WPl/200000/43/310/2014 - Obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 27 marca 2014 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPl/200000/43/310/2014 Obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym 10 marca 2014 r. przez przedsiębiorcę (...) w sprawie braku obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za męża wnioskodawczyni, posiadającego prawo do renty rolniczej, z uwagi na błędną argumentację przyjętą przez wnioskodawczynię w uzasadnieniu własnego stanowiska w sprawie.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2014 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy (...) prowadzącej działalność gospodarcza pod firmą (...) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wnioskodawca w dniu 25 marca uzupełnił wniosek o wydanie pisemnej interpretacji poprzez przedstawienie własnego stanowiska w sprawie.

Wnioskodawczyni wskazała. Ze prowadzi jednoosobową firmę. Maż wnioskodawczyni jest rencistą KRUS oraz osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym. Wnioskodawczyni chce zatrudnić męża na umowę o pracę w pełnym wymiarze (umowa o pracę wymóg PFRON) w swojej firmie i wystąpić do PFRON - u o refundację wynagrodzenia.

W związku z powyższym wnioskodawczyni powzięła wątpliwość jaką składkę musi podprowadzić do ZUS. czy tylko zdrowotną (renta KRUS). czy jak od osoby współpracującej (mąż - pracownik).

W odpowiedzi na wezwanie o usuniecie braku formalnego wniosku w postaci własnego stanowiska w sprawie, wnioskodawczyni nadesłała pismo, w którym doprecyzowała stan faktyczny oraz przedstawiła własne stanowisko w sprawie.

Wnioskodawczyni precyzując stan faktyczny wskazała, że mąż, (...) jest rencistą KRUS od (...) r. z powodu całkowitej okresowej niezdolności do pracy w rolnictwie. W dniu (...) r. otrzymał orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym okresowe do (...) r. Jednocześnie wnioskodawczyni wskazała, że jednoosobową firmę prowadzi od (...) 2007 r. na zasadach ogólnych.

Zatrudnia jednego pracownika, a od (...) r. zatrudniła męża w swojej firmie na umowę na czas określony do (...) r. w pełnym wymiarze czasu pracy z wy nagrodzeniem 2500 zł brutto na stanowisku zaopatrzeniowca. Wnioskodawczyni wskazała, że chce wystąpić do PFRON- u o refundację wynagrodzenia i ewentualnych składek ZUS.

Wnioskodawczyni w piśmie z dnia 19 marca 2014 r. wyraziła wątpliwość jakie składki powinna odprowadzić do ZUS. czy tylko zdrowotne - jak od rencisty KRUS, czy pełne - jak od osoby współpracującej.

Wyrażając własne stanowisko w sprawie wnioskodawczyni, wskazała, ze od zatrudnionego męża rencisty KRUS powinna odprowadzać jedynie składki zdrowotne. gdyż koszt) wynagrodzenia męża nie są dla wnioskodawczyni kosztami uzyskania przychodu i wnioskodawczyni nie może ich odliczyć. Wnioskodawczyni wskazała również, ze podobnie sprawa wygląda ze składkami na ubezpieczenia społeczne, rentowy - również nie są dla mej kosztem.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył co następuje.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wy danie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ustępu 5 powołanego powyżej artykułu w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r. udzielenie interpretacji dotyczącej podlegania ubezpieczeniom społecznym następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Natomiast Zakład nie jest właściwy do udzielenia interpretacji w zakresie spraw dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, jednakże na podstawie art. 109a ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotne) finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027) sprawy dotyczące obowiązku opłacania składek rui ubezpieczenie zdrowotne należą do właściwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1) i 5) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej tą pracownikami, osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami współpracującymi z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy, dodatkowo jeżeli pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, dla celów ubezpieczeń społecznych jest traktowany jako osoba współpracująca (art. 8 ust. 2) Natomiast za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, w myśl art. 1 ust. 11 uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z mmi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności. Pracownicy i osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu. W mysi art. 11 ust. 1 usuwy, pracownicy obowiązkowo podlegają również ubezpieczeniu chorobowemu, natomiast osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność stosownie do art. 11 ust. 2 ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie.

W myśl przepisów usuwy o systemie ubezpieczeń społecznych objęcie współmałżonka obowiązkiem ubezpieczeń społecznych z tytułu współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności nastąpi wówczas, gdy małżonek z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność zawrze umowę o pracę, ponieważ powołana usuwa pojęcie osoby współpracującej z osoba prowadzącą pozarolniczą działalność rozszerza na pracownika, jeżeli spełnia on kryteria określone dla osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

Należy również wskazać, iż zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby o których mowa w art. 6, niewymienione w ust. 4 i 4c mające ustalone prawo do emerytury lub renty podlegają dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym. W świetle tego przepisu, osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność podlegają dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

Reasumując, osoba współpracująca z osoba prowadząca pozarolniczą działalność podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu tej współpracy, jednakże w sytuacji, gdy osoba współpracująca ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, o której mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, osoba taka ubezpieczeniom społecznym podlega dobrowolnie.

W związku z powyższym, wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za osobę współpracującą, ponieważ osoba la w związku z posiadaniem prawa do pozarolniczej, dobrowolnie podlega ubezpieczeniom społecznym. W takiej sytuacji wnioskodawczyni, za osobę współpracującą zobowiązana jest do odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Stosownie do przepisu art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, podstawę wymiaru składek osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz osób współpracujących z osobami prowadzącym pozarolniczą działalność stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Uwzględniając powyższe Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazuje, iż wnioskodawczyni prawidłowo uznała we własnym stanowisku w sprawie, iż ma obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne, jednakże obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne nie wynika z faktu, że koszty wynagrodzenia męża wnioskodawczyni nie są dla niej kosztami uzyskania przychodu. Również na brak obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w przedstawionym stanie faktycznym nie ma wpływu fakt nieponoszenia kosztów uzyskania przychodu przez przedsiębiorcę.

Mając na uwadze przyjętą przez wnioskodawczynię argumentację na uzasadnienie własnego stanowiska w sprawie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał stanowisko przedsiębiorcy za nieprawidłowe.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania decyzji.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej mniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia. Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego (...).

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl