do pracy do określonego terminu po odwołaniu epidemii Dopuszczenie do świadczenia pracy na okres ważności badań lekarskich Brak konieczności skierowania na badania wstępne Pracownik nie posiada orzeczenia od poprzedniego pracodawcy Czy pracownik będzie wykonywał pracę szczególnie niebezpieczną? Dopuszczenie do pracy w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii Zatrudnienie na stanowisku administracyjno-biurowym Czy lekarz medycyny pracy jest dostępny? Rodzaje badań profilaktycznych Czy osoba będzie zatrudniona na stanowisku administracyjno-biurowym? Wykonanie badań okresowych w okresie epidemii Wykonywanie badań wstępnych Wykonywanie badań kontrolnych Brak dostępności lekarza medycyny pracy Tak Nie Nie Tak Wstępne Okresowe Kontrolne Badania wstępne Badania okresowe Badania kontrolne Tak Nie Tak Nie Tak Nie

Krok: Rodzaje badań profilaktycznych

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Przepisy prawa pracy wyróżniają trzy rodzaje badań lekarskich, którym w określonych warunkach muszą być poddawani wszyscy zatrudnieni pracownicy: badania wstępne, badania okresowe i badania kontrolne.

Krok: Jakie badanie należy wykonać?

W okresie epidemii realizacja obowiązków związanych z badaniami profilaktycznymi napotyka na trudności organizacyjne. Ponadto istnieje ryzyko narażenia pracownika wykonującego badania profilaktyczne na kontakt z chorym pacjentem. Z tego względu ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zawiera rozwiązania szczególne, dedykowane sytuacji związanej z epidemią.