undefinedZezwolenia na realizację planu lub przedsięwzięcia na podstawie art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 19 października 2005 r. Ministerstwo Środowiska Zezwolenia na realizację planu lub przedsięwzięcia na podstawie art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami odnośnie interpretacji przepisu art. 33 i 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) w związku ze zmianami wprowadzonymi w drodze ustawy z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 954), zwanej dalej "ustawą nowelizującą", uprzejmie informuję, iż:

Zgodnie z art. 8 pkt 1 lit. b ustawy nowelizującej, został uchylony ust. 4 - 6 w art. 33 ustawy o ochronie przyrody, co jest jednoznaczne z uchyleniem podstawy prawnej do wydania, przez wojewodę (a na obszarach morskich - dyrektora urzędu morskiego), zezwolenia na realizację planu lub projektu przedsięwzięcia, w razie stwierdzenia braku negatywnego wpływu tego planu lub przedsięwzięcia na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.

Dlatego też, wszczęte na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, a nie zakończone przed wejściem w życie ustawy nowelizującej, postępowania w sprawie wydania ww. zezwolenia, z chwilą wejścia w życie tej ustawy stają się bezprzedmiotowe i jako takie powinny zostać umorzone.

Należy wyraźnie podkreślić, iż w odniesieniu do postępowań o wydanie zezwolenia określonego w art. 33 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody nie może mieć zastosowania przepis przejściowy z art. 19 ust. 1 ustawy nowelizującej, ponieważ dotyczy on wyłącznie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, a te prowadzone są na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), a nie ustawy o ochronie przyrody. Do stosowania przepisów ustawy

- Prawo ochrony środowiska, w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, odsyła art. 33 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody. Ustawa nowelizująca nie zawiera innych przepisów przejściowych, które pozwalałyby na stosowanie przepisów dotychczasowych do postępowań wszczętych na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody.

Kolejną kwestią wymagającą interpretacji jest wydawanie zezwoleń na podstawie art. 34 ustawy o ochronie przyrody.

Zezwolenie takie jest wydawane przez wojewodę (a na obszarach morskich - przez dyrektora urzędu morskiego), w przypadku, gdy przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego i wobec braku rozwiązań alternatywnych, i pozwala ono na realizację planu lub przedsięwzięcia, które mogą mieć negatywny wpływ na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (art. 34 ust. 1 ww. ustawy). Jeżeli na obszarze Natura 2000 występuje siedlisko lub gatunek o znaczeniu priorytetowym, ww. zezwolenie może zostać udzielone wyłącznie w celu ochrony zdrowia i życia ludzi, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego lub, po uzyskaniu opinii Komisji Europejskiej, w celu wynikającym z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego (art. 34 ust. 2 ww. ustawy).

Ustawa nowelizująca co prawda nie uchyliła podstawy prawnej do wydawania ww. zezwolenia, ale wprowadziła do ustawy o ochronie przyrody nowy przepis art. 35a stanowiący, iż dla planowanych przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony, zezwolenie to zastępuje się decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Decyzja taka (tzw. "decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach) wydawana jest na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w trybie art. 46 - 57 tej ustawy. W przypadku, gdy zachodzą ww. przesłanki określone w art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody, muszą być one wzięte pod uwagę przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Opublikowano: www.mos.gov.pl