WPI/200000/451/684/2011 - Ubezpieczenie społeczne zleceniobiorców posiadających status słuchacza liceum oraz szkół policealnych dla dorosłych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 25 października 2011 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPI/200000/451/684/2011 Ubezpieczenie społeczne zleceniobiorców posiadających status słuchacza liceum oraz szkół policealnych dla dorosłych.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) w związku z art. 83 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 6 października 2011 r. w sprawie obowiązku ubezpieczeń społecznych zleceniobiorców posiadających status słuchacza liceum oraz szkół policealnych dla dorosłych.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2011 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie wpłynął wniosek przedsiębiorcy o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, iż zawierał i zamierza zawierać umowy zlecenia, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Część osób wykonujących pracę w oparciu o umowę zlecenie posiada aktualne zaświadczenia wskazujące, iż są słuchaczami liceum bądź szkół policealnych dla dorosłych. Szkoły te posiadają status szkół publicznych lub niepublicznych i są wpisane do stosownych ewidencji prowadzonych na podstawie ustawy o systemie oświaty.

W opisanym wyżej stanie faktycznym wnioskodawca powziął wątpliwość czy do osób będących słuchaczami liceum bądź szkół policealnych dla dorosłych zastosowanie znajduje art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wnioskodawca uważa, iż w opisanej wyżej sytuacji znajduje zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 6 ust. 4 ww. ustawy. Zdaniem przedsiębiorcy nie ulega wątpliwości, iż licea bądź szkoły policealne dla dorosłych są szkołami ponadgimnazjalnymi czy ponadpodstawowymi, a status szkoły (publiczna czy niepubliczna) jest bez znaczenia. Kwestią budzącą wątpliwości może być używane w stosunku do ww. osób określenie "słuchacz", gdyż w art. 6 ust. 4 ww. ustawy mowa jest o uczniach. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie zawiera ustawowej definicji pojęcia uczeń. Natomiast zgodnie z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ilekroć w ustawie tej mowa jest o uczniach należy przez to rozumieć również słuchaczy. W świetle tej ustawy słuchacz jest więc uczniem.

Biorąc pod uwagę powyższe, w opinii wnioskodawcy, osoba uczęszczająca (ucząca się) do placówki mającej status szkoły jest uczniem, niezależnie od używanego w stosunku do tej osoby innego określenia np. słuchacz.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ust. 5 cytowanego przepisu w zw. z art. 83 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, udzielenie interpretacji dotyczącej zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i przebiegu ubezpieczeń społecznych następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest właściwy do wydawania decyzji interpretacyjnej w zakresie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług. Osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i ubezpieczeniu wypadkowemu. Zleceniobiorca może również przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Jednak art. 6 ust. 4 powołanej powyżej ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi, że wymienione powyżej osoby nic podlegają ubezpieczeniom, jeżeli są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat.

Dla celów ubezpieczeń społecznych uznaje się, że uczniem jest osoba, która kontynuuje naukę w tej samej szkole, skończyła szkołę i rozpoczęła naukę w szkole, w której rok szkolny rozpoczyna się 1 września, ukończyła szkołę i nie kontynuuje nauki.

Ponadto zgodnie z art. 3 pkt 11) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) ilekroć w dalszych przepisach ustawy jest mowa bez bliższego określenia o uczniach, należy przez to rozumieć także słuchaczy. Tym samym należy uznać, iż osoba, która ma status słuchacza liceum bądź szkół policealnych dla dorosłych i jednocześnie nie ukończyła 26 lat, z umowy zlecenia nie podlega ubezpieczeniom społecznym.

Przedsiębiorca przedstawiając własne stanowisko w sprawie stwierdził, iż do zleceniobiorców posiadających status słuchacza szkół licealnych lub policealnych dla dorosłych, znajdzie zastosowanie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jednakże powyższy przepis zwolnienie z obowiązku ubezpieczeń społecznych uzależnia od spełnienia dwóch warunków tj. posiadania statusu ucznia gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub statusu studenta oraz od warunku nie ukończenia 26 lat. Dlatego też, biorąc pod uwagę fakt, iż we wniosku brak jest informacji o spełnieniu przez zleceniobiorców warunku nie ukończenia 26 lat, Oddział uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego w Katowicach. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl