ZG/4150/2/MWO/05 - Wspólne opodatkowanie z małżonkiem

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 12 stycznia 2005 r. Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto ZG/4150/2/MWO/05 Wspólne opodatkowanie z małżonkiem

Pytanie podatnika

Czy podatniczka może za 2004 rok opodatkować się wspólnie z małżonkiem, który zmarł w trakcie roku podatkowego?

Odpowiedź

Ze stanu faktycznego opisanego w zapytaniu wynika, iż mąż podatniczki zmarł w dniu 27 października 2004 r. W latach poprzednich małżonkowie składali wspólne rozliczenia podatkowe.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 roku, łączne opodatkowanie małżonków jest możliwe, jeżeli zostały spełnione jednocześnie następujące warunki:

- małżonkowie podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1,

- istnieje między nimi wspólność majątkowa małżeńska,

- przez cały rok podatkowy pozostawali w związku małżeńskim,

- złożą oświadczenie woli w formie wniosku wyrażonego we wspólnym zeznaniu do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym,

- do żadnego z małżonków nie mają zastosowania przepisy dotyczące podatku liniowego lub ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) z wyjątkiem art. 1 pkt 2 tej ustawy.

Jednakże, na podstawie art. 6a ust. 1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2005 r., wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi istniała w roku podatkowym wspólność majątkowa, może być także złożony przez podatnika, który:

- zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego,

- pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.

W/w przepis zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 263 poz. 2619) ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2004 r.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności należy stwierdzić, iż podatniczka może za 2004 rok opodatkować się wspólnie ze zmarłym małżonkiem, o ile zostały spełnione pozostałe warunki niezbędne do łącznego opodatkowania się.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl