WPiOL-IV.310.1.2012.EM - Zwrot ulgi podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości oddanej przedsiębiorcy w ramach programu pomocy przedsiębiorcom, który przeznaczył ją na inwestycje w środki trwałe związane z prowadzoną działalnością.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 2 kwietnia 2012 r. Urząd Miasta w Szczecinie WPiOL-IV.310.1.2012.EM Zwrot ulgi podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości oddanej przedsiębiorcy w ramach programu pomocy przedsiębiorcom, który przeznaczył ją na inwestycje w środki trwałe związane z prowadzoną działalnością.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14j § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 marca 2012 r. znak WO-I.0052.3.44.2012.KB w sprawie wydawania decyzji administracyjnych, postanowień oraz dokonywania innych czynności w zakresie postępowania podatkowego dotyczącego podatków i opłat lokalnych

uznaję

stanowisko wnioskodawców przedstawione we wniosku z dnia 9 stycznia 2012 r. o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego - za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Spółka cywilna X złożyła w dniu 9 stycznia 2012 r., uzupełniony w dniu 3 lutego 2012 r., wniosek o wydanie interpretacji podatkowej w trybie art. 14j ustawy - Ordynacja podatkowa, przepisów uchwały Rady Miasta Szczecina Nr VIII/167/03 z dnia 29 lipca 2003 r. i załącznika nr 1 do tej uchwały, w tym § 11 ust. 5 lit. b) w związku z § 15.

Organ podatkowy wezwaniem z dnia 7 marca 2012 r. zobowiązał wnioskodawców do szczegółowego przedstawienia sposobu założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz złożenia oświadczenia spełniającego wymogi art. 14b § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Spółka cywilna X, w związku z realizacją nowej inwestycji, skorzystała ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w oparciu o § 1 Uchwały Rady Miasta Szczecina Nr VIII/167/03 z dnia 29 lipca 2003 r. Zgodnie z § 11 ust. 5 lit. b) załącznika nr 1 do powołanej powyżej uchwały Rady Miasta Szczecina przedsiębiorca, który skorzystał ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy przedsiębiorcom, zobowiązany jest prowadzić działalność gospodarczą związaną z nową inwestycją przez co najmniej 5 lat od dnia udzielenia pomocy. Wnioskodawcy mają zamiar założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której będą jedynymi udziałowcami. Przedmiot działalności nowej spółki będzie tożsamy z zakresem działalności gospodarczej prowadzonej przez wnioskodawców w ramach X s.c. Środki trwałe będące przedmiotem nowej inwestycji zostaną wniesione aportem do nowej spółki prawa handlowego.

Spółka cywilna będzie nadal funkcjonowała, ale tylko jako właściciel nieruchomości, na której będzie prowadzona działalność nowo założonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przepis prawa podatkowego będący przedmiotem interpretacji indywidualnej:

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Szczecina Nr VIII/167/03 z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie przyjęcia Szczecińskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom, zmiana: Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr LII/984/06 z dnia 14 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczecińskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w wyniku przedstawionego stanu przyszłego, powstanie konieczności zwrotu ulgi podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości, którą otrzymali jako przedsiębiorcy w ramach Szczecińskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom, i przeznaczyli na inwestycje w środki trwałe związane z prowadzoną działalnością?

Stanowisko wnioskodawców w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego:

W ocenie podatników, założenie przez nich spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i wniesienie do niej aportem środków produkcji, zakup których, został w znacznej części sfinansowany ze środków uzyskanych w ramach Szczecińskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom, a następnie dalsze kontynuowanie w tym samym miejscu tej samej działalności, nie jest zakończeniem prowadzenia działalności w rozumieniu § 11 ust. 5 lit. b) załącznika nr 1 Uchwały Rady Miasta Szczecina Nr VIII/167/03 z dnia 29 lipca 2003 r. i nie może powodować utraty warunków do zwolnienia z podatku od nieruchomości i konieczności zwrotu udzielonej pomocy zgodnie z § 15 wskazanego powyżej załącznika.

Po dokonaniu analizy obowiązujących w przedmiotowym zakresie przepisów prawa, tutejszy organ podatkowy uznał stanowisko wnioskodawców za nieprawidłowe.

Z treści § 11 ust. 5 wynika, że przedsiębiorca może być beneficjentem pomocy regionalnej, tylko w przypadku spełnienia określonych warunków. Jednym z warunków jest prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej związanej z nową inwestycją co najmniej 5 lat od dnia zakończenia inwestycji. Przedsiębiorcą, który jest zobowiązany do wypełnienia tego warunku jest X s.c. Wnioskodawcy jednoznacznie wskazują, iż Spółka cywilna będzie nadal funkcjonowała jako właściciel nieruchomości, ale nie będzie prowadziła działalności związanej z nową inwestycją, natomiast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie prowadziła w danej nieruchomości działalność tożsamą z dotychczasowym zakresem działalności spółki cywilnej. Jednakże, w ocenie organu podatkowego, X s.c. nie spełni warunku określonego w przytoczonym wyżej przepisie załącznika do uchwały, ponieważ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie nowym odrębnym podmiotem, a nie następcą prawnym spółki cywilnej. Zgodnie z art. 93a § 1 pkt 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

W przedstawionym stanie przyszłym, zdarzenie o którym mowa w ww. przepisie, nie wystąpi, zatem nowa spółka nie wstąpi w prawa i obowiązki spółki cywilnej.

W związku z tym, że na przedsiębiorcy ciąży obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 5 lat od zakończenia inwestycji (§ 11 ust. 5 lit. b) załącznika nr 1 do powołanej powyżej uchwały Rady Miasta Szczecina), tutejszy organ podatkowy, monitoruje pomoc publiczną udzieloną w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości. Zgodnie z § 14 pkt 5 załącznika do uchwały, przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie - na wezwanie organu podatkowego - dodatkowych informacji niezbędnych do oceny jego prawidłowości oraz nadzorowania i monitorowania. Organ podatkowy w ramach monitorowania udzielonej pomocy publicznej, wzywa beneficjentów pomocy, do złożenia oświadczenia o prowadzeniu bądź nieprowadzeniu przez nich działalności gospodarczej związanej z nową inwestycją. X s.c. ostatnie takie oświadczenie potwierdzające prowadzenie przez nich nieprzerwanie działalności gospodarczej związanej z nową inwestycją, złożyła w dniu 24 stycznia 2012 r.

Organ podatkowy jednocześnie wskazuje, iż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako podmiot nie będący następcą prawnym spółki cywilnej nie będzie podlegała monitorowaniu, natomiast spółka cywilna, która zobowiązana jest do złożenia takiego oświadczenia w ramach monitorowania udzielonej pomocy, zgodnie z przedstawionym stanem przyszłym, będzie zobowiązana do złożenia oświadczenia, że nie prowadzi działalności gospodarczej związanej z nową inwestycją.

Wobec powyższego Wnioskodawcy nie spełnią warunku prowadzenia działalności gospodarczej, określonego w § 11 ust. 5 lit. b) załącznika nr 1 Uchwały Rady Miasta Szczecina Nr VIII/167/03 z dnia 29 lipca 2003 r., a na mocy § 15 zobowiązani będą do zwrotu otrzymanej pomocy za cały okres zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawców i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie informuje się, że niniejsza interpretacja po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawców zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta X.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) skargę można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację, do usunięcia naruszenia prawa. Termin do złożenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa wynosi 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o treści wydanej interpretacji. Termin na wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wynosi 30 dni od dnia doręczenia stronie odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ takiej odpowiedzi nie udzieli, w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Opublikowano: bip.um.szczecin.pl