Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 6 września 2004 r.
Prawo odliczania podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu do napędu samochodów.
Urząd Skarbowy w Sierpcu
ZV/443-391/04

Pytanie podatnika

Pytanie dotyczy prawa odliczania podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu do napędu samochodów nie posiadających dokumentu - wyciągu świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji. Problem dotyczy zarówno samochodów osobowych jak i pozostałych typu Bus, Żuk, a nawet samochodów o dużej ładowności np.: Star, Jelcz itp., które od dawna uważane były za samochody ciężarowe, a obecnie nie posiadają w/w dokumentów.

Odpowiedź

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.08.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że użytkowane są samochody osobowe oraz inne - typu Żuk, Bus, Star i Jelcz, które nie posiadają wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5.

W myśl art. 86 ust. 3 i 5 cytowanej ustawy ograniczenia w odliczeniu podatku VAT dotyczą samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, których ładowność jest mniejsza niż wynikająca ze wzoru: 357 kg + n x 68 kg, gdzie n oznacza ilość miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy.

Powyższe oznacza, że podatnik nie może odliczać podatku VAT od paliw nabywanych do samochodów osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona powyższym wzorem, przy czym dopuszczalną ładowność pojazdów samochodowych oraz ilość miejsc ustala się na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji.

Z przepisów nie wynika, aby sam brak u podatnika odpisu świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, skutkował uznaniem tego pojazdu za samochód osobowy. Istotne jest bowiem, aby z homologacji wydanej dla danego typu samochodu wynikało uprawnienie, którego podatnik dowodzi, tj. że ładowność tego samochodu jest wyższa niż określona powyższym wzorem.

W przypadku zaś posiadania samochodów odnośnie których, brak homologacji wynika z faktu, że nie było jej w momencie produkcji samochodów - przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu paliwa, jeżeli z innych dokumentów wynikają dane niezbędne do ustalenia dopuszczalnej ładowności, która będzie większa od wyliczonej zgodnie z art. 86 ust. 3 ww. ustawy.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl