Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 26 marca 2020 r.
Zmiany postanowień zawartych w Komunikacie UKNF z 23 stycznia 2020 r. dotyczącym przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
false

W związku ze stanem epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wychodząc naprzeciw postulatom zgłaszanym przez organizacje zrzeszające podmioty nadzorowane oraz z uwzględnieniem prowadzonych działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego z dniem 25 marca 2020 r. wprowadził następujące zmiany w zakresie stosowania Komunikatu UKNF z 23 stycznia 2020 r. dotyczącego przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej:

1)

dla podmiotów nadzorowanych, które korzystają z usług chmury obliczeniowej, termin dostosowania się do wymagań komunikatu ulega zmianie: z 1 sierpnia 2020 r. na 1 listopada 2020 r.;

2)

dla podmiotów nadzorowanych, które zamierzają korzystać z usług chmury obliczeniowej, obowiązek informowania UKNF o zamiarze korzystania z usługi z wyprzedzeniem 14-dniowym zostaje zastąpiony obowiązkiem informowania UKNF o fakcie korzystania z usługi nie później niż 30 dni po rozpoczęciu korzystania z usługi.

Zmiana opisana w punkcie 2 traci moc 1 listopada 2020 r.

Opublikowano: www.knf.gov.pl