WPI/200000/451/1256/2013, Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne. - Pismo wydane przez: Centrala Zakładu Ubezpieczeń... - OpenLEX

WPI/200000/451/1256/2013 - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 23 września 2013 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPI/200000/451/1256/2013 Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 13.09.2013 r. przez przedsiębiorcę (...) w sprawie stwierdzenia braku obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osobę prowadzący pozarolniczą działalność o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w sytuacji uzyskiwania przychodów z tej działalności w wysokości nie przekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury.

UZASADNIENIE

W dniu 13 września 2013 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...) wpłynął wniosek płatnika (...) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, iż prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (...) od 01.05.2013 r., Przedmiotem działalności jest handel obwoźny. Działalność jest opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wnioskodawca informuje, iż jest zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzonej działalności. Wnioskodawca ma ustalone prawo do renty rodzinnej, której wysokość przekracza minimalne wynagrodzenie. Ponadto, wnioskodawca posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane dnia 27.03.2012 r. na stale przez (...) nr (...).

Wnioskodawca dodaje, iż w niektórych miesiącach uzyskuje przychody z działalności w wysokości nie przekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury.

W związku z powyższym wnioskodawca powziął wątpliwość czy w sytuacji pobierania renty rodzinnej w wysokości przekraczającej minimalne wynagrodzenie oraz posiadając orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uzyskując przychody z działalności w wysokości nieprzekraczającej miesięcznic 50% kwoty najniższej emerytury może w danym miesiącu nie opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne z działalności.

Wnioskodawca uważa, iż zgodnie z art. 82 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 154) mając ustalone prawo do renty rodzinnej w wysokości przekraczającej minimalne wynagrodzenie za pracę i posiadając orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uzyskując przychody z działalności w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury może nie opłacać w danym miesiącu składki na ubezpieczenie zdrowotne z działalności.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

W myśl art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. - Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek. Natomiast Zakład nie wydaje decyzji w zakresie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie,

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 20 Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) - w treści obowiązującej od 1 marca 2009 r., dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi zadeklarowaną kwota, nie niższa jednak niż 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

W myśl art. 82 ust. 1 wyżej powołanej ustawy, w przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego tj. prowadzenie pozarolniczej działalności i pobieranie renty rodzinnej, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie.

Jednakże, jak wynika z art. 82 ust. 9 powyższej ustawy, składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana przez osobę zaliczaną do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, w przypadku gdy osoba ta uzyskuje dodatkowe przychody z lej działalności w wysokości nic przekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej. W świetle powyższego przepisu bez znaczenia jest fakt uzyskiwania przez wnioskodawcę renty rodzinnej w wysokości przekraczającej minimalne wynagrodzenie za pracę.

W konsekwencji, Oddział uznał stanowisko przedsiębiorcy za prawidłowe - w sytuacji uzyskiwania przez osobę o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przychodów z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury nic powstanie obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jednakże, jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, wnioskodawca w niektórych miesiącach uzyskuje przychody z działalności w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury. Powyższe oznacza, że w miesiącu, w którym przychody z działalności wnioskodawcy przekroczą miesięcznie 50% kwoty najniżej emerytury powstanie obowiązek opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wówczas, podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi zadeklarowana kwota, nic niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nic jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca di a Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r., o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego w (...).

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydala decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl