WPI/200000/451/1296/2013, Obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. - Pismo wydane przez: Centrala Zakładu... - OpenLEX

WPI/200000/451/1296/2013 - Obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 30 września 2013 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPI/200000/451/1296/2013 Obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 19.09.2013 r. przez przedsiębiorcę Pana (...) w sprawie stwierdzenia braku obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w sytuacji uzyskiwania przychodów z tej działalności w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury.

UZASADNIENIE

W dniu 19.09.2013 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...) wpłynął wniosek płatnika Pana (...) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, iż prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (...) od 08.05.2006 r. Głównym przedmiotem działalności jest montaż stolarki budowlanej. Działalność jest opodatkowana na zasadach ogólnych: skala podatkowa, podatkowa księga przychodów i rozchodów. Wnioskodawca informuje, iż jest zgłoszony do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzonej działalności. Wnioskodawca ma ustalone prawo do renty inwalidzkiej od 31.03.2013 r. do 31.12.2013 r. Wysokość renty inwalidzkiej nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia. Ponadto, wnioskodawca posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane do dnia 31.03.2014 r. przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w (...) nr decyzji: (...). Wnioskodawca dodaje, iż w niektórych miesiącach uzyskuje przychody z działalności w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury.

W związku z powyższym wnioskodawca powziął wątpliwość czy posiadając orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uzyskując przychody z działalności w wysokości nieprzekraczającej miesięcznic 50% kwoty najniższej emerytury oraz mając na uwadze prawo do renty inwalidzkiej może w danym miesiącu nie opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne z działalności. Ponadto, wnioskodawca pyta czy w sytuacji braku prawa do renty inwalidzkiej czyli mając jeden tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego - z działalności - i posiadając nadal orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz uzyskując przychody z działalności w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury, wnioskodawca może nie opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Wnioskodawca uważa, iż bez względu na to, czy ma ustalone prawo do renty inwalidzkiej, posiadając orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uzyskując przychody z działalności w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury może nie opłacać w danym miesiącu składki na ubezpieczenie zdrowotne z działalności.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

W myśl art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2013 r. - Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne. Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek. Natomiast Zakład nie wydaje decyzji w zakresie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) - w treści obowiązującej od 01.03.2009 r. dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

W myśl art. 82 ust. 1 wyżej powołanej ustawy, w przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego tj. prowadzenie pozarolniczej działalności i pobieranie renty inwalidzkiej, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie.

Jednakże, jak wynika z art. 82 ust. 9 powyższej ustawy, składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana przez osobę zaliczaną do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, w przypadku gdy osoba ta uzyskuje dodatkowe przychody z tej działalności w wysokości nie przekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej. W świetle powyższego przepisu, bez znaczenia jest fakt uzyskiwania przez wnioskodawcę renty inwalidzkiej w wysokości nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenie za pracę.

W konsekwencji powyższego. Oddział uznał stanowisko przedsiębiorcy za prawidłowe - w sytuacji uzyskiwania przez osobę o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przychodów z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności pozarolniczej w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury nie powstanie obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jednakże, ze stanu faktycznego złożonego wniosku wynika, że przedsiębiorca posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do dna 31.03.2014 r. Powyższe oznacza, że brak obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne przysługuje wnioskodawcy wyłącznie do 31.03.2014 r., pod warunkiem uzyskiwania przychodów z działalności w wysokości nie przekraczającej 50% kwoty najniższej emerytury.

Ponadto, jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, wnioskodawca w niektórych miesiącach uzyskuje przychody z działalności w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury. Powyższe oznacza, że w miesiącu, w którym przychody z działalności wnioskodawcy przekroczą miesięcznie 50% kwoty najniżej emerytury powstanie obowiązek opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wówczas, podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego w Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl