ZP/443-738/04 - Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług bezpłatnego przekazania ostatecznym odbiorcom materiałów promocyjnych i reklamowych, dokonywanego w ramach świadczonej odpłatnie usługi marketingowej

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 4 lutego 2005 r. Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu ZP/443-738/04 Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług bezpłatnego przekazania ostatecznym odbiorcom materiałów promocyjnych i reklamowych, dokonywanego w ramach świadczonej odpłatnie usługi marketingowej

Pytanie podatnika

Spółka zwraca się z zapytaniem, czy bezpłatne przekazanie ostatecznym odbiorcom materiałów promocyjnych i reklamowych, dokonywane w ramach świadczonej odpłatnie usługi marketingowej, podlega odrębnemu opodatkowaniu na zasadzie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Wnioskująca jest podmiotem świadczącym usługi w zakresie kompleksowej obsługi marketingowej. Do działań podejmowanych w ramach świadczonych usług należą w szczególności:

- kreacja haseł i materiałów promocyjno-reklamowych,

- przygotowanie koncepcji działań marketingowych,

- przygotowanie koncepcji poszczególnych akcji marketingowych,

- określanie optymalnego sposobu przeprowadzania działań marketingowych,

- przygotowanie zestawienia niezbędnych składników materialnych i niematerialnych akcji marketingowej,

- wykonywanie, produkcja lub zakup materiałów promocyjno - reklamowych, gadżetów, upominków, nagród itp., w tym przy wykorzystaniu podwykonawców,

- zapewnienie personelu oraz sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia określonej akcji marketingowej,

- koordynacja oraz fizyczne przeprowadzenie akcji promocyjnych, obejmujących przekazanie materiałów promocyjno - reklamowych, nagród oraz gadżetów reklamowych ostatecznym odbiorcom,

- ocena i rozliczanie akcji marketingowych i inne działania konieczne do kompleksowej obsługi marketingowej.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Podatnika wnioskować należy, iż w ramach świadczonych usług, nabywa materiały promocyjne i reklamowe, koszt ich zakupu kalkuluje przy ustalaniu ceny za usługę. Materiały te zaś przekazuje, bez dodatkowej opłaty, klientowi.

W przedmiotowym piśmie Spółka zwraca się z zapytaniem, czy bezpłatne przekazanie ostatecznym odbiorcom materiałów promocyjnych i reklamowych, dokonywane w ramach świadczonej odpłatnie usługi marketingowej, podlega odrębnemu opodatkowaniu na zasadzie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez Podatnika, nabywane lub wytwarzane materiały, w tym gadżety i nagrody, których wartość stanowi element kalkulacyjny ceny usługi marketingowej, należy uznać za koszty związane z realizacją tejże usługi. W związku z tym opodatkowaniu powinna podlegać jedynie wartość kompleksowej usługi marketingowej, natomiast nie powinno podlegać odrębnemu opodatkowaniu, dokonywane w jej ramach, bezpłatne przekazywanie nagród i gadżetów.

Ustosunkowując się do przedstawionej powyżej kwestii, stwierdza się co następuje;

Stosownie do przepisów art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2) wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny - jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż świadcząca usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe Spółka, ponosi koszty związane z prowadzoną działalnością, m.in. na zakup i wytworzenie towarów (nagród, gadżetów, ulotek itp.). Wartość tych materiałów stanowi element kalkulacyjny ceny usługi, a tym samym koszt związany ze świadczoną usługą. Opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług, podlega zatem kompleksowa usługa marketingowa wykonana przez Spółkę.

Zatem, w świetle przytoczonego powyżej przepisu art. 7 ust. 2 przywoływanej ustawy podatkowej, przekazywanie materiałów promocyjnych, gadżetów i nagród, dokonywane przez Spółkę w ramach odpłatnej usługi marketingowej nie podlega odrębnemu opodatkowaniu.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl