ZD/4061-169/06 - Zasadność podziału środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej na użytkowane, trwale wycofane z użytkowania oraz czasowo wycofane z użytkowania.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 17 października 2006 r. Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu ZD/4061-169/06 Zasadność podziału środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej na użytkowane, trwale wycofane z użytkowania oraz czasowo wycofane z użytkowania.

W dniu 18 lipca 2006 r. wpłynął do organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wniosek ten z uwagi na wezwanie organu podatkowego, Spółka pismem z dnia 11 października 2006 r. uzupełniła.

W przedmiotowym wniosku Spółka podnosi, iż w związku z przeglądem majątku dokonanym dla celów podatkowych pod koniec 2005 r. zidentyfikowała grupę niezależnych od siebie środków trwałych, które zostały wycofane trwale z użytkowania w różnym czasie, jednak nie zostały zaprzestane odpisy amortyzacyjne uznawane jako koszt uzyskania przychodu od tych środków trwałych. Część z tych środków została przeznaczona do sprzedaży, część do likwidacji, które jednak do tej pory nie nastąpiły.

Spółka we wniosku umieściła tabelę numer 1 i numer 2, które według ich zatytułowania przedstawiają środki trwałe wycofane z użycia. Obie tabele informują o tym, które ze środków trwałych wycofanych z użycia są "sprawne ruchowo" i są przewidywane do sprzedaży oraz, które ze środków trwałych są przeznaczone do złomowania lub wykorzystania na części zamienne. Z tabel tych wynika, iż dwa kotły parowe typ WTGO zostały wycofane z użycia w XII/2003 r., a reszta wymienionych w tych tabelach środków trwałych została wycofana przez Spółkę z użycia w XII/2004 r.

Ponadto, Spółka informuje w podaniu, iż po wycofaniu z użytkowania, pomimo zdatności i kompletności do użytku, Firma na dzień dzisiejszy oceniła przydatność niektórych ze środków trwałych na cele remontowe, lub do złomowania (te, które nie znalazły nabywcy) i pozostałe, które będą używane. Status poszczególnych środków trwałych zawierają wspomniane powyżej tabele numer 1 i 2.

Wniosek Spółki zawiera także informację, że w odniesieniu do środków trwałych nie zaprzestano prowadzenia działalności, w której były one wykorzystywane - w podstawowym rozumieniu tej działalności, tj. produkcji pieczywa piekarniczego, natomiast zaprzestano działalności w jej ostrożnym "wąskim" rozumieniu, tj. produkcji z wykorzystaniem tych konkretnych środków trwałych.

W odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego, Spółka podjęła działania zmierzające do korekty odpisów amortyzacyjnych uznawanych za koszty uzyskania przychodów. Stosując się więc do art. 16a pkt 1 (winno być art. 16a ust. 1) oraz art. 16c pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wnioskująca postanowiła nie uznawać odpisów amortyzacyjnych od tych środków trwałych za koszt uzyskania przychodów, od miesiąca następującego po miesiącu ich trwałego wycofania z użytkowania.

Natomiast w stosunku do środków trwałych, które zostały wycofane z użytkowania, ale intencją Spółki jest ich przyszłe wykorzystywanie w prowadzonej działalności produkcyjnej, Wnioskująca postanowiła nie zaprzestawać uznawania odpisów amortyzacyjnych jako koszty uzyskania przychodów, nawet jeśli czasowa przerwa w ich użytkowaniu jest dłuższa niż 12 miesięcy.

Wobec powyższego, Spółka skierowała do organu podatkowego zapytanie, czy zasadne jest dzielenie środków trwałych wykorzystywanych wcześniej w działalności gospodarczej na użytkowane, trwale wycofane lub czasowo wycofane z użytkowania?

W zakresie objętym zapytaniem Spółka prezentuje stanowisko, iż jeżeli nie zmienia działalności gospodarczej - nadal jest producentem pieczywa - a środek trwały służy działalności gospodarczej Spółki, nie ma znaczenia czy środek trwały jest użytkowany, trwale wycofany, czy czasowo z użytkowania, gdy spełnia warunki zawarte w art. 16a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - amortyzację można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Organ podatkowy ustosunkowuje się w niniejszym postanowieniu do zagadnienia zasadności, z punktu widzenia zaliczania odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów, podziału środków trwałych na użytkowane przez Spółkę w działalności oraz trwale lub czasowo wycofane z użytkowania. Jednocześnie informuje, iż kwestia środków trwałych wycofanych z użytkowania trwale, a także kwestia środków trwałych wycofanych z użytkowania czasowo, kwestia korekt rozliczeń Spółki w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, które to zagadnienia porusza wniosek Spółki, zostaną rozpatrzone w odrębnych postanowieniach.

Stosownie do regulacji art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Na podstawie przepisu art. 16a ust. 1 ustawy podatkowej, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

1)

budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2)

maszyny, urządzenia i środki transportu,

3)

inne przedmioty

-

o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Wobec przytoczonego przepisu art. 16a ust. 1 ustawy, stwierdzić należy, iż amortyzacji podlega taki składnik, który:

-

jest własnością (współwłasnością) podatnika, oraz

-

jest nabyty lub wytworzony we własnym zakresie przez podatnika, oraz

-

kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania, oraz

-

jego przewidywany okres używania przekracza rok, oraz

-

jest wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo jest oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Składnik spełniający powyższe warunki zwany jest w ustawie podatkowej środkiem trwałym i podlega amortyzacji podatkowej. Jeżeli zaś chociaż jedna z powyższych cech środka trwałego nie wystąpi, to dany składnik nie podlega amortyzacji. Z tego względu, składnik, który uznany został przez Podatnika za środek trwały (był amortyzowany podatkowo), a następnie przestał być w Spółce wykorzystywany na potrzeby prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej oraz nie został przez Nią oddany do używania innemu podmiotowi na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu, nie będzie podlegał amortyzacji podatkowej. W okresie, kiedy składnik majątku nie jest wykorzystywany przez Spółkę w powyżej wskazany sposób, winna Ona zaprzestać dokonywania odpisów amortyzacyjnych oraz odnoszenia ich w koszty uzyskania przychodów i to bez względu na okoliczność, czy wycofanie trwa powyżej czy poniżej 12 miesięcy, czy też wycofanie z użytkowania nastąpiło w sposób trwały. Przy czym, z uwagi na treść wniosku złożonego przez Podatnika, wydaje się być konieczne wyjaśnienie, iż wykorzystywanie środka trwałego na potrzeby Jednostki, o którym mowa w art. 16a ust. 1 ustawy podatkowej, oznacza spełnianie przez ten składnik swojej roli w takiej formie w jakiej podlega on amortyzacji jako środek trwały. Nie można natomiast mówić o zdatności do użytku i wykorzystywaniu na potrzeby działalności Podatnika danego składnika, o której stanowi się w powyżej zacytowanym przepisie, w sytuacji gdy Spółka cyt. "na dzień dzisiejszy oceniła przydatność niektórych ze środków trwałych na cele remontowe, lub do złomowania.".

Wycofanie środka trwałego z użytkowania (trwałe oraz czasowe) powoduje więc, iż ten środek trwały przestaje podlegać amortyzacji. Zatem zasadny jest podział środków trwałych na użytkowane (wykorzystywane w działalności Spółki) oraz takie, które nie są już w tej działalności użytkowane. Podział ten służy do określenia, od których ze składników majątku Spółka może dokonywać odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania przychodów.

Stanowisko zajęte przez Wnioskującą w tej kwestii jest nieprawidłowe, wynika bowiem z niego, że środek trwały, który wycofała z użytkowania w sposób trwały bądź czasowy, spełnia warunki zawarte w art. 16a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i odpisy amortyzacyjne od tego środka stanowią dla Spółki koszty podatkowe. Powyżej jednak organ podatkowy wymienił warunki, które muszą być spełnione łącznie, by dany składnik Wnioskującej podlegał amortyzacji podatkowej na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy.

Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskującą i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl