Analiza stanu bhp w firmie - OpenLEX

Łyjak Grzegorz, Analiza stanu bhp w firmie

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autor:

Analiza stanu bhp w firmie

Analiza stanu bhp w firmie

Analiza stanu bhp w firmie

Analiza stanu bhp jest wnikliwą oceną stanu bezpieczeństwa w firmie oraz porównaniem go z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wskazaniem ewentualnych nieprawidłowości oraz wniosków mających na celu ich wyeliminowanie. Analiza ta powinna być dokonywana na podstawie gruntownej znajomości poziomu bezpieczeństwa pracy w danym zakładzie oraz przepisów prawa pracy.

Analiza stanu bhp w firmie pracodawca pracodawca odbiór i pokwitowanie służba bhp służba bhp analiza stanu bhp zakres analizy przekazanie analizy

Krok: analiza stanu bhp

Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresowych analiz stanu bhp zawierających propozycje działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy należy do zakresu działania służby bhp.

Ważne!

W okresie epidemii związanej z COVID-19, okresowa analiza stanu bhp powinna być również przeprowadzana. Żaden przepis nie zwalnia pracowników służby bhp od realizacji wskazanego obowiązku. Co więcej zaleca się aby analiza stanu bhp powinna uwzględniać zagrożenia ujawnione w związku z COVID-19.

Krok: zakres analizy

Przepisy nie wskazują, jak praktycznie ma być przeprowadzona analiza stanu bhp w zakładzie i jakiego zakresu tematycznego ma dotyczyć. To pracownik służby bhp, mając rozeznanie faktyczne, przyjmuje wskazane zagadnienia identyfikujące rzeczywisty poziom bezpieczeństwa w zakładzie i powinien je analizować.

Przy wyborze tematyki w analizie stanu bhp musimy uwzględnić rodzaj działalności, branży, w której funkcjonuje zakład, jak również potrzeby i wymagania pracowników w odniesieniu do organizacji ich stanowisk pracy. W rocznej analizie zamieszczamy informacje o:

– charakterze i rodzaju prowadzonej działalności, branży, technologii, produkcji, strukturze,

– stanie zatrudnienia,

– warunkach technicznych obiektów, budynków i stanowisk pracy,

– wyposażeniu technicznym, eksploatowanych maszynach, urządzeniach, sprzęcie i narzędziach,

– sposobie transportu wewnątrzzakładowego i sposobie magazynowania,

– stosowanych środkach szkodliwych i niebezpiecznych,

– pomiarach środowiska pracy (przekroczenia NDS, NDN - wyniki i ich interpretacja),

– częstotliwości przeprowadzania kontroli stanu bhp, działaniach poprawy,

– prowadzonych rejestrach,

– stosowanych rozwiązaniach ochrony zbiorowej i sprzęcie ochrony indywidualnej,

– odzieży roboczej, obuwiu ochronnym oraz zasadach ich przydziału czy stosowania,

– warunkach dopuszczenia pracowników do pracy (badania lekarskie, szkolenia bhp, zapoznanie z ryzykiem zawodowym na danym stanowisku pracy, obowiązujących zasadach i instrukcjach),

– zatrudnianiu kobiet, młodocianych czy niepełnosprawnych (warunkach ich pracy),

– kontrolach stanu bhp (wewnętrznych i zewnętrznych) z informacją o stwierdzonych uchybieniach oraz sposobie ich rozwiązania,

– wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych (wraz z analizami przyczyn, ciężkości, częstotliwości, poniesionych kosztach, stratach),

– ochronie ppoż., w tym o rozmieszczeniu sprzętu gaśniczego (gaśnic, hydrantów, instalacji gaśniczych,

– oznaczeniu i zasadach ewakuacji.

Analizując zebrane informacje o stanie bezpieczeństwa pracy w zakładzie, należy wskazać we wnioskach sposoby rozwiązania problemów i poprawy poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Oznacza to, że dobrze wykonana analiza powinna zawierać zarówno pozytywy, jak i negatywne przykłady rozwiązań organizacji pracy wraz ze wskazaniem wniosków poprawy, zmiany i dostosowania wykrytych nieprawidłowości do obowiązujących przepisów prawa.