Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 20 lipca 2004 r.
Usługi ciągłe.
Urząd Skarbowy w Sierpcu
ZF/415-259/04

Pytanie podatnika

Jesteśmy spółką prawa handlowego podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Prowadzimy m. in. działalność w zakresie usług rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów. Spółka wystawia część faktur w ostatnim dniu miesiąca za w/w świadczenia z terminem płatności siedmio i czternastodniowym, uzyskując przychód należny do opodatkowania w miesiącu następnym - zgodnie z art. 12 ust. 3d pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Natomiast koszty podatkowe spółka przyjmuje jako koszty danego okresu sprawozdawczego - miesiąca. Czy spółka prawidłowo kwalifikuje koszty ustalając dochód/stratę danego okresu sprawozdawczego?

Odpowiedź

W odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 30.06.2004 r. (data wpływu 01.07.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia:

Zgodnie z art. 12 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2004 r. - za datę powstania przychodu należnego, w przypadku rozliczeń z tytułu usług rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów uważa się wynikający z faktury termin płatności, a jeżeli termin nie jest określony, ostatni dzień miesiąca, w którym wystawiono fakturę.

W zakresie kosztów uzyskania przychodów należy odnieść się do definicji dochodu zawartej w treści art. 7 ust. 2 wyżej cyt. ustawy, zgodnie z którą dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Ustalenie różnicy, o której mowa w powyższym przepisie, a więc potrącenie kosztów nie jest możliwe, jeżeli podatnik nie uzyskał przychodu dla uzyskania którego poniósł koszty.

Ustawowa definicja kosztów uzyskania przychodów jest zawarta w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Natomiast art. 15 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy wskazuje w jaki sposób należy dokonywać potrącenia wydatków uznawanych za koszty uzyskania przychodu od tego przychodu.

Stosownie do powyższego przepisu koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba, że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione.

Zasada ta odnosi się również do krótszych okresów sprawozdawczych niż rok podatkowy np. do miesiąca.

Z wyżej cytowanych przepisów wynika, że o możliwości zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów decyduje moment osiągnięcia przychodów, a nie moment dokonania wydatku. Zasadniczym kryterium jest związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy kosztem a uzyskanym przychodem.

W związku z powyższym poniesione wydatki, które można powiązać z przychodami należnymi określonymi w art. 12 ust. 3d pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegać będą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w dacie osiągnięcia przychodu tj. w miesiącu, w którym przypada termin płatności, a jeżeli termin płatności nie został określony to w ostatnim dniu miesiąca, w którym wystawiono fakturę.

Wobec powyższego stanowisko Spółki w sprawie kosztów uzyskania przychodów nie jest prawidłowe.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl