WPI/200000/451/336/2013 - Podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu z chwilą ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 26 marca 2013 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPI/200000/451/336/2013 Podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu z chwilą ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r., o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie stanowisko przedsiębiorcy (...) zawarte we wniosku złożonym w dniu 12 marca 2013 r.:

1.

uznaje za nieprawidłowe w części dotyczącej podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu z chwilą ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia, oraz

2.

odmawia wydania pisemnej interpretacji w przedmiocie prawa wnioskodawczyni do zasiłku chorobowego.

UZASADNIENIE

W dniu 12.03.2013 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek płatnika (...) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawczyni wskazała, iż prowadzi działalność gospodarczą od (...).08.2007 r., a ponadto na bieżąco odprowadzała składki na ubezpieczenia społeczne do 31.12.2010 r. W związku z kłopotami finansowymi kontrahentów wnioskodawczyni utraciła płynność finansową, wyrejestrowała się z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i przestała płacić składki na ubezpieczenia społeczne. Obecnie wnioskodawczyni ma ponowną możliwość opłacania składek i chce przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

W związku z powyższym wnioskodawczyni powzięła wątpliwość w zakresie podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu oraz nabycia prawa do zasiłku chorobowego od dnia zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego lub od momentu spłaty wszystkich zaległych składek na ubezpieczenia społeczne.

Wnioskodawczyni wskazała, że przedmiotem stosunków ubezpieczenia są prawa i obowiązki ubezpieczonego oraz instytucji ubezpieczeniowej dotyczące składek oraz ochrony ubezpieczeniowej. Właściwością omawianych więzi prawnych jest występowanie szczególnego rodzaju zależności, polegającej na tym, że objęcie ochroną ubezpieczeniową wiąże się z powstaniem obowiązku opłacania składek.

Zdaniem wnioskodawczyni z chwilą ponownego zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego będzie ona podlegała ubezpieczeniu chorobowemu i w razie wystąpienia niezdolności do pracy będzie jej przysługiwał zasiłek chorobowy.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ust. 5 cytowanego przepisu, w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2013 r., Zakład wydaje w drodze decyzji interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r., o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie m.in. obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polski są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi obowiązkowo podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Natomiast stosownie do art. 11 ust. 2 tejże ustawy osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie, na swój wniosek.

Z treści art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika, że objęcie dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tymi ubezpieczeniami, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony, z zastrzeżeniem, że objęcie następuje od dnia wskazanego we wniosku tylko wówczas gdy zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zostanie dokonane w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń. W pozostałych przypadkach objęcie ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniem, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony.

Jednocześnie w myśl art. 14 ust. 2 tejże ustawy dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje: od dnia wskazanego we wniosku o wyłączenie z tych ubezpieczeń, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony, od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie - w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących oraz od dnia usiania tytułu podlegania tym ubezpieczeniom.

Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że wnioskodawczyni będzie podlegała dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, z tytułu której podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu, od dnia wskazanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniem, pod warunkiem opłacenia w terminie składek należnych na to ubezpieczenie.

Zakład uznał stanowisko wnioskodawczyni za nieprawidłowe z uwagi na fakt, że samo zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego nie jest wystarczające do podlegania temu ubezpieczeniu. Istotnym warunkiem jest tu także opłacenie składki na to ubezpieczenie we właściwym terminie i wysokości. Jednocześnie Zakład wskazuje, iż w myśl art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2013 r. Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r., o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne. Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Powyższe oznacza, iż wiążące interpretacje w formie decyzji mogą zostać wydane tylko w odniesieniu do wskazanych w cytowanym przepisie spraw. W przypadku, gdy wniosek o wydanie pisemnej interpretacji zostanie złożony w sprawie nie odnoszącej się do powyżej wskazanego zakresu, Zakład obowiązany jest odmówić wydania takiej interpretacji.

W świetle powyższego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako państwowa jednostka organizacyjna w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie wydaje interpretacji dotyczących świadczeń wypłacanych z ubezpieczeń, w tym m.in. ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych. Powyższe oznacza, iż wiążące interpretacje w formie decyzji mogą zostać wydane tylko w odniesieniu do wskazanych w cytowanym przepisie spraw. W przypadku, gdy wniosek o wydanie pisemnej interpretacji zostanie złożony w sprawie nie odnoszącej się do powyżej wskazanego zakresu. Zakład obowiązany jest odmówić wydania takiej interpretacji.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż podlegająca rozstrzygnięciu w trybie pisemnej interpretacji wątpliwość dotyczy w części ustalenia prawa wnioskodawczyni do zasiłku chorobowego. Zasiłki wypłacane z ubezpieczenia chorobowego składają się na kompleksowy system pieniężnej pomocy ubezpieczeniowej, obejmujący poszczególne etapy sytuacji pracownika spowodowanej chorobą lub urodzeniem i wychowaniem dzieci. Zasiłek chorobowy jest więc świadczeniem z ubezpieczenia społecznego wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub pracodawcę (zatrudniającego powyżej 20 pracowników), a finansowanym z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych czyli państwowego funduszu celowego, którego dysponentem jest Zakład. Powyższe oznacza, że po stronie przedsiębiorcy nie powstaje obowiązek świadczenia daniny publicznej w tym zakresie.

Wskazany w art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych katalog spraw, które mogą zostać rozpatrzone poprzez wydanie decyzji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej obejmuje kwestie związane z obowiązkiem świadczenia daniny publicznej, w tym składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, natomiast nie obejmuje spraw związanych ze świadczeniami wypłacanymi z ubezpieczeń, w tym m.in. ustalania prawa do zasiłku chorobowego.

W rezultacie, brak jest możliwości wydania przez Zakład pisemnej interpretacji przepisów w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w powyżej wskazanym zakresie.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r., o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego w (...).

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl