Wyłączenie stosowania ustawy przy wytwarzania i dystrybucji dokumentów publicznych i ich personalizacji, a także druków o... - OpenLEX

undefinedWyłączenie stosowania ustawy przy wytwarzania i dystrybucji dokumentów publicznych i ich personalizacji, a także druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

Pisma urzędowe
Status: Nieaktualne

Pismo Urząd Zamówień Publicznych Wyłączenie stosowania ustawy przy wytwarzania i dystrybucji dokumentów publicznych i ich personalizacji, a także druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

Stosownie do treści art. 4 pkt 5c lit. a i b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), dalej zwanej "Pzp, ustawa nie znajduje zastosowania do zamówień dotyczących wytwarzania i dystrybucji dokumentów publicznych i ich personalizacji, a także druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. W myśl art. 4aa ustawy Pzp, wykaz dokumentów i druków, o których mowa w art. 4 pkt 5c lit. a i b ustawy określony został w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych i druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1089). W świetle § 2 powyższego rozporządzenia dokumentami publicznymi są:

1)

dowód osobisty;

2)

dokumenty paszportowe;

3)

książeczka żeglarska;

4)

dokumenty wydawane na podstawie art. 44 ust. 1 oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1741 i 1888 oraz z 2015 r. poz. 262, 1087, 1274 i 2281);

5)

dokumenty wydawane cudzoziemcowi na podstawie art. 37 oraz art. 226 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.);

6)

dokumenty wydawane członkom misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a także dokumenty wydawane członkom ich rodzin pozostającym z nimi we wspólnocie domowej na podstawie art. 61 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

7)

dokument wydawany obywatelowi Unii Europejskiej na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 904);

8)

dokumenty wydawane członkowi rodziny obywatela Unii Europejskiej na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin;

9)

dokumenty wydawane cudzoziemcowi na podstawie art. 55 ust. 1 oraz art. 89i ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783);

10)

wojskowe dokumenty osobiste wydawane osobom objętym ewidencją wojskową na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, z późn. zm.);

11)

karty tożsamości wydawane na podstawie art. 54a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

12)

wpis w paszporcie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758);

13)

naklejka wizowa;

14)

Karta Polaka;

15)

prawo jazdy;

16)

dowód rejestracyjny pojazdu;

17)

karta pojazdu;

18)

pozwolenie czasowe, o którym mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.);

19)

karta do tachografu cyfrowego, o której mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. poz. 1494, z 2007 r. poz. 661, z 2011 r. poz. 622 i 1016 oraz z 2015 r. poz. 1893);

20)

zaświadczenie ADR, o którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. poz. 1367 i 1454, z 2015 r. poz. 1273 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 542);

21)

legitymacje poselska i senatorska;

22)

legitymacje służbowe:

a)

policjantów,

b)

funkcjonariuszy Straży Granicznej,

c)

funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu,

d)

funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

e)

funkcjonariuszy Agencji Wywiadu,

f)

funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

g)

funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,

h)

funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego,

i)

funkcjonariuszy celnych,

j)

inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego,

k)

inspektorów kontroli skarbowej oraz pracowników kontroli skarbowej,

l)

pracowników wywiadu skarbowego i pracowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, o których mowa w art. 11g ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 720),

m)

żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.

Powyższe wyliczenie ma charakter katalogu zamkniętego, co oznacza, że w świetle rozporządzenia w sprawie wykazu dokumentów publicznych i druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa dokument niewymieniony w § 2 nie stanowi dokumentu publicznego. Natomiast § 3 rozporządzenia zawiera zamknięty katalog druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. Zgodnie z powyższym przepisem są to:

1)

znaki legalizacyjne i nalepki kontrolne, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;

2)

znaki holograficzne umieszczane na zaświadczeniach o prawie do głosowania, o których mowa w art. 32 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. poz. 112, z późn. zm.);

3)

karty do głosowania, o których mowa w art. 40 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy.

Tym samym, w świetle art. 4 pkt 5c lit. a i b ustawy Pzp, do wytwarzania i dystrybucji ww. dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych przepisy ustawy Pzp nie znajdą zastosowania.

Opublikowano: www.uzp.gov.pl