ZPP.6-4407-04-3/05 - Pobieranie opłat za parkowanie pojazdów na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich a ewidencja VAT

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 24 maja 2005 r. Izba Skarbowa w Szczecinie Ośrodek Zamiejscowy w Koszalinie ZPP.6-4407-04-3/05 Pobieranie opłat za parkowanie pojazdów na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich a ewidencja VAT

Pytanie podatnika

Czy podatnik pobierający opłatę w imieniu Zarządu Dróg Miejskich, zwolniony jest z obowiązku posiadania kas fiskalnych do rejestracji obrotu z obsługi płatnych miejsc postojowych?

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie znak PP I/443-13/05 z dnia 07.04.2005 r. wydane dla przedsiębiorstwa turystyczno - usługowego w sprawie interpretacji o zakresie stosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług

Wnioskiem z dnia 28.01.2005 r. podatniczka prowadząca przedsiębiorstwo turystyczno - usługowe zwróciła się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie o udzielenie w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej, pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego ww. piśmie stanu faktycznego wynika, że podatniczka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług turystycznych, z których przychody ewidencjonuje za pomocą kas rejestrujących.

Wykonuje również usługi w zakresie obsługi płatnych miejsc postojowych wg umowy zawartej z Zarządem Dróg Miejskich, który jest zarządcą stref płatnego postoju. Stawki, dni i godziny pobierania opłat określone są w uchwale Rady Miejskiej z dnia 27.11.2003 r. Zdaniem podatniczki jest ona zwolniona z obowiązku posiadania kas fiskalnych do rejestracji obrotu z obsługi płatnych miejsc postojowych, gdyż jest tylko inkasentem pobierającym opłatę w imieniu Zarządu Dróg Miejskich, za co otrzymuje prowizję w wysokości 30 % od wartości sprzedanych biletów i abonamentów. Natomiast całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży biletów i abonamentów przekazuje do Zarządu Dróg Miejskich.

Postanowieniem znak PPI/443-13/05 z dnia 16.03.2005 r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie stwierdził, że stanowisko zawarte we wniosku z dnia 28.01.2005 r. jest nieprawidłowe.

Na ww. postanowienie podatniczka w dniu 25.03.2005 r. złożyła zażalenie.

Do wniesionego zażalenia podatniczka dołączyła ksero pisma Głównego Urzędu Statystycznego nr SRI-04-9-5672/KU-492/2001 z dnia 7.11.2001 r., z którego wynika, że pobieranie opłat za parkowanie pojazdów na obszarze strefy płatnego postoju, wykonywane na zlecenie Urzędu Miejskiego przez inny podmiot, którego wynagrodzenie stanowi prowizja od zebranych opłat, mieści się w zakresie grupowania PKWiU 74.84.12 "Usługi świadczone przez agencje inkasa". Natomiast prowadzenie płatnych parkingów mieści się w zakresie grupowania PKWiU 63.21.24 "usługi parkingowe". Usługi parkingowe mają miejsce w przypadku odrębnych parkingów, a nie strefy parkowania na ulicach.

Organ podatkowy pierwszej instancji uwzględniając w całości wniesione zażalenie, postanowieniem znak: PP I/443-13/05 z dnia 7.04.2005 r. podzielił stanowisko podatniczki zawarte we wniosku z dnia 28.01.2005 r. i wyjaśnił, że na podstawie art. 111 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) oraz § 2 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 273, poz. 2706) sprzedaż w zakresie obsługi płatnych miejsc postojowych, prowadzona na rzecz Zarządu Dróg Miejskich, zakwalifikowana do PKWiU 74.84 jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących do dnia 31.12.2005 r.

Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie, po przeanalizowaniu materiału zgromadzonego w sprawie oraz wniosku podatniczki o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego stwierdza, że stanowisko Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie zawarte w postanowieniu znak: PP I/443-13/05 z dnia 07.04.2005 r. jest nieprawidłowe i wyjaśnia co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 111 ust. 1 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Oznacza to, że przy zastosowaniu kas rejestrujących ewidencjonuje się wysokość obrotu i kwot podatku należnego w przypadku sprzedaży towarów lub świadczenia usług na rzecz pomiotów, o których mowa w powołanym wyżej przepisie.

Wobec powyższego, pobieranie przez podatniczkę opłat za parkowanie pojazdów na obszarze strefy płatnego postoju, wykonywane na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich to jest podmiotu innego niż wymieniony w tym przepisie, nie podlega ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kas fiskalnych.

Z tych względów postanowiono jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Przedstawiona w decyzji interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dokonana została dla opisanego przez podatniczkę stanu faktycznego, na podstawie przepisów z zakresu podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym na dzień wydania decyzji.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl