Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 20 stycznia 2004 r.
Zwrot nadpłaty podatku na aktualny numer rachunku bankowego
Ministerstwo Finansów
false

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych zgodnie z zarządzeniem nr 5/2002 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie sposobu numeracji rachunków bankowych prowadzonych w bankach i zarządzeniem nr 10/2003 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 maja 2003 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie sposobu numeracji rachunków bankowych prowadzonych w bankach Ministerstwo Finansów uprzejmie przypomina wszystkim podatnikom i płatnikom, którzy wskazali na zgłoszeniu identyfikacyjnym/aktualizacyjnym numer rachunku bankowego w starym formacie, o konieczności aktualizacji tych numerów poprzez złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Numery rachunków bankowych w starym formacie przestaną obowiązywać najpóźniej 1 lipca 2004 r.

Konieczność aktualizacji numerów rachunków bankowych jest szczególnie istotna z uwagi na trwającą akcję zeznań rocznych, dla podatników oczekujących zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego na konto bankowe. W przypadku gdy podatnik nie będzie posiadał aktualnego numeru rachunku bankowego, na który mają być dokonywane zwroty nadpłaconego podatku, zwrot podatku odbędzie się za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszty przekazu pocztowego zgodnie z art. 77b § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) ponosi podatnik.

Opublikowano: D.Podatnika 2004/8/15