ZP/443-4/2005 - Czy kary umowne za nieterminowe wykonanie robót budowlano-montażowych podlegają podatkowi VAT?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 8 marca 2005 r. Urząd Skarbowy w Obornikach ZP/443-4/2005 Czy kary umowne za nieterminowe wykonanie robót budowlano-montażowych podlegają podatkowi VAT?

Podatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego w kwestii udzielenia interpretacji w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług kar umownych za nieterminowe wykonanie robót budowlano-montażowych. Z treści zapytania wynika, że podatnik na podstawie zawartej umowy na wykonanie robót, w przypadku nie dotrzymania terminu, obciąża kontrahentów karami umownymi -za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy, wystawiając noty księgowe. W ocenie podatnika powyższe kary umowne nie są dostawą lub usługą w związku z czym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stosownie do zapisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Artykuł 8 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Natomiast w myśl przepisu art. 2 ust. 6 towarami są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Z powyższego wynika, że pieniądze nie mogą zostać uznane za towar lub usługę, co w konsekwencji powoduje, że obciążenia dostawcy karą umowną nie można uznać za czynność opodatkowaną, której przedmiotem byłaby dostawa towarów lub świadczenie usług. W świetle powyższego tut. organ potwierdza stanowisko podatnika. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, a traci swą ważność z dniem zmiany przepisów prawnych.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl