undefinedZasiłek macierzyński za czas zawieszenia działalności.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 8 listopada 2013 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zasiłek macierzyński za czas zawieszenia działalności.

W świetle przepisów osobie prowadzącej działalność pozarolniczą, objętej ubezpieczeniem chorobowym, która urodziła dziecko w czasie tego ubezpieczenia, zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownica może skorzystać z urlopu macierzyńskiego przed porodem, maksymalnie przez okres 6 tygodni przed przewidywaną datą porodu. W związku z tym, że zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, zasada ta ma odpowiednie zastosowanie do osób objętych ubezpieczeniem chorobowym niebędących pracownikami. Zatem nie ma przeszkód, by osoba prowadząca działalność pozarolniczą, objęta ubezpieczeniem chorobowym złożyła wniosek o zasiłek macierzyński przed porodem, jednak wniosek ten może dotyczyć okresu nie dłuższego niż 6 tygodni przed przewidywaną datą porodu. Dodatkowo, jeżeli ubezpieczona jeszcze przed porodem wystąpi o wypłatę zasiłku macierzyńskiego także za okres odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze oraz urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, zasiłek macierzyński będzie jej wypłacany w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru z a cały okres przysługiwania zasiłku macierzyńskiego.

Warunkiem nabycia prawa do zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka jest to, by urodzenie dziecka nastąpiło w czasie ubezpieczenia chorobowego.

Ubezpieczenie to nie musi trwać w całym okresie przysługiwania zasiłku. Zawieszenie działalności gospodarczej w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego nie ma wpływu na prawo do tego zasiłku macierzyńskiego.

Należy zaznaczyć, że w przypadku ubezpieczonych niebędących pracownikami wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego powinien być złożony przed rozpoczęciem korzystania z zasiłku macierzyńskiego za te okresy.

Opublikowano: Rzeczposp. PiP 2013/9697/7