Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
Zawieszenie czy wstrzymanie wypłaty renty rodzinnej.
Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
false

Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna. Renta ta wynosi odpowiedni do liczby osób uprawnionych procent świadczenia, jakie przysługiwało lub jakie przysługiwałoby zmarłemu.

Renta rodzinna wynosi:

-

dla jednej osoby uprawnionej 85% świadczenia, jakie przysługiwałoby zmarłemu,

-

dla dwóch osób uprawnionych 90% świadczenia, jakie przysługiwałoby zmarłemu,

-

dla trzech lub więcej osób uprawnionych 95% świadczenia, jakie przysługiwałoby zmarłemu.

Renta podlega następnie podziałowi na równe części między uprawnionych.

Jeżeli do renty rodzinnej po renciście, któremu przysługiwała renta z tytułu niezdolności do pracy w wysokości 1.557,90 zł, uprawniona była wdowa i czworo dzieci, to renta rodzinna wyniosła 1.480 zł (1.557,90 zł x 95%). Renta ta po podziale na równe części między uprawnionych, a więc dla każdej z nich po 1/5 części, wynosi 296 zł. W przypadku podjęcia pracy, np. przez wdowę, i osiągania przez nią przychodu przekraczającego 130% przeciętnego wynagrodzenia, część renty jej należna podlegała zawieszeniu, a dzieci nadal otrzymywały po 296 zł.

Aby nie pozbawiać uprawnionych zbyt dużej części renty rodzinnej, z dniem 2 maja 2003 r. wprowadzono nowy przepis - art. 107a ustawy emerytalnej - umożliwiający wyłączenie z grona osób uprawnionych osoby osiągającej przychód.

Gdyby w tym przykładzie wdowa po podjęciu pracy zgłosiła wniosek nie o zawieszenie należnej jej części renty rodzinnej, lecz o wyłączenie z grona osób uprawnionych, organ rentowy poczynając od miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym wydał decyzję, wstrzyma wypłatę renty rodzinnej dla wdowy i ustali prawo do renty rodzinnej dla czterech osób. Renta rodzinna dla czterech osób wynosi również 1.480 zł. Po dokonaniu podziału renty na cztery osoby uprawnione, część renty dla każdej z nich będzie wynosiła kwotę 370 zł.

Osoba uprawniona do renty rodzinnej osiągająca przychody przekazując do organu rentowego informację o podjęciu pracy (działalności) powinna jednocześnie jednoznacznie określić, czy należna jej część renty powinna być zawieszona w przypadku osiągania przychodu w wysokości ponad 130% przeciętnego wynagrodzenia lub zmniejszona w przypadku osiągania przychodu przekraczającego 70% tego wynagrodzenia, czy też wnosi o wyłączenie z grona osób uprawnionych do renty rodzinnej.

Ponowne ustalenie prawa do renty rodzinnej dla wdowy nastąpi na jej wniosek od miesiąca, w którym zgłosi wniosek - jeśli nadal będzie spełniała warunki do pobierania tej renty.

Opublikowano: www.zus.gov.pl