Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 15 września 2005 r.
Izba Skarbowa w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu
ZP1/I 418/I-5/05
Równoważnik pieniężny za remont lokalu mieszkalnego wypłacany dla emerytów i rencistów - zasady opodatkowania.

Pytanie podatnika

Jak należy opodatkować równoważnik pieniężny za remont lokalu mieszkalnego wypłacany dla emerytów i rencistów?

Decyzja

Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 3 czerwca 2005 r. Nr DD/406-19/05 wydane w trybie art. 14 a § 4 powołanej ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie interpretacji prawa podatkowego w sposób następujący: "zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 38 ma zastosowanie do przychodów wypłacanych przez Komendę emerytom i rencistom jako równoważniki pieniężne za remont lokalu mieszkalnego"

Uzasadnienie

Pismem z dnia 7 marca 2005 r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w następującym stanie faktycznym.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, jako płatnik, dokonuje wypłaty równoważnika pieniężnego dla emerytów i rencistów na podstawie art. 67 i 77 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (jednolity tekst z 2002 r. Dz. U. Nr 147, poz. 1230) oraz rozporządzenia MSWiA z dnia 10 stycznia 1998 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 67) i ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (Dz. U. Nr 53, poz. 214).

Według Komendy wypłacone emerytom i rencistom równoważniki pieniężne za remont lokalu mieszkalnego należy uznać za świadczenia pieniężne z tytułu łączącego ich uprzednio z zakładem pracy stosunku służbowego i opodatkować na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), który stanowi, że od uzyskanych na terytorium RP dochodów (przychodów) z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 %.

W powołanym w sentencji postanowieniu z dnia 3 czerwca 2005 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego, stwierdził, że stanowisko Komendy jest prawidłowe tzn. że wypłacone równoważniki nie są świadczeniem rzeczowym ani ekwiwalentem w zamian tego świadczenia i w związku z tym nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na w/w postanowienie nie zostało złożone zażalenie, zatem przedmiotowe postanowienie stało się ostateczne.

Dyrektor Izby Skarbowej, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku oraz z postanowieniem interpretacyjnym, stwierdził, że postanowienie to rażąco narusza obowiązujące prawo i dlatego na podstawie art. 14 b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa zmienia w/w postanowienie niniejszą decyzją.

Z treści art. 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej wynika, że w ramach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszom tym przysługuje m.in. prawo do lokalu mieszkalnego albo pomocy w budownictwie mieszkaniowym. Prawo to ustawodawca zakwalifikował w treści wyżej cytowanego przepisu jako "inne świadczenia i uprawnienia". Na podstawie przepisu § 1 i § 10 rozporządzenia MSWiA z dnia 10 stycznia 1998 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych zasad ich wypłaty i zwrotu, emerytom na równi z pracownikami resortu przysługują określone świadczenia.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne są od podatku dochodowego ekwiwalenty pieniężne otrzymane przez emerytów i rencistów w zamian świadczeń rzeczowych przysługujących w związku z łączącym ich poprzednio z pracodawcą stosunkiem służbowym. Zawarte w tym przepisie sformułowanie "w zamian" świadczy o tym, że ma on zastosowanie w sytuacji gdy faktycznie przysługujące świadczenie rzeczowe (prawo do pomocy w budownictwie mieszkaniowym) zostało przekazane. Ustawodawca określił przy tym w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 38 limit kwotowy zwolnienia takich przychodów z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszący w 2005 r. kwotę 2.280 zł. Nadwyżka tej kwoty, zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10 % należności bez łączenia jej z innymi źródłami przychodów. Ponadto, stosownie do treści art. 42 ust. 1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnik jest obowiązany, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrał zryczałtowany podatek wpłacić go na rachunek urzędu skarbowego. W tym samym terminie powinien przesłać deklarację o zryczałtowanym podatku dochodowym na formularzu PIT-8A.

Mając na uwadze powyższe, zwolnienie o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 38 ma zastosowanie do przychodów wypłacanych przez Komendę emerytom i rencistom jako równoważniki pieniężne za remont lokalu mieszkalnego.

Z powyższych względów stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego wyrażone w postanowieniu z dnia 3 czerwca 2005 r. Nr DD/406-19/05 jest nieprawidłowe.

Wobec tego orzekam jak w sentencji.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl