WPI/200000/451/1225/2013, Podleganie ustawodawstwu słowackiemu a składki na ubezpieczenia społeczne w Polsce. - Pismo wydane... - OpenLEX

WPI/200000/451/1225/2013 - Podleganie ustawodawstwu słowackiemu a składki na ubezpieczenia społeczne w Polsce.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 10 września 2013 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPI/200000/451/1225/2013 Podleganie ustawodawstwu słowackiemu a składki na ubezpieczenia społeczne w Polsce.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. 2 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 06.09.2013 r. przez przedsiębiorcę (...) w sprawie braku obowiązku odprowadzeniu składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu działalności gospodarczej w sytuacji, gdy właściwym dla wnioskodawcy ustawodawstwem jest ustawodawstwo słowackie.

UZASADNIENIE

W dniu 06.09.2013 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek płatnika (...) wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, iż prowadzi działalność gospodarczą w Polsce. Ponadto. od 16.11.2012 r., jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w słowackiej firmie, gdzie wykonuje swoją pracę,

Wnioskodawca powziął wątpliwość czy będzie zobowiązany do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, mając na uwadze fakt, że ustawodawstwem właściwym w zakresie ubezpieczeń społecznych jest dla wnioskodawcy ustawodawstwo słowackie. Ponadto, wnioskodawca oświadczył, że wykonywana praca nie nosi znamion pracy marginalnej.

Zdaniem wnioskodawcy, od momentu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w Republice Słowackiej i przyjęciem do tamtejszego systemu ubezpieczeń, wszystkie składki winny być odprowadzane tylko na Słowacji, a w Polsce wnioskodawca zobowiązany jest do wyrejestrowania z ubezpieczeń.

Wnioskodawca wskazał jako podstawę prawną art. 13 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

W myśl art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2013 r. - Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wyłącznie w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Kwestie związane z ustaleniem i stosowaniem właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego w stosunku do osób migrujących reguluje obowiązujące od dnia 01.05.2010 r. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE. L 166/1 z 30.04.2004 r., z późn. zm.) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonania rozporządzenia Nr 883/2004 (Dz.Urz.UE.L Nr 284 poz. 1 z 30 października 2009 r.). Podkreślenia wymaga fakt, iż w trybie wydania decyzji o wydanie pisemnej interpretacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie dokonuje rozstrzygnięcia kwestii ustalenia obowiązującego wnioskodawcę właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego, dlatego też w sprawach, w których wnioskodawca podejmuje aktywność zawodową na terenie dwóch Państw Członkowskich UE elementem niezbędnym dla rozstrzygnięcia obowiązku odprowadzania przez wnioskodawcę składek na ubezpieczenia społeczne jest wskazanie w opisie stanu faktycznego, jakiemu ustawodawstwu w zakresie zabezpieczenia społecznego podlega.

W przedstawionym stanie faktycznym wnioskodawca wskazał, iż prowadzi działalność gospodarczą w Polsce, a dodatkowo został zatrudniony na podstawie umowy o pracę w słowackiej firmie, gdzie wykonuje swoją pracę. Ponadto, wnioskodawca oświadczył, iż jego właściwym ustawodawstwem jest ustawodawstwo słowackie.

Osoby, do których zastosowanie ma powołane powyżej rozporządzenie, podlegają ustawodawstwu tylko jednego Państwa Członkowskiego. Zasada podlegania ustawodawstwu jednego państwa członkowskiego oznacza, że w danym momencie można być ubezpieczonym tylko w jednym państwie członkowskim.

We wniosku złożonym dnia 06.09.2013 r. wnioskodawca oświadczył, że jego właściwym ustawodawstwem jest ustawodawstwo słowackie, zatem z chwilą ustalenia dla przedsiębiorcy ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego innego niż polskie, przedsiębiorca nie będzie podlegał przepisom ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, która stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 i 3 lit. d reguluje zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne,

W świetle art. 6 ust. 1 pkt 5 tej ustawy, obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność. Podleganie osób prowadzących pozarolniczą działalność ubezpieczeniom społecznym wiąże się z obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Z informacji zawartej w opisie stanu faktycznego odnoszącej się do ustalonego ustawodawstwa słowackiego wynika, iż wnioskodawca nie podlega polskim przepisom w zakresie zabezpieczenia społeczne tj. ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, zatem wnioskodawca nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Należy zaznaczyć, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych w trybie wydawania decyzji z wniosku o wydanie pisemnej interpretacji nie prowadzi postępowania wyjaśniającego ani postępowania dowodowego, opiera się jedynie na treści wniosku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy wydawaniu decyzji interpretacyjnej na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, oparł się na oświadczeniu wnioskodawcy, zgodnie z którym właściwym ustawodawstwem dla wnioskodawcy w zakresie zabezpieczenia społecznego jest ustawodawstwo słowackie.

Przedsiębiorca we wniosku złożonym w dniu 06.09.2013 r. wniósł o ustalenie obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności w sytuacji, gdy właściwym dla wnioskodawcy jest ustawodawstwo słowackie, w konsekwencji Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznał stanowisko wyrażone przez przedsiębiorcę w sprawie braku obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej za prawidłowe.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia. Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nic jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego Sądu Ubezpieczeń Społecznych w (...).

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydala decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl