ZD/406-138/CIT/05 - Moment powstania przychodu w przypadku przemieszczenia towarów do zagranicznego magazynu spółki.

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 17 marca 2006 r. Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu ZD/406-138/CIT/05 Moment powstania przychodu w przypadku przemieszczenia towarów do zagranicznego magazynu spółki.

Pismem z dnia 14 lipca 2005 r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z uwagi na okoliczność, że stan faktyczny, przedstawiony we wniosku Spółki nie został dostatecznie precyzyjnie wyjaśniony, tutejszy organ podatkowy wystosował do Podatnika w dniu 28 lipca 2005 r. wezwanie z prośbą o wyczerpujące przedstawienie stanu faktycznego. Nadto organ podatkowy zwrócił się o przedstawienie przez Wnioskującą własnego stanowiska w sprawie będącej przedmiotem zapytania. Pismem z dnia 3 sierpnia 2005 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego w dniu 8 sierpnia 2005 r.) Spółka - w odpowiedzi na powyższe wezwanie - uzupełniła stan faktyczny przedstawiony we wniosku.

Przedstawiając stan faktyczny, Spółka wskazała, że dostarcza Swoje wyroby do klienta, który ma siedzibę w Niemczech. Obecnie - jak wyjaśniła Spółka - została zobligowana do rozpoczęcia dostaw dla tego klienta do magazynu będącego własnością i administrowanego przez klienta, a pozostawionego do dyspozycji Spółki, znajdującego się w pobliżu siedziby klienta w Niemczech. Dalej Spółka wyjaśniła, że w praktyce unijnej działają dwa typy magazynów na potrzeby takiej operacji: magazyn konsygnacyjny oraz tzw. call-off-stock. Wnioskująca jest zainteresowana zastosowaniem drugiego z powyższych typów, w którym magazyn w Niemczech byłby przeznaczony dla jednego tylko odbiorcy. Spółka podała, iż właścicielem magazynu będzie Jej niemiecki klient, zaś Spółka będzie korzystała z magazynu na zasadzie dzierżawy. Nadto Wnioskująca wyjaśniła, że towary będą dostarczane do magazynu i składowane w nim do chwili ich pobrania przez niemieckiego kontrahenta, który będzie ich jedynym odbiorcą. Spółka wyjaśniła również, że zrealizowanie dostawy nastąpi na podstawie konsygnacyjnych umów dostawczych oraz danych podziałów planów dostaw. Niemiecki kontrahent będzie pobierał towar z magazynu zgodnie ze swoim zapotrzebowaniem, informując o tym Spółkę za pomocą faksu. Następnie Spółka wystawi fakturę VAT na pobraną partię towaru; faktury dokumentujące sprzedaż pobranych partii towaru będą wystawiane według kolejności pobrań z magazynu - w przeliczeniu na PLN według kursu średniego NBP z dnia pobrania towaru przez kontrahenta. Powyższe transakcje będą uwzględnione w przychodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Spółka ma wątpliwości, w którym momencie powstaje obowiązek podatku dochodowego od osób prawnych: czy ważność ma data przemieszczenia towarów do magazynu Spółki położonego za granicą, czy też pobranie towaru przez zagranicznego odbiorcę?

Ustosunkowując się do przedstawionej powyżej kwestii, stwierdza się co następuje:

Stosownie do przepisu art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Jeżeli przychody wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich uzyskania i dniem faktycznego otrzymania występują różne kursy walut, przychody te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodów, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał uzyskujący przychód, oraz z zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia uzyskania przychodu.

Z kolei przepis art. 12 ust. 3a stanowi, iż za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c i 3d, dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym:

1)

wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub

2)

wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty, lub

3)

otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia - w pozostałych przypadkach.

Z wykładni gramatycznej przepisu art. 12 ust. 3a pkt 1 ustawy podatkowej wynika jednoznacznie, że data przemieszczenia towarów z zakładu produkcyjnego położonego w Polsce do magazynu za granicą nie jest w żadnej mierze relewantna dla powstania przychodu podatkowego. Istotna jest data wystawienia faktury (rachunku) - Spółka podniosła w zapytaniu, iż wystawia stosowną fakturę VAT po pobraniu towaru z magazynu przez niemieckiego kontrahenta, z czego wynika, stosując powołany przepis, że datą powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym jest dzień wystawienia faktury nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym wydano rzecz.

Powyższy wniosek wynika z wykładni gramatycznej przywołanego przepisu art. 12 ust. 3a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a nadto jest tożsamy z poglądem Podatnika wyrażonym w zapytaniu, iż po wystawieniu stosownej faktury VAT, transakcja, którą dokumentuje faktura, jest uwzględniona w przychodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Jednocześnie, mając na względzie treść zapytania Wnioskodawcy, organ podatkowy pragnie odnieść się do kwestii przeliczania przychodów na PLN według kursu średniego NBP z dnia pobrania towaru z magazynu przez kontrahenta. Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich z dnia uzyskania przychodu, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski. W przedstawionym stanie faktycznym, Wnioskodawca uzyskuje przychód w terminie wskazanym w przywołanym art. 12 ust. 3a pkt 1 ustawy podatkowej, tj. w dniu wystawienia faktury VAT, nie później jednak niż w ostatnim dniu miesiąca, w którym wydano rzecz.

Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskującą i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl