Zasady wypłaty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia przez dziecko roku szkolnego.

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zasady wypłaty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia przez dziecko roku szkolnego.

stan prawny aktualny na dzień 30 czerwca 2005 r.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego za wrzesień 2004 r. zostanie wypłacony dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia przez dziecko roku szkolnego - w wysokości 90 zł na dziecko.

Jeżeli dziecko od września 2004 r. będzie uczyło się w szkole podstawowej lub w gimnazjum i w roku 2004 nie ukończy 16 lat, to dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego zostanie wypłacony bez konieczności udokumentowania nauki w szkole. Jeżeli jednak dziecko, które nie ukończyło jeszcze 16 lat, nie rozpocznie nauki w szkole od września 2004 r. należy niezwłocznie poinformować o tym podmiot wypłacający świadczenia rodzinne.

Na dzieci, które od września 2004 r. rozpoczną naukę w szkole ponadgimnazjalnej (np. liceum, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła policealna), dodatek ten zostanie wypłacony po dostarczeniu zaświadczenia wydanego przez szkołę o uczęszczaniu dziecka do szkoły w roku szkolnym 2004/2005. Zaświadczenie szkoły powinno być przedłożone także, gdy dziecko będzie uczyło się w szkole podstawowej lub gimnazjum, lecz ukończyło już 16 lat albo 16 lat ukończy przed 1 stycznia 2005 r.

W przypadku gdy dziecko w wieku 6 lat rozpocznie naukę w I klasie szkoły podstawowej, do wypłaty dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego niezbędne jest nadesłanie zaświadczenia szkoły stwierdzającego ten fakt.

Zaświadczenie o rozpoczęciu przez dziecko nauki w szkole w roku szkolnym 2004/2005 należy złożyć najpóźniej w terminie do 30 września 2004 r. W przypadku złożenia zaświadczenia po 30 września 2004 r. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego nie zostanie wypłacony.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego nie przysługuje na dziecko, które w roku szkolnym 2004/2005:

-

rozpoczęło przygotowanie przedszkolne (rok zerowy),

-

uczy się w szkole wyższej.

Podstawa prawna

-

ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.),

-

rozporządzenie z dnia 27 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 213, poz. 2162).

Opublikowano: www.zus.gov.pl