Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych)

Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych)

Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych)

Procedura ma na celu wskazanie kwalifikacji dla celów podatkowych kosztów ponoszonych na aktualizację lub dodatki do posiadanego w firmie oprogramowania.

Krok: oprogramowanie jako WNiP

Znaczna część oprogramowania używanego przez podatników jest objęta licencjami. Prawo do użytkowania jest w tym przypadku związane z nabyciem licencji do takiego programu. Licencje te stanowią wartości niematerialne i prawne (chyba że są udzielone na okres krótszy niż rok) i podlegają amortyzacji (chyba że mają charakter niskocenny).

Krok: koszty aktualizacji / dodatków do oprogramowania

Podatnicy często „rozbudowują” posiadane oprogramowanie, dokonując jego „ulepszenia” (w potocznym znaczeniu). Zakupują nowe moduły, prawo do używania większej liczby stanowisk roboczych, przedłużają czas trwania licencji itd.

Jak podkreślono w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 21 maja 1996 r., PO H/3574/148/96, Serwis Podatkowy 1998, nr 5, s. 4): „Wartości niematerialne i prawne nie podlegają ulepszeniu, w wyniku którego następuje zwiększenie wartości początkowej tych wartości praw. Wydatki poniesione na modyfikację (aktualizację) użytkowanych programów stanowią koszt uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia. Gdyby okazało się, że poniesione nakłady na modyfikację programów utworzyły nową wartość, konieczne będzie przekwalifikowanie tych nakładów oraz zaliczenie ich do wartości niematerialnych i prawnych, a także dokonanie korekty kosztów i odpowiedniego zwiększenia podstawy opodatkowania”.

Krok: nowa licencja?

W powoływanym już piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 21 maja 1996 r., PO H/3574/148/96, stwierdzono także: „Wydatki poniesione na modyfikację (aktualizację) użytkowanych programów stanowią koszt uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia. Gdyby okazało się, że poniesione nakłady na modyfikację programów utworzyły nową wartość, konieczne będzie przekwalifikowanie tych nakładów oraz zaliczenie ich do wartości niematerialnych i prawnych”.

Konieczne jest zatem ustalenie, czy w następstwie poniesienia kosztów „ulepszenia” programów komputerowych podatnik nabywa nowe licencje, czy też nie.

Krok: nowa WNiP

Jeśli w następstwie poniesionych wydatków na aktualizację/dodatki do programów komputerowych została nabyta nowa licencja, to wówczas wydatki te powinny być kwalifikowane jako wydatki na nabycie wartości niematerialnej i prawnej.

Krok: KUP bezpośrednie

Jeśli w następstwie poniesionych wydatków na aktualizację/dodatki do programów komputerowych nie mamy do czynienia z nabyciem nowej licencji, tylko z rozszerzeniem funkcjonalności dotychczasowej, to wówczas wydatki te powinny być kwalifikowane jako koszty uzyskania przychodów.