ZD/406-226/CIT/05 - Możliwość zaliczenia (w całości) do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup samochodów osobowych, przekazanych zwycięzcom loterii promocyjnej

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 5 stycznia 2006 r. Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu ZD/406-226/CIT/05 Możliwość zaliczenia (w całości) do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup samochodów osobowych, przekazanych zwycięzcom loterii promocyjnej

Możliwość zaliczenia (w całości) do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup samochodów osobowych, przekazanych zwycięzcom loterii promocyjnej

Pytanie podatnika

Czy wydatek na zakup samochodów osobowych, przekazanych zwycięzcom loterii promocyjnej, można w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

W dniu 10 października 2005 r. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca jest organizatorem loterii promocyjnej, prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Ministra Finansów. Celem loterii promocyjnej jest zwiększenie udziału w rynku, zbudowanie bezpośredniego kanału komunikacji ze sprzedawcami okien, zbudowanie poczucia lojalności sprzedawców wobec Wnioskującej oraz wzmocnienie marki w świadomości klienta ostatecznego, czyli nabywcy okien. Za sprzedawcę okien rozumie się pracownika punktu sprzedaży okien, sam punkt czy firmę zajmującą się sprzedażą. Sprzedawca okien bezpośrednio zachęca nabywcę okien do zakupu. Za nabywcę okien rozumie się konsumenta, czyli klienta ostatecznego. Informacje na temat loterii promocyjnej udostępniane są poprzez materiały promocyjne dostarczane do punktów sprzedaży, biorących udział w loterii, wcześniej wybranych z zakupionej bazy danych punktów sprzedaży okien. Jest też uruchomiona strona internetowa, dotycząca loterii promocyjnej. Loteria skierowana jest do wszystkich pełnoletnich osób, zamieszkałych na terytorium RP, które zakupiły promocyjne produkty w trakcie trwania loterii oraz osób, które dokonały sprzedaży tych produktów, tj. pracowników punktów sprzedaży.

Nagrody zostaną rozlosowane w czterech losowaniach na podstawie kuponów zgłoszeniowych. Na każdym kuponie zgłoszeniowym umieszczone jest nazwisko nabywcy okien i nazwisko pracownika punktu sprzedaży, który dokonał sprzedaży tych okien. Nagrodami w loterii są: dwa samochody Skoda Fabia o wartości 39.000 złotych brutto każdy (jeden dla klienta dokonującego zakupu, drugi dla sprzedawcy - pracownika punktu sprzedaży, prowadzącego sprzedaż oraz 18 nagród pieniężnych w wysokości określonej na fakturze, do kwoty 3.000 złotych.

W związku z powyższym, Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy zakup samochodów osobowych Skoda Fabia (2 szt.) przekazanych zwycięzcom, tj. nabywcy okien oraz sprzedawcy okien w losowaniu głównym, można zaliczyć do nielimitowanych kosztów sprzedaży lub do reklamy publicznej - nielimitowanej, a w konsekwencji w całości wartość netto zakupionych samochodów do kosztów uzyskania przychodów na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Zdaniem Spółki, zakup obydwu samochodów jest reklamą publiczną, nieograniczoną limitem, ponieważ Loteria Promocyjna skierowana została za pośrednictwem punktów sprzedaży okien do masowego odbiorcy (czyli do każdej osoby, która nabędzie okna jak i do pracowników punktów sprzedaży okien).

Ustosunkowując się do przedstawionej powyżej kwestii, stwierdza się co następuje:

Stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Oznacza to, że podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod warunkiem, iż nie zostały one wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy podatkowej oraz że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością, a ich poczynienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Wydatki ponoszone przez podatnika muszą być celowe, to znaczy ponoszone być muszą dla uzyskania, zwiększenia przychodów podatkowych, bądź dla zachowania źródła uzyskiwania tych przychodów.

Zauważyć należy, iż zdefiniowanie celu osiągnięcia przychodu nie może być traktowane jedynie w kategoriach formalnych, ponieważ ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w przywołanym przepisie art. 15 ust. 1 nie wymaga wykazania, że konkretny przychód jest skutkiem poniesienia określonego kosztu. Najwłaściwsza i zgodna z treścią ustawowej regulacji kwalifikacja kosztów uzyskania przychodów powinna brać pod uwagę:

- przeznaczenie wydatku (jego celowość, zasadność dla funkcjonowania podmiotu) oraz

- potencjalną możliwość (analizowaną w dacie poniesienia wydatku na podstawie obiektywnych przesłanek) przyczynienia się danego wydatku do osiągnięcia przychodu.

Obowiązkiem podatników, jako odnoszących ewidentną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie, w oparciu o zgromadzone dowody, związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu, zgodnie z dyspozycją powołanego ust. 1 art. 15 ustawy podatkowej.

Jednocześnie, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszt uzyskania przychodów kosztów reprezentacji i reklamy w części przekraczającej 0,25% przychodów, chyba że reklama prowadzona jest w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób.

W przepisach podatkowych brak jest definicji pojęcia "reklama", zatem należy zastosować wykładnię językową. Właściwe określenie jej zakresu ma istotne znaczenie dla ustalenia podatkowej kwalifikacji różnych działań podejmowanych przez podatników. Za reklamę uznać należy rozpowszechnianie informacji o danym towarze w celu zwrócenia na niego uwagi i zachęcenia do zakupu; także: środki służące do tego celu, np. plakaty, ogłoszenia w prasie, radiu i telewizji (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa, 2003).

Reklama to działanie mające na celu zachęcanie potencjalnych klientów do zawarcia umowy, nabywania towarów, korzystania z oferowanych usług. Reklama polega więc na rozpowszechnianiu informacji o towarach, miejscach nabycia, chwaleniu kogoś i zalecaniu czegoś. Reklama zawiera: dane niezbędne o danym produkcie, informacje wartościujące, zachęcające do nabycia przedmiotu reklamy oraz właściwości mające na celu nakłonienie jak największej ilości nabywców do zakupu towarów.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca dokonała zakupu dwóch samochodów osobowych Skoda Fabia, które stanowić będą nagrody dla zwycięzców loterii promocyjnej, tj. dla sprzedawcy i nabywcy okien.

W opinii tutejszego organu podatkowego, opisane przez Wnioskującą wydatki na zakup przedmiotowych samochodów, stanowiących nagrody, można uznać w całości za koszt uzyskania przychodów, na zasadach określonych w art. 15 ust. 1 wskazanej ustawy podatkowej.

Należy zauważyć, iż wprawdzie wydatek będący przedmiotem analizy nie ma bezpośredniego związku z uzyskanym przez Spółkę konkretnym przychodem, to z pewnością istnieje pośredni związek przyczynowo-skutkowy, bowiem przyznane nagrody (samochody osobowe Skoda Fabia) stanowią zachętę do kontynuowania współpracy z Wnioskującą dla dotychczasowych bądź potencjalnych klientów.

Jednocześnie, podnieść należy, iż w przedmiotowej sprawie nie będą miały zastosowania przepisy art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bowiem wydanie nagrody w ramach loterii promocyjnej nie stanowi reklamy publicznej. Podejmowane przez podatnika działania, polegające na prowadzeniu loterii promocyjnej, nie stanowią formy reklamy, gdyż nie spełniają przesłanek zawartych w przytoczonej definicji reklamy. Działania te w żaden sposób nie rozpowszechniają informacji o towarach Spółki, nie zawierają elementów wartościujących. Zatem, wydawanie nagród w związku z loterią promocyjną nie stanowią reklamy publicznej, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wobec powyższego, wskazane we wniosku wydatki, poniesione na zakup samochodów do rozlosowania wśród sprzedawców towarów Spółki oraz wśród ich nabywców, nie stanowią wydatków ponoszonych na reklamę, co oznacza, iż nie będą podlegać ograniczeniom przewidzianym w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednocześnie jako wydatki poniesione w sposób celowy, mający związek z prowadzoną działalnością Wnioskującej, mogą zostać zaliczone w poczet kosztów uzyskania przychodów, na zasadach określonych w art. 15 ust. 1 ustawy podatkowej.

Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskującą i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl