WPI/200000/43/860/2014 - Preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 20 sierpnia 2014 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPI/200000/43/860/2014 Preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 14 lipca 2014 r. (uzupełnionym w dniu 12 sierpnia 2014 r.) przez przedsiębiorcę Panią (...) w sprawie prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej od podstawy wymiaru w wysokości zadeklarowanej kwoty nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2014 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy Pani (...) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawczym wskazała, że w dniu (...) roku złożyła wniosek w CEiDG, o zamiarze rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej z dniem (...) r. Z tym dniem Wnioskodawczy ni otrzymała wpis z ewidencji działalności gospodarczej w wyniku problemów lokalowych. Wnioskodawczym działalności faktycznie nie rozpoczęła, a następnie w dniu (...) roku wyrejestrowała działalność z dniem (...) roku. Wnioskodawczyni wskazała, że w systemie CEiDG jest widoczny fakt nierozpoczęcia działalności.

Ponadto Wnioskodawczyni w opisie stanu faktycznego wskazała, że dokonała ponownego zgłoszenia rozpoczęcia działalności z dniem (...) roku i faktycznie rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej.

W światłe powyższego Wnioskodawczym zwróciła się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy może opłacać preferencyjne składki przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności tj. od roku (...) do roku (...) i czy sam fakt zgłoszenia rozpoczęcia działalności gospodarczej nie spowodował braku możliwości skorzystania z preferencji.

W ocenie Wnioskodawczym zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. może opłacać preferencyjną składkę na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności gospodarczej, gdyż spełnia warunki uprawniające do tej preferencji tj.: nie prowadziła działalności gospodarczej w ciągu 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem roku oraz nie wykonuje żadnych czynności, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, a sam fakt zgłoszenia i wyrejestrowania z ewidencji w tym samym dniu jest bez znaczenia, ponieważ w opinii Wnioskodawczym działalność nie została rozpoczęta.

Wnioskodawczym pismem z dnia 6 sierpnia 2014 r. uzupełniła wniosek o wydanie interpretacji poprzez udzielenie informacji. Ze w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej tj. przed dniem 16 czerwca 2014 r.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważy ł, co następuje:

Zgodnie z. art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ustępu 5 powołanego powyżej artykułu w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r., udzielenie interpretacji dotyczącej ustalania podstawy wymiaru składek następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W myśl art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Stosownie do ustępu 2 pkt 1 i 2) tego artykułu, z opłacania składek od podstawy wymiaru w wysokości zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia nie mogą skorzystać osoby, które:

- prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,

- wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Powyższe oznacza, iż składek na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia nie opłacają osoby, które już prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, wykonywały działalność twórczą lub artystyczną, prowadziły działalność gospodarczą w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne bądź z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, które były wspólnikami jednoosobowych spółek z o.o. spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich, osoby prowadzące niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespól, na podstawie przepisów o systemie oświaty, a także gdy wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

W związku z oświadczeniem Wnioskodawczymi dotyczącym nie prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem 16 czerwca 2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wezwał Wnioskodawczynię o doprecyzowanie stanu faktycznego poprzez udzielenie informacji, czy Wnioskodawczym w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziła pozarolniczą działalność w rozumieniu art. 8 ust. 6 pkt 2 - 5) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wnioskodawczym w piśmie złożonym w dniu 12 sierpnia 2014 r. oświadczyła, iż nie prowadziła działalności gospodarczej, natomiast nie odniosła się do pozostałych form prowadzenia działalności pozarolniczej.

Należy podkreślić, że wyłącznie nieprowadzenie działalności pozarolniczej w żadnej z określonych w art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych form w okresie ostatnich 60 miesięcy przed dniem rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej określonej w art. 8 ust. 6 pkt 1 tejże ustawy umożliwia przedsiębiorcy skorzystanie z prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na zasadach określonych w art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Uzasadnieniem powyższego jest treść powołanego powyżej art. 18a ust. 2 pkt 1 zgodnie, z który m z prawa do deklarowania obniżonej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne mogą skorzystać osoby, które w okresie ostatnich 60 miesięcy przed dniem rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej nie prowadziły działalności pozarolniczej, a więc nie tylko nie prowadziły działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, ale także w myśl art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych: nie wykonywały działalności twórczej lub artystycznej, nie prowadziły działalności gospodarczej w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne bądź z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie były wspólnikami jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich oraz nie prowadziły niepublicznej szkoły, placówki lub ich zespołu, na podstawie przepisów o systemie oświaty.

Jednocześnie Zakład wskazuje, iż stosownie do art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, prawo do deklarowania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia przysługuje w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, co oznacza, że upływ 24 miesięcy należy liczyć od pierwszego dnia pełnego miesiąca następującego po miesiącu w trakcie, którego nastąpiło rozpoczęcie działalności, o ile rozpoczęcie działalności nie nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

W związku z. powyższym, o ile Wnioskodawczym nie prowadziła w okresie 60 miesięcy przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej pozarolniczej działalności, będzie miała prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości zadeklarowanej kwoty nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych, licząc od miesiąca lipca 2014 r.

Mając na uwadze treść wniosku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał stanowiska przedsiębiorcy za nieprawidłowe, z uwagi na brak odniesienia się Wnioskodawczym do pozostałych form prowadzenia pozarolniczej działalności określonych w art. 8 ust. 6 pkt 2-5) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz z uwagi na przyjęcie błędnego okresu, w którym Wnioskodawczym chce skorzystać z prawa do opłacania składek od podstawy wymiaru w wysokości zadeklarowanej kwoty nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania decyzji.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia. Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wy dała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl