WPI/200000/451/1095/2013, Preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. - Pismo wydane przez: Centrala... - OpenLEX

WPI/200000/451/1095/2013 - Preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 9 września 2013 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPI/200000/451/1095/2013 Preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 5 sierpnia 2013 r. przez przedsiębiorcy Panią (...) w części dotyczącej prawa do stosowania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dniu rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej w wysokości zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia uznaje za prawidłowe oraz odmawia wydania interpretacji w części dotyczącej wyrażenia zgody na Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru składek, na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 2013 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął kompletny wniosek płatnika (...) i o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

Wnioskodawca wskazał, iż od 15.11.2011 r. prowadzi działalność gospodarczą do nadal. Przed zarejestrowaniem działalności, wnioskodawca opłacał składki do KRUS jako rolnik przez 3 lata tj. od 2 października 2008 r. do 15 listopada 2011 r. W tym czasie tj. od dnia 14.04.2010 r. do 2 czerwca 2010 r. Urząd Pracy skierował wnioskodawcę na kurs. w związku z czym odprowadzone zostały składki do ZUS, co przerwało ciągłość ubezpieczenia w KRUS. tym samym wnioskodawca nie spełniał warunków ustawy o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników i został wykluczony z ubezpieczenia w KRUS od dnia 15 listopada 2011 r.

Wnioskodawca informuje, iż był nieświadomy, że kurs z Urzędu Pracy przerwie ciągłość ubezpieczenia w KRUS. Wnioskodawca dodaje, iż prowadzi mały zakład kosmetyczny w domu na terenie wiejskim i osiąga z tego tytułu niskie dochody. Ww. sytuacja powoduje konieczność zgłoszenia prowadzonej działalności i podlegania ubezpieczeniom w ZUS od dnia 15,1 1.2011 r. Ponadto, jest to pierwsza działalność wnioskodawcy, której nie wykonuje na rzecz byłego pracodawcy.

W odpowiedzi na wezwanie o uzupełnienie wniosku, wnioskodawca pismem złożonym w dniu 21.08.20131. zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na opłacanie składek od podstawy wymiaru, o której mowa w art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, biorąc pod uwagę fakt, iż jest to pierwsza działalność wnioskodawcy, której nie wykonuje na rzecz byłego pracodawcy. Wnioskodawca uważa, iż może skorzystać z podstawy wymiaru składek w wysokości nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, Ponadto, wnioskodawca przedłożył zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne łub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

W myśl art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. - Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Zgodnie z art. 18 ust. 8 powołanej powyżej ustawy, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek.

Jednakże, dla osób, które nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności prowadziły pozarolniczą działalność oraz nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z art. 18a ustawy systemowej, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty najniższego wynagrodzenia. Powyższy przepis ma zastosowanie wyłącznie do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawca nie spełnił warunków, aby podlegać ubezpieczeniom społecznym jako rolnik. W związku z powyższym, dla wnioskodawcy z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej powstał obowiązek ubezpieczeń społecznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznym od dnia 15.11.2011 r., zgodnie z przedstawionym przez, wnioskodawcę zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy.

Podkreślić należy, że prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru składek w wysokości określonej w art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przysługuje wnioskodawcy wyłącznie w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej tj. od dnia 15 listopada 2011 r.

Uwzględniając powyższe, Oddział uznał stanowisko przedsiębiorcy w zakresie prawa do stosowania, podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w zadeklarowanej kwocie nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej - za prawidłowe.

Ponadto, Oddział podkreśla, że w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie jest uprawniony, aby wyrazić zgodę wnioskodawcy na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru składek w wysokości, o której mowa w art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Powyższe nie mieści się w katalogu spraw podlegających rozstrzygnięciu decyzją interpretacyjną, o których mowa w art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Ponadto, organ zobowiązany jest wyłącznie do wykładni treści właściwych przepisów prawnych oraz sposobu ich zastosowania w odniesieniu do określonej indywidualnie sprawy. W konsekwencji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest organem właściwym, aby rozstrzygać o uprawnieniach przedsiębiorcy poprzez wyrażenie zgody na stosowanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej w wysokości zadeklarowane) kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia, co uzasadnia odmowę w niniejszej części. Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji,

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego wdacie jego zaistnienia.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia. Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego Sądu Ubezpieczeń Społecznych (...).

Odwołanie wnosi sic na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl