Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 21 kwietnia 2004 r.
Ulga remontowa w przypadku umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Urząd Skarbowy Poznań-Śródmieście
ZF/415-16/04

Pytanie podatnika

Czy możliwe jest odliczanie od podatku wydatków ponoszonych w latach 2003-2004 na fundusz remontowy oraz innych wydatków remontowych w sytuacji, gdy umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego, którego dotyczą ww. wydatki, została zawarta 28.10.2003 r., natomiast wydanie lokalu kupującemu - jak wynika z treści aktu notarialnego - nastąpi w dniu 30.06.2004 r.?

Odpowiedź

Zgodnie z treścią art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2003 r., podatek dochodowy od osób podlegających w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, obliczony zgodnie z art. 27 i obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ustawie, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację "zajmowanego na podstawie tytułu prawnego" budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej. Zgodnie zaś z treścią art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956), wydatki o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku, poniesione w latach 2004-2005 podlegają odliczeniu od podatku, w wysokości i na zasadach określonych w art. 27a i 45 ust. 3a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku.

Przedmiotowe wydatki podlegają odliczeniu, jeżeli:

- zostały udokumentowane fakturami wystawionymi wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku, lub dowodu odprawy celnej, a w przypadku wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej - dowodem tej wpłaty (zgodnie z treścią art. 27a ust. 6 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2003 r.),

- mieszczą się w zakresie rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. opublikowanym w Dzienniku Ustaw Nr 156, poz. 788 (zgodnie z treścią art. 27a ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2003 r.),

- nie zostały odliczone od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 14 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych oraz nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba, że zwrócone wydatki zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu (zgodnie z treścią art. 27a ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2003 r.),

- dotyczą budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zgodnie z treścią art. 27a ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2003 r.).

Za tytuł prawny, o którym mowa powyżej, uważa się m. in.:

1. własność,

2. umowę użyczenia,

3. umowę najmu lub dzierżawy,

4. inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo podatnika do korzystania z lokalu mieszkalnego.

Zgodnie z treścią art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

W przedstawionym stanie faktycznym przedmiotowy lokal mieszkalny został sprzedany w dniu 28.10.2003 r. Z treści aktu notarialnego sprzedaży ww. lokalu wynika jednak, iż sprzedający zobowiązują się wydać kupującemu w posiadanie przedmiotowy lokal do dnia 30.06.2004 r. i dopiero z dniem wydania lokalu wszelkie korzyści, ciężary jak i podatki przejmuje kupujący.

Na podstawie tak sformułowanego aktu notarialnego należy przyjąć, iż do dnia wydania lokalu istnieje tytuł prawny do zajmowania ww. lokalu.

Wobec powyższego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Śródmieście zgadza się ze stanowiskiem zawartym w zapytaniu, tym bardziej, jeżeli do dnia wydania ww. lokalu podatniczka pozostaje członkiem wspólnoty mieszkaniowej i w związku z tym ponosi lub będzie ponosić wydatki związane z wpłatami na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej oraz inne wydatki związane w remontem przedmiotowego lokalu.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl