Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 3 marca 2014 r.
Zwolnienie z opłaty uzdrowiskowej.
Urząd Miasta w Świnoujściu
WPO.310.1.2.2014

PISEMNA INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

Prezydent Miasta Świnoujście, na podstawie art. 14j § 1 i § 3, w związku z art. 14b, art. 14c i art. 14k § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 grudnia 2013 r. (data wpływu) złożonego przez (...) uzupełnionego dnia 9 stycznia 2014 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego,

postanawia uznać za prawidłowe

stanowisko podatnika, iż w świetle art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach - osoby przebywające w szpitalach uzdrowiskowych nie podlegają zwolnieniu z opłaty uzdrowiskowej.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 14j § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości interpretacje indywidualne wydaje wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa.

Pismem z dnia 13 grudnia 2013 r. (data wpływu), uzupełnionym w; dniu 9 stycznia 2014 r., (...) będące inkasentem opłaty uzdrowiskowej, zwróciło się do Prezydenta Miasta Świnoujście o wydanie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisu art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.).

Wnioskodawca oświadczył, że prowadzi działalność gospodarczą głównie w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Realizując usługi w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego (...) pobiera opłatę uzdrowiskową od osób korzystających ze stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 17a ust. 1a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, opłaty tej nie pobiera się od osób przebywających w szpitalach.

W związku z powyższym (...) zwróciła się z zapytaniem, czy w przedstawionym stanie faktycznym, zwolnienie z opłaty uzdrowiskowej obowiązuje w stosunku do pacjentów przebywających w szpitalach uzdrowiskowych.

W opinii (...) zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych - szpital uzdrowiskowy jest zakładem lecznictwa uzdrowiskowego. Natomiast, zgodnie z definicją przedstawioną w art. 2 pkt 10 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, zakładem lecznictwa uzdrowiskowego jest podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne lub stacjonarne całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej. Przy czym, dookreślenie powyższej definicji znajduje się w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w którym świadczenia z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego zostały zakwalifikowane do grupy stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne. Z powyższego (...) wywodzi, że skoro szpital uzdrowiskowy, jako zakład lecznictwa uzdrowiskowego prowadzi leczenie uzdrowiskowe, to udzielane przez taki podmiot świadczenia są świadczeniami stacjonarnymi i całodobowymi, innymi niż szpitalne. Dlatego, stoi na stanowisku, że w świetle obowiązujących przepisów, osoby przebywające w szpitalach uzdrowiskowych nie podlegają zwolnieniu z opłaty uzdrowiskowej.

Po rozpatrzeniu wniosku, Prezydent Miasta Świnoujście zważył, co następuje.

Stosownie do art. 17 ust. 1a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, opłata uzdrowiskowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach.

Artykuł 17 ust. 2 ww. ustawy zawiera katalog zwolnień, z którego wynika m.in. (pkt 2), że opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się od osób przebywających w szpitalach.

Ponieważ ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie definiuje pojęcia "szpital"; W związku z tym, oczywistym jest, iż w przypadku braku definicji własnej w prawie podatkowym, uprawnione, a wręcz konieczne wydaje się sięganie do definicji i rozumienia pojęcia znajdującego się w innych gałęziach systemu prawnego, którego elementem jest także prawo podatkowe. Dla potrzeby określenia obowiązku w opłacie uzdrowiskowej koniecznym jest ustalenie definicji pojęcia "szpital" użytego w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Definicja taka pojawiła się w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) i została zawarta w art. 2 ust. 1 pkt 9, zgodnie z którym "Użyte w ustawie określenia oznaczają: 9 )szpital - przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne". Z kolei w art. 2 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy zawarto definicję świadczeń szpitalnych, za które ustawodawca uznaje "wykonywane całą dobą kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych; świadczeniami szpitalnymi są także świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania nieprzekraczającym 24 godzin ".

Ustawa zawiera także definicję stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenie szpitalne. I tak, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 12 "stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne inne niż świadczenie szpitalne to świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, hospicyjne, świadczenia z zakresu opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz lecznictwa uzdrowiskowego, udzielane pacjentom, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednio urządzonych, stałych pomieszczeniach". A zatem, świadczenie z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego jest stacjonarnym i całodobowym świadczeniem zdrowotnym innym niż świadczenie szpitalne.

Szpital uzdrowiskowy, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie_ uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 651 z późn. zm.), jest jednym z zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. W myśl art. 2 pkt 10 ww. ustawy, zakład lecznictwa uzdrowiskowego to: "przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne lub stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, działające na obszarze uzdrowiska, utworzone w celu udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, w ramach kierunków leczniczych i przeciwwskazań ustalonych dla danego uzdrowiska, w szczególności wykorzystujących warunki naturalne uzdrowiska przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych". Przepis ten nie przesądza, czy stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne udzielane przez zakład lecznictwa uzdrowiskowego są świadczone w rodzaju szpitalne, czy inne niż szpitalne (art. 8 ustawy o działalności leczniczej).

Szpital uzdrowiskowy to tylko jedna z nazw zakładu lecznictwa uzdrowiskowego. Takim samym, jak szpital uzdrowiskowy zakładem lecznictwa uzdrowiskowego są sanatoria uzdrowiskowe, przychodnie uzdrowiskowe czy zakłady przyrodolecznicze. Szpital uzdrowiskowy nie posiada własnej definicji wyróżniającej go spośród innych form zakładu lecznictwa uzdrowiskowego. Gdyby zatem przyjąć stanowisko, że w ustawie, o podatkach i opłatach lokalnych ustawodawca pod pojęciem "szpital" rozumie także "szpital uzdrowiskowy", to biorąc pod uwagę definicję szpitala uzdrowiskowego jako zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, należałoby przyjąć, że z opłaty uzdrowiskowej winny być zwolnione również osoby przebywające w sanatoriach czy zakładach przyrodoleczniczych. W placówkach tych udzielane są bowiem takie same świadczenia.

Nie można uznać zatem, że przywilej zawarty w art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie nie pobierania opłaty uzdrowiskowej od osób przebywających w szpitalach dotyczy również osób przebywających w szpitalach uzdrowiskowych. Pojęcie "szpital" zawarte w art. 17 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, to nie sama nazwa, lecz treść jaką za sobą niesie. Nadawanie natomiast temu pojęciu treści wychodzących poza granice definicji szpitala byłoby niedopuszczalną na gruncie prawa podatkowego wykładnią rozszerzającą bowiem prawo to musi być ściśle inteipretowane. Skoro zatem ustawodawca zwolnił z opłaty uzdrowiskowej osoby przebywające w szpitalach, to oznacza to, co jest w przepisie, czyli szpital, a nie szpital uzdrowiskowy.

W świetle powyższego, należy przyjąć, że osoby przebywające w szpitalach uzdrowiskowych nie podlegają zwolnieniu z opłaty uzdrowiskowej na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Niniejsza interpretacja udzielona została w oparciu o przepisy prawa podatkowego na dzień wydania interpretacji przez organ podatkowy i dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę. Zostanie ona, waz z wnioskiem o wydanie, po usunięciu danych identyfikujących Wnioskodawcę oraz inne podmioty, zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 14i § 3 Ordynacji podatkowej).

Zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą lub doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej (art. 14k § 1 Ordynacji podatkowej).

POUCZENIE

Od niniejszej interpretacji przysługuje Stronie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Świnoujście.

Skargę można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie Prezydenta Miasta Świnoujście, do usunięcia naruszenia prawa. Termin do złożenia wezwania do usunięcia prawa wynosi 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o treści wydanej interpretacji (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi - Dz. U. 153, poz. 1270 z późn. zm.). Termin na wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wynosi 30 dni od dnia doręczenia stronie odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ takiej odpowiedzi nie udzieli, w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Opublikowano: www.bip.um.swinoujscie.pl