Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 12 listopada 2014 r.
Możliwość nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i ubezpieczenie zdrowotne wartości udostępnianych pracownikom i członkom ich rodzin pakietów świadczeń medycznych w części finansowanej przez spółkę.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
WPl/200000/43/1223/2014

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z. dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 21 października 2014 r., przez (...) w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i ubezpieczenie zdrowotne wartości udostępnianych pracownikom i członkom ich rodzin pakietów świadczeń medycznych w części finansowanej przez spółkę.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2014 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek płatnika: (...) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który Wnioskodawca uzupełnił pismem z dnia 3 listopada 2014 r. (wpływ do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Lublinie w dniu 7 listopada 2014 r.).

Wnioskodawca wskazuje, że (...) (dalej: Spółka) wprowadziła do obowiązującego w Spółce regulaminu wynagradzania zapis zgodnie, zgodnie z. którym pracownicy oraz członkowie ich rodzin będą uprawnieni do zakupu pakietu medycznego: Pracownik jest uprawniony do zakupu usług opieki medycznej (w ramach umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych) w jednym z trzech wariantów: (...) w wysokości odpowiednio (...). Wysokość ta jest kwotą niższą niż detaliczna cena usługi nabywanej przez Pracodawcę. Pracodawca jest zobowiązany do sfinansowania pozostałej kwoty, która stanowi różnice pomiędzy ceną nabycia usługi a kwotą uiszczoną przez pracownika. Pracownik jest obowiązany do uiszczenia należności wynikającej z przyznanego mu świadczenia poprzez potrącenie odpowiedniej kwoty wynagrodzenia".

Wnioskodawca poinformował, iż postanowienia umowy przewidują, że usługi centrum medycznego będą świadczone na rzecz uprawnionych pracowników oraz członków ich rodzin. Usługi medyczne świadczone w ramach każdego z pakietów (...) obejmują zarówno świadczenia obowiązkowe tj. takie, które Spółka jako pracodawca obowiązana jest zapewnić pracownikom na podstawie przepisów prawa pracy (tzw. medycyna pracy), jak równie, świadczenia nieobowiązkowe, wykraczające poza zakres świadczeń przysługujących pracownikom w ramach tzw. medycyny pracy. W tym miejscu Wnioskodawca podnosi, iż Centrum Medyczne nie sporządza na rzecz Spółki szczegółowego wykazu świadczeń, z których rzeczywiście skorzystali pracownicy i członkowie ich rodzin.

Wnioskodawca wskazuje. Ze z regulaminu wynagradzania będzie wynikać, że z tytułu wyżej wymienionego świadczenia Spółki na rzecz pracownika, pracownik będzie ponosił odpłatność w kwotach (...) za jeden miesiąc kalendarzowy. Natomiast różnica pomiędzy wartością danego pakietu, a odpłatnością ponoszoną przez pracownika będzie finansowana przez Pracodawcę. Mając na uwadze fakt, że cena nabycia powyższej usługi przez pracownika jest niższa niż detaliczna. Spółka ustaliła kwotę korzyści materialnej (przychodu), która pracownik uzyskuje z tytułu nabycia częściowo nieodpłatnego świadczeniu. W tym miejscu Wnioskodawca wskazuje, że przychód pracownika jest opodatkowany na zasadach przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Wnioskodawca informuje, że regulamin wynagradzania gwarantuje pracownikom uzyskanie prawa do nabycia pakietów medycznych w razie zgłoszenia chęci przystąpienia do takiego projektu. Nabycie ww. świadczeń nie jest uzależnione od uprzedniej zgody wyrażanej przez Pracodawcę.

W świetle powyższego wątpliwości Spółki budzi to, czy Spółka jako płatnik składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, w momencie wprowadzenia ww. zapisu w regulaminie wynagradzania powinna odprowadzać składki na ww. ubezpieczenia od wskazanej powyżej wartości przychodu, który pracownik uzyskuje w związku z zakupem pakietu medycznego po cenie niższej niż detaliczna cena usługi.

Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko w sprawie.

Wnioskodawca w pierwszej kolejności wskazuje, iż. zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 w ww. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. nr 205. poz. 1585 z późn. zm., dalej; Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu m.in. zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Zaś zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne określa rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudniu 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczeniu emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm., dalej: rozporządzenie).

Wnioskodawca podnosi, że zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia, podstawę wymiaru składek stanowi przychód w rozumieniu przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez, pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz 5 2 rozporządzenia. Jednocześnie, w § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia wskazano, ze podstawy wymiaru składek nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegających na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

W opinii Wnioskodawcy powyższy przepis kreuje przesłanki, które muszą się ziścić, aby podstawy wymiaru składek nie stanowiły te przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, które: wynikają z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu oraz przybierają postać niepieniężną (tekst jedn.: formy zakupu po cenach niższych niż. detaliczne lub formę usługi).

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca przywołał decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku, stanowiące pisemne interpretacje w trybie art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej: nr 166 z 25 lipca 2011 r. znak DI/100000/451/464/2011 nr 105 z 26 maja 2011 r. znak DI/100000/451/276/2011 oraz nr 75 z 13 lutego 2013 r. znak DI/100000/451/123/2013.

W związku z powyższym, w ocenie wnioskującej Spółki będącej płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne, nie jest ona zobowiązana odprowadzać składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne od kwoty przychodu, która pracownik uzyskuje w związku z umożliwieniem jemu oraz członkom jego rodziny przez Spółkę korzystania z pakietów medycznych. Spełnione będą bowiem wszystkie przesłanki wskazane w § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia, które warunkują wyłączenie z podstawy wymiaru składek.

Podsumowując Wnioskodawca stwierdza, że kwota przychodu, która pracownik osiąga z tego tytułu (tekst jedn.: wartość pakietu medycznego nabytego przez Spółkę pomniejszona o kwotę odpłatności uiszczoną przez pracownika w kwotach 25 zł, 100 zł lub 137 zł) nie będzie stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowa oraz zdrowotne.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów', z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ustępu 5 powołanego powyżej artykułu w' związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r., udzielenie interpretacji dotyczącej ustalania podstawy wymiaru składek następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.), podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Jednocześnie, stosownie do art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób.

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uznaje się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania tych wpłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wartość została z góry' ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych

Zakład wskazuje, iż z brzmienia art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika ograniczenie w tematyce, w której jest zobowiązany wypowiedzieć się za pośrednictwem pisemnej interpretacji przepisów w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, uniemożliwiające potwierdzenie w tym trybie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonanej kwalifikacji przychodu w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uwzględniając powyższe, Zakład dokonał interpretacji przepisów ubezpieczeniowych opierając się na zawartej we wniosku informacji, zgodnie z którą kwota płatności w części finansowanej przez pracodawcę stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy.

Jak słusznie wskazał Wnioskodawca, katalog przychodów wyłączonych z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe określony we wskazanym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zawiera w § 2 ust. 1 pkt 26 zapis, iż podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji. Z powyższego wynika, iż aby wartość korzyści materialnej została wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia. powinna przysługiwać pracownikowi na mocy postanowień obowiązującego u pracodawcy układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzaniu lub przepisów o wynagradzaniu, a także przybrać formę niepieniężną (formę zakupu po cenach niższych niż detaliczne lub formę usługi). Jednocześnie pracownik powinien ponieść część kosztów świadczenia, gdyż jeżeli zostanie ono przekazane przez pracodawcę nieodpłatnie to wskazana kwota będzie stanowiła podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy o pracę.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że pracownicy ponoszą częściową odpłatność za możliwość korzystania z usług medycznych w ramach przedstawionych pakietów medycznych, a prawo do korzystania oraz związany z tym obowiązek partycypacji w kosztach wynika t zapisów zawartych w regulaminie wynagradzania W konsekwencji, wartość udostępnionych pracownikom oraz członkom ich rodzin pakietów medycznych w części finansowanej przez pracodawcę nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Biorąc powyższe pod uwagę Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 21 października 2014 r. w sprawie nieuwzględniania w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i ubezpieczenie zdrowotne wartości udostępnianych pracownikom pakietów świadczeń medycznych w części finansowanej przez pracodawcę - za prawidłowe.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS. która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez, tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl