undefinedZwolnienie od podatku dochodowego jednostek organizacyjnych realizujących cele społecznie użyteczne (komunikat).

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 27 marca 1995 r. Ministerstwo Finansów Zwolnienie od podatku dochodowego jednostek organizacyjnych realizujących cele społecznie użyteczne (komunikat).

W związku z licznymi publikacjami prasowymi, jakie miały miejsce w ostatnim czasie, oraz powstałymi z powodu tych publikacji protestami, wątpliwościami i zapytaniami fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych realizujących cele społecznie użyteczne, dotyczącymi zasad stosowania zwolnień od podatku dochodowego dochodów uzyskiwanych przez podatników wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 z późn. zm.) Ministerstwo Finansów wyjaśnia, co następuje:

1. Stosownie do wspomnianego wyżej przepisu wolne od podatku dochodowego są dochody fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych nie będących przedsiębiorstwami państwowymi, spółdzielniami oraz spółkami prawa handlowego, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego w części przeznaczonej na te cele.

2. Zgłaszane wątpliwości odnoszą się do kwestii, czy pod pojęciem "których celem statutowym jest działalność" należy rozumieć, że zwolnienie określone w tym przepisie ma zastosowanie jedynie w odniesieniu do tych jednostek organizacyjnych, które w sposób bezpośredni prowadzą działalność, np. oświatową czy też kulturalną, czy też przyczyniają się w sposób pośredni do jej prowadzenia przez powołane do tego celu wyspecjalizowane placówki, tj. wspierają tę działalność.

Jak już wspomniano w pkt 1, statut powinien określać zasady, formy i zakres działalności jednostki realizującej cele, dla których została ona ustanowiona. Oznacza to, że przez pojęcie "których celem statutowym jest działalność" należy rozumieć nie tylko bezpośrednie prowadzenie przez daną jednostkę organizacyjną, np. placówki oświatowej czy kulturalnej, lecz także wspieranie takiej działalności, o ile wynika to wprost z zatwierdzonego statutu.

Ministerstwo Finansów pragnie przy tym dodać, że poczynając od 1995 r. zwolnieniem od podatku dochodowego objęte są dochody przeznaczone - i bez względu na termin wydatkowane - na cele wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, w tym także przeznaczone i wydatkowane na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz przeznaczonych na opłacenie podatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów (art. 17 ust. 1b ustawy).

Zwolnieniem od podatku nie są objęte jedynie dochody z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektrycznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami.

Opublikowano: Biul.Skarb. 1995/3/16