Musiał Krzysztof J., Aport do spółki kapitałowej - konsekwencje w zakresie PIT

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Autorzy:

Aport do spółki kapitałowej - konsekwencje w zakresie PIT

Aport do spółki kapitałowej - konsekwencje w zakresie PIT

Aport do spółki kapitałowej - konsekwencje w zakresie PIT

Spółki kapitałowe - mimo że dość drogie w prowadzeniu - cieszą się dużą popularnością. Dzieje się tak za sprawą odpowiedzialności - wspólnicy nie odpowiadają bowiem za długi spółki, wobec czego jest to względnie bezpieczna forma prowadzenia działalności gospodarczej. Na dodatek spółki kapitałowe uważane są za bardziej wiarygodne niż osobowe, a w przypadku dużych przedsięwzięć dodatkowym argumentem jest łatwość pozyskania kapitału (np. poprzez emisje nowych akcji). Wspólnicy w momencie utworzenia spółki lub przystąpienia do niej wnoszą wkłady w postaci pieniężnej lub niepieniężnej. W zależności od rodzaju wkładu inaczej kształtują się obowiązki podatkowe.

Aport do spółki kapitałowej - konsekwencje w zakresie PIT udziałowiec lub akcjonariusz udziałowiec lub akcjonariusz brak przychodu brak obowiązku zapłaty podatku powstanie przychodu zwolnionego od podatku obowiązek zapłaty podatku brak obowiązku zapłaty podatku powstanie przychodu koszty niższe od przychodu koszty co najmniej równe przychodowi wniesienie wkładu rodzaj wkładu wkład pieniężny (!) (!)  przedsiębiorstwo  lub jego  zorganizowana  część (!) pozostałe  wkłady  niepieniężne wystąpienie dochodu brak dochodu

Krok: wniesienie wkładu

Decydując się na spółkę kapitałową, wspólnicy muszą zapewnić jej środki. Podstawowym źródłem finansowania w początkowym okresie istnienia spółki jest kapitał założycielski (kapitał zakładowy w momencie utworzenia spółki) utworzony z wkładów wspólników.

Minimalną wysokość kapitałów zakładowych spółek kapitałowych określają odpowiednio przepisy art. 154 i 308 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) - dalej k.s.h. Zgodnie z nimi kapitał zakładowy spółki z o.o. powinien wynosić co najmniej 5000 zł, a wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 zł.

W przypadku spółki akcyjnej kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 100.000 zł, a wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 grosz.

W przypadku prostej spółki akcyjnej akcje nie posiadają wartości nominalnej, nie stanowią części kapitału akcyjnego i są niepodzielne. Kapitał akcyjny powinien wynosić zaś co najmniej 1 złoty. Wkłady pieniężne nie powodują powstania przychodu (zob. wyrok NSA z dnia 21 lutego 2013 r., II FSK 1268/11).

Wkłady niepieniężne - niezależnie od tego, co było przedmiotem aportu - skutkują powstaniem przychodu (zob. wyrok NSA z dnia 22 maja 2013 r., II FSK 1838/11), ale może to być przychód opodatkowany lub wolny od podatku.

Krok: rodzaj wkładu

Wkłady do spółki mogą mieć różnoraką postać. Ze względów podatkowych należy je podzielić na:

1) wkłady pieniężne,

2) aporty przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,

3) pozostałe wkłady (aporty).

Oczywiście wybór formy wkładu zależy od woli wspólników wyrażonej w umowie (statucie) spółki.