WPiOL-IV/SK/3120/5/2/06 - Zwolnienie od opłaty skarbowej - budownictwo

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 5 maja 2006 r. Urząd Miasta w Szczecinie WPiOL-IV/SK/3120/5/2/06 Zwolnienie od opłaty skarbowej - budownictwo

Pytanie podatnika

Dotyczy opłaty skarbowej od wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na wykonaniu sieci gazowej dla potrzeb budynków mieszkalnych (istniejących), w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Prezydenta Miasta Szczecina udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika.

Pismem z dnia 26.04.2006 r., podatnik wystąpił o zajęcie stanowiska i udzielenie interpretacji w sprawie opłaty skarbowej od wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na wykonaniu sieci gazowej dla potrzeb budynków mieszkalnych (istniejących), w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

Wnioskodawca podał, iż zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, część IV ust. 8 pkt 1 lit. f załącznika do ustawy, stawka opłaty od pozwoleń wydawanych na podstawie przepisów prawa budowlanego na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym - sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi wynosi 2.000 zł. Jednocześnie w art. 2 ust. 1 pkt 2 stwierdza się, że nie podlegają opłacie skarbowej podania i załączniki do podań oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Dalej strona argumentuje, iż w świetle powyższego uważa, że opłata skarbowa za wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę sieci gazowej dla potrzeb budynków mieszkalnych nie powinna być pobierana.

W związku ze spełnieniem przez stronę wymogów określonych w 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) tutejszy organ podatkowy działając na podstawie art. 14a § 1 powołanej wyżej ustawy uprzejmie informuje:

Zgodnie z częścią IV ust. 8 pkt 1 lit. f załącznika do ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253 poz. 2532 ze zm.) od pozwoleń wydawanych na podstawie przepisów prawa budowlanego na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym: sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi - pobiera się opłatę skarbową w wysokości 2.000 zł.

Zgodnie natomiast z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej nie podlegają opłacie podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Budownictwo jest to dział gospodarki obejmujący wznoszenie, konserwacje, remontowanie i rekonstrukcje obiektów budowlanych. Decydującym kryterium wyłączenia obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej jest prowadzenie budownictwa na cele wyłącznie mieszkaniowe. Sprawy budownictwa mieszkaniowego należy rozumieć bardzo szeroko - dotyczy ono ogółu spraw mieszkaniowych związanych nie tylko z samym budownictwem mieszkaniowym, ale również innych spraw, jak np. kredytowanie, dodatki mieszkaniowe, administrowanie budynkami mieszkalnymi itp. Oznacza to, że podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawie budowy instalacji gazowej, elektrycznej, kanalizacyjnej itp. w budynkach wyłącznie mieszkalnych również nie podlegają opłacie skarbowej.

Biorąc powyższe pod uwagę organ podatkowy uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest dla strony wiążąca.

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl