Zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 2 grudnia 2003 r. Izba Skarbowa w Warszawie Zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych

Pytanie:

Z przedstawionego w piśmie opisu stanu faktycznego wynika, że Fundacja nabyła:

a) lokal mieszalny,

b) również udział we współwłasności samodzielnego lokalu użytkowego - garażu wielostanowiskowego usytuowanego w podziemiach budynku mieszkalnego (w udziale 1/24 części z 795,80 m2 wraz z prawem do wyłącznego dysponowania miejscem postojowym), z zamiarem prowadzenia w w/w nieruchomości przychodni zdrowia - w celu realizacji swojej działalności statutowej (jakim jest organizowanie i popieranie działalności na rzecz promocji zdrowia). Według oświadczenia Wnioskodawca nie może jednak tego uczynić z uwagi na brak zgody członków Wspólnoty Mieszkaniowej na jego wykorzystywanie w założony przez siebie sposób, uniemożliwia jej to zatem realizację celów statutowych w sposób bezpośredni. W chwili obecnej Fundacja wyraża pogląd, iż może jedynie wynająć lokal na cele mieszkaniowe lub też dokonać jego sprzedaży z przeznaczeniem uzyskanych dochodów na działalność statutową (realizować działalność statutową w sposób pośredni).

Odpowiedź:

1) Z analizy przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Fundacja zakupując przedmiotowe lokale wydatkowała swoje środki nie na cel działalności statutowej (jakim jest organizowanie i popieranie działalności na rzecz promocji zdrowia) lecz na działalność gospodarczą.

Zwolnienia dochodów Fundacji od podatku dochodowego od osób prawnych powinny wynikać wprost ze Statutu Fundacji, który określa zasady, formy i zakres działalności Fundacji realizującej cele, dla których została utworzona. Warunkiem zastosowania zwolnienia jest tożsamość celów określonych w Statucie Fundacji i ustawy podatkowej.

Jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 3 października 1995 r., sygn. akt SA/Wr 1283/95: "Dla skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jednostka musi spełniać dwa warunki: jej celem musi być działalność wymieniona w tym przepisie oraz uzyskane przez jednostkę dochody muszą być wydatkowane na ten cel"

Jednocześnie Urząd zauważa, iż "wspieranie" preferowanych przez ustawodawcę dziedzin społecznie użytecznych może być problematyczne w ocenie organu i w literaturze dotyczącej problematyki podatku dochodowego od osób prawnych wyrażane są różne poglądy na ten temat.

2) Dochód z tytułu wynajmu lokalu należącego do Fundacji będzie podlegał warunkowemu zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli zostanie w całości przekazany na cele statutowe podmiotu.

3) Sprzedaż w/w nieruchomości i otrzymane z tego tytułu środki spowodują powstanie w Fundacji przychodu do opodatkowania, jednak przeznaczenie ich na cele statutowe będzie również podlegało analogicznemu zwolnieniu na podstawie w/w przepisu. Warunkiem zwolnienia musi być uznanie zaistniałego stanu faktycznego jako realizacji celów statutowych.

4) "Dla skorzystania ze zwolnienia podatkowego lub jego utraty ma zasadnicze znaczenie ocena, czy zarówno "przeznaczenie", jak i "wydatkowanie" nastąpiło "na cele określone w przepisach". Przeznaczenie i wydatkowanie dochodu zatem, powinna charakteryzować tożsamość celu, na który podatnik najpierw dochód przeznaczył, a następnie wydatkował. Należy również pamiętać, że w praktyce przeznaczenie i wydatkowanie dochodu może nastąpić jednocześnie". (Uchwała 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 listopada 2000 r. sygn. akt FPS 9/00, ONSA 2/2001, poz. 54).

Uwzględniając powyższe Urząd zauważa, iż ocena zdarzenia i i wynikające stąd skutki podatkowe winny być rozważane w stosunku do stanu prawnego jaki byłby przypisany do daty zdarzenia.

Jednocześnie Urząd informuje, że informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzielane są w oparciu o obowiązujące przepisy podatkowe na dzień udzielenia odpowiedzi. Natomiast Urząd nie jest upoważniony do udzielania informacji o zakresie stosowania przepisów prawa w przyszłości tj. zajmowania stanowiska w sprawach, które Fundacja planuje zrealizować.

Opublikowano: www.izba-skarbowa.waw.pl