Wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów ochrony przeciwpożarowej - 2017 - Pismo wydane przez: Komenda Główna Państwowej... - OpenLEX

undefinedWyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów ochrony przeciwpożarowej - 2017

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie Wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów ochrony przeciwpożarowej - 2017

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej nie opiniuje indywidualnych rozwiązań projektowych, które przewidywane w odniesieniu do konkretnych obiektów budowlanych, chyba że występuje jako organ II instancji w sprawach zażaleń dotyczących takich rozwiązań. W związku z tym poniższe wyjaśnienia nie mogą być w żadnym przypadku wykorzystywane w kategoriach opinii lub innych form zajęcia stanowiska przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej - w sytuacjach wymaganych przepisami prawa, w odniesieniu do postępowań dotyczących indywidualnych przypadków.

Lp.

2017

1.

Informacja dotycząca stosowania przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych pieczęci, której wzór określa załączniknr1 do rozporządzenia MSWiA z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117), do uzgadniania projektu technologicznego oraz wzoru pieczęci, którą rzeczoznawca powinien oznaczyć zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego.

W związku z zapytaniami dotyczącymi stosowania przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych pieczęci, której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia MSWiA z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117), wyjaśnia się, że nie ma przeciwskazań, aby rzeczoznawca uzgodnił przedmiotową pieczęcią projekt technologiczny. Wynika to m.in. z ustaleń § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554), o treści: "rozporządzenie określa szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, nie ograniczając zakresu opracowań projektowych w stadiach poprzedzających opracowanie projektu budowlanego, wykonywanych jednocześnie, w szczególności projektu technologicznego...". Nadmienia się jednocześnie, że obowiązujące wymagania nie określają wzoru pieczęci, którą rzeczoznawca powinien oznaczyć zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego. W związku z tym, dopuszcza się pieczęć wg dowolnego wzoru, zawierającą niezbędne elementy, tj. imię i nazwisko rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, numer jego uprawnień oraz miejsce na złożenie podpisu.

2.

Informacja dotycząca wymagań przepisów § 32 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 r., poz. 719).

W związku z zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia wymagań przepisów § 32 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 r., poz. 719) informuje się, że w ocenie tut. Komendy, rozpatrywany przepis, co do zasady, poza przypadkami określonymi w przepisach szczególnych, dotyczy stref pożarowych w budynkach.

3.

Informacja dotycząca wymagań przypisu nr 2 do § 256ust.3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

W związku z zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia stosowania przypisu nr 2 do § 256 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) o treści "2) W tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej", informuje się, że w ocenie tut. Komendy ograniczenie dopuszczalnej długości dojścia przy jednym dojściu do nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej należy rozpatrywać niezależnie dla odcinka poziomego mierzonego na dojściu do klatki schodowej oraz dla odcinka poziomego mierzonego na dojściu od klatki schodowej do wyjścia ewakuacyjnego.

Przedmiotowe uregulowanie zostało wprowadzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690), będącym nowelizacją rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140 z późn. zm.), w którym to długość dojścia była mierzona do drzwi zamykających obudowaną klatkę schodową, a w przypadku klatki nieobudowanej i niezamykanej drzwiami, do krawędzi najbliższego stopnia schodów. Przedmiotowy przypis nr 2 powstał w wyniku dostosowania wprowadzanych w 2002 r. zmian w określaniu długości dojścia ewakuacyjnego, w niektórych przypadkach dopuszczających zwiększenie długości dojścia ewakuacyjnego przy jednym dojściu (budynki ZL III i ZL IV), do obowiązujących przepisów i, w ocenie tut. Komendy, w takim świetle należy go rozpatrywać.

4.

Informacja dotycząca wymagań w zakresie okresowych przeglądów oświetlenia awaryjnego.

W związku z zapytaniami dotyczącymi wyjaśnień w zakresie wymagań odnośnie okresowych przeglądów oświetlenia awaryjnego wyjaśnia się, że przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) nie określają wprost obowiązku wykonywania pomiarów natężenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz pozostałych parametrów określonych w Polskiej Normie PN-EN 1838 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne, ani też nie wskazują odrębnych dla tego urządzenia wymagań w zakresie częstotliwości ich wykonywania.

Natomiast, w kontekście analizowanego zagadnienia należy mieć również na względzie następujące postanowienia cytowanego powyżej rozporządzenia:

- § 4 ust. 2 pkt 1, tj. obowiązek władającego obiektem budowlanym z zakresu ochrony przeciwpożarowej, którym jest utrzymywanie urządzeń przeciwpożarowych, w tym awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej,

- § 6 ust. 1 pkt 2, w myśl którego zasady konserwacji urządzeń przeciwpożarowych, w tym instalacji oświetlenia awaryjnego, są określane każdorazowo indywidualnie w odniesieniu do określonego przypadku w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych i organizacyjnych występujących w budynku, w którym urządzenia te zostały zastosowane, tak aby spełniony został nadrzędny warunek dotyczący zapewnienia prawidłowości ich działania, biorąc pod uwagę w szczególności:

- obecny stan wiedzy i techniki, w tym wymagania wynikające z Polskich Norm,

- standardy techniczne, w oparciu o które urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane, oraz

- wytyczne wynikające z projektu tego urządzenia.

W przypadku awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, jednym z podstawowych parametrów prawidłowego jego działania jest zapewnienie odpowiedniego natężenia oświetlenia na poziomie podłogi w określonych miejscach w obiekcie budowlanym. Z tego względu w ocenie tut. Komendy, uwzględniając powyższe uwarunkowania, parametr ten, jak i inne kluczowe parametry funkcjonalne rozpatrywanego oświetlenia, powinien być uwzględniany przy przeglądach technicznych tego urządzenia w celu zbadania, czy nie uległ on pogorszeniu z biegiem czasu użytkowania obiektu.

Opublikowano: www.straz.gov.pl