WPI/200000/43/842/2021

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 4 stycznia 2022 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPI/200000/43/842/2021

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych stanowisko przedstawione we wniosku złożonym 8 grudnia 2021 r. przez Przedsiębiorcę: (...) uznaje za:

1.

prawidłowe w przedmiocie niepodlegania ubezpieczeniom społecznym przez okres pierwszych 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej,

2.

prawidłowe w przedmiocie prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej od podstawy wymiaru w wysokości zadeklarowanej kwoty nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę od dnia objęcia ubezpieczeniami społecznymi.

UZASADNIENIE

Wnioskiem złożonym 8 grudnia 2021 r., uzupełnionym 27 grudnia 2021 r. i 28 grudnia 2021 r. (zwana dalej: "Przedsiębiorcą") wystąpiła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zwanego dalej "Zakładem") o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustawy - Prawo przedsiębiorców.

Stan faktyczny Przedsiębiorcy:

W dniu 2021 r. na mocy wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, Przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu pomocy prawnej pod firmą (...). W dniu 2021 r. Przedsiębiorca złożył ślubowanie radcy prawnego przed Okręgową Izbą Radców Prawnych w. Począwszy od tej daty może posługiwać się tytułem zawodowym radcy prawnego oraz udzielać pomocy prawnej określonej w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (dalej: "ustawa o radcach prawnych").

Wnioskodawczyni nigdy wcześniej nie prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zakres usług prawnych świadczonych przez radcę prawnego określa art. 6 ustawy o radcach prawnych. Usługi te polegają w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych, sporządzaniu poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami oraz na występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy. Jako radca prawny Wnioskodawczyni jest samodzielna podczas świadczenia usługi (art. 9), nie jest związana poleceniem co do treści opinii prawnej (art. 13) oraz ponosi odpowiedzialność cywilną z tytułu nienależnego świadczenia usług.

Jako tzw. "nowy przedsiębiorca" Wnioskodawczyni zadeklarowała opłacanie składek na ubezpieczenie korzystając z opcji "ulga na start" o kodzie 0540.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Przedsiębiorca rozważa nawiązanie w przyszłości współpracy z byłym pracodawca, tj. (...)

Współpraca polegałaby na samodzielnym sporządzaniu pism procesowych w postępowaniu sądowym oraz umów, udzielaniu porad, a także na reprezentowaniu przed sądami powszechnymi jako pełnomocnik substytucyjny.

W okresie od 2018 r. do 2021 r. Wnioskodawczyni była zatrudniona w ww. Kancelarii na stanowisku prawnika. We wskazanym okresie odbywała również aplikacje radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w, a radca prawny nie był jej promotorem. Umowa o pracę została rozwiązana z dniem 2021 r. Jako prawnik, a zarazem aplikant radcowski zatrudniony w (...) wykonywała obowiązki merytoryczne, które można zbiorczo określić jako tworzenie materiału pomocniczego dla świadczenia pomocy prawnej przez radcę prawnego tj. analizowała stan faktyczny spraw, badała stan prawny, przygotowywała projekty pism procesowych lub projekty umów. W ramach procesu przygotowywania ww. projektów podlegała ścisłemu nadzorowi i kierownictwu radcy prawnego. Nie spotykała się samodzielnie z klientami, a ewentualny współudział w spotkaniu z klientami miał charakter szkoleniowy. Nie podpisywała merytorycznych pism. Do jej obowiązków należało również zastępowanie radcy prawnego przed organami orzekającymi na podstawie pisemnego upoważnienia określającego jego zakres, niemniej to radca prawny pozostawał pełnomocnikiem w sprawie i to on ponosił odpowiedzialność cywilną przed klientem w związku z wykonywaną czynnością procesową.

Przedsiębiorca powziął jednak wątpliwość, czy nawiązując taką współpracę nadal zachowa prawo do zadeklarowanych preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne.

Stanowisko Przedsiębiorcy: W ocenie Przedsiębiorcy nawiązanie współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego nie będzie stanowiło przyczyny powodującej brak możliwości opłacania preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne emerytalne, rentowe i wypadkowe, gdyż zakres czynności wykonywanych przez Przedsiębiorcę na stanowisku prawnika (aplikanta radcowskiego} w kancelarii radcy prawnego faktycznie różni się diametralnie od zakresu czynności jakie ewentualnie będą wykonywane jako radca prawny.

Aplikacja radcowska jest jedynie formą szkolenia, przygotowania do przyszłego samodzielnego wykonywania zawodu radcy prawnego. Na mocy ustawy o radcach prawnych katalog dopuszczalnych uprawnień i obowiązków aplikanta radcowskiego różni się od katalogu uprawnień I obowiązków radcy prawnego. Już chociażby z tego względu nie może być mowy o tożsamości zakresu czynności wykonywanych na stanowisku prawnika czy aplikanta zatrudnionego na umowie o pracę i czynności wykonywanych jako radca prawny w ramach umowy cywilnoprawnej. Porównując status aplikanta radcowskiego oraz zakres czynności, jakich może on dokonywać w zastępstwie radcy prawnego do statusu radcy prawnego i zakresu czynności, jakie może dokonywać radca prawny należy dojść do wniosku, że aplikant radcowski nie może samodzielnie świadczyć usług prawnych wskazanych w art. 6 ustawy o radcach prawnych (np. we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność sporządzać projektów pism procesowych, udzielać porad prawnych), nie może poświadczyć dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem, ani nie może pełnić funkcji pełnomocnika procesowego. Powyższe wynika z faktu, iż art. 33 ust. 5 ustawy o radcach prawnych, który odsyła do odpowiedniego stosowania do aplikantów radcowskich przepisów ustawy o radcach prawnych pomija te mówiące o uprawnieniu do świadczenia pomocy prawnej (art. 4), o zakresie pomocy (art. 6), o samodzielności radcy prawnego (art. 9), o niezwiązaniu poleceniem co do treści opinii (art. 13) oraz o samodzielnym prowadzeniu spraw przed organami orzekającymi.

Mając na uwadze powyższe, sporządzenie projektu tego samego pisma procesowego przez aplikanta radcowskiego i radcę prawnego, stanowi tę samą czynność pod względem technicznym, niemniej na płaszczyźnie merytorycznej są to dwie różne czynności. W przypadku aplikanta radcowskiego odbiorcą projektu pisma jest radca prawny, który udziela wytycznych co do treści pisma, nadzoruje jego sporządzanie oraz ponosi odpowiedzialność cywilną za jego prawidłowość przed klientem. To samo pismo procesowe sporządzone już przez radcę prawnego cechuje się samodzielnym przygotowaniem oraz odpowiedzialnością cywilną tegoż radcy za poprawność formalną i merytoryczną pisma. Sporządzenie projektu pisma przez radcę prawnego jest świadczeniem pomocy prawnej o jakim mowa w art. 6 ustawy o radcach prawnych. Sporządzenie projektu pisma przez aplikanta jest czynnością szkoleniowa wykonywaną w trakcie zatrudnienia podczas odbywania aplikacji, stanowi w istocie czynność pomocniczą dla świadczenia pomocy prawnej przez radcę prawnego. Podobnie dwoma rożnymi instytucjami jest zastępstwo procesowe radcy prawnego w ramach upoważnienia udzielonego aplikantowi i w ramach substytucji udzielonej radcy prawnemu. Jako aplikant radcowski Wnioskodawczyni mogła zastępować radcę prawnego na posiedzeniach organu orzekającego i to tylko w granicach upoważnienia. Jako aplikant radcowski nie mogła być pełnomocnikiem strony postępowania sądowego, zaś obecnie Jako radca prawny nie może działać w oparciu o upoważnienie udzielone przez innego radcę prawnego, a wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa. Różnica między ww. instytucjami nie sprowadza się wyłącznie do nazewnictwa, ale wiąże się z odmiennymi zakresami działania oraz odmiennym zakresem odpowiedzialności.

Mając powyższe na uwadze Przedsiębiorca stwierdza, że czynności dokonywane w toku zatrudnienia w Kancelarii Radcy Prawnego na stanowisku prawnika - aplikanta radcowskiego nie są tożsame z czynnościami jakie będzie ewentualnie wykonywać na rzecz byłego pracodawcy jako radca prawny. Tym samym znajduje do Przedsiębiorcy zastosowanie art. 18a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, czego konsekwencją jest konstatacja, iż w okresie 24 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej może opłacać składki na ubezpieczenie społeczne emerytalne, rentowe i wypadkowe według stawki preferencyjnej, tj. od podstawy wymiaru, którą stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia i może jednocześnie świadczyć usługi jako radca prawny na rzecz byłego pracodawcy.

Dodatkowo Wnioskodawczym zaznacza, że problem zastosowania art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. do radcy prawnego w analogicznych okolicznościach faktycznych był już przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego, który w wyroku z dnia 12 lutego 2013 r. sygn. akt II UK 184/12 potwierdził, iż radca prawny uprzednio zatrudniony jako aplikant radcowski, podejmując współpracę z byłym pracodawcą, może opłacać preferencyjne składki na ubezpieczenie społeczne emerytalne, rentowe i wypadkowe (podobnie uchwała SN z dnia 10 kwietnia 2013 r. II UZP 2/13, decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział Lublin nr 1019 z 28 sierpnia 2014 r. WPI/200000/43/1019/2014, interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 18 listopada 2015 r. - WPI/200000/43/1169/2015).

Pismem z 13 grudnia 2021 r. Zakład wezwał Przedsiębiorcę o uzupełnienie złożonego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej poprzez:

- konkretne wskazanie ulg jakich dotyczy złożony wniosek - w opisie stanu faktycznego Przedsiębiorca wskazał "ulgę na start" i "preferencyjne składki" na ubezpieczenia społeczne, natomiast stanowisko w sprawie odnosi się wyłącznie do drugiej ulgi tzn. "preferencyjnych składek",

- jeśli wniosek dotyczy dwóch ulg: "ulgi na start" I "preferencyjnych składek", to Zakład prosi o wniesienie opłaty za drugi stany faktyczny przedstawiony w złożonym wniosku (każda ulga traktowana jest jako odrębny stan faktyczny), na rachunek bankowy: PKO BP SA I Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie I Centrum Korporacyjne w Warszawie: 61 1020 5590 0000 0302 8160 1019, tytułem realizacji sprawy nr: WPI/200000/43/842/2021,

- przedstawienie własnego stanowiska odnośnie "ulgi na start",

- wyjaśnienie, czy w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej Przedsiębiorca prowadził pozarolniczą działalność.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie, 27 grudnia 2021 r. Wnioskodawczym wniosła stosowną opłatę w kwocie 40,00 zł za drugi przedstawiony stan faktyczny, natomiast w piśmie z 23 grudnia 2021 r. (wpływ do Oddziału 28 grudnia 2021 r.) wskazała:

1.

zakładając działalność gospodarczą skorzystałam z wyboru opcji ulg przewidzianych w ramach tzw. "ulgi na start", tj. zwolnienia z płacenia składek na ubezpieczenia społeczne, czyli ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Użycie we wniosku sformułowania "preferencyjne składki" oznaczało korzystanie z ww. ulg i użyte zostało wyłącznie zamiennie;

2.

wniosek dotyczy m.in. "ulgi na start" i w tym też zakresie uiszczona została przeze mnie opłata. Niemniej jednak, chciałabym uzyskać również stanowisko co do możliwości skorzystania z ulg po upływie 6 miesięcy związanych z "ulgą na start", tj. opłacania składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych przez 24 miesiące w ulgowej wysokości i dlatego też przedkładam w załączenia dokument elektroniczny - dowód uiszczenia drugiej opłaty;

3.

moje stanowisko co do skorzystania z "ulgi na start" przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie z obniżonych składek przez kolejne 24 miesiące, w sytuacji współpracy z byłym pracodawcą, u którego zatrudniona byłam na stanowisku prawnika odbywającego aplikację radcowską jeszcze przed założeniem działalności gospodarczej w formie Kancelarii Radcy Prawnego i uzyskaniem uprawnień radcy prawnego jest tożsame z tym przedstawionym przeze mnie we wniosku.

W obu wskazanych powyżej przypadkach ulg, wyjątkiem uniemożliwiającym korzystanie z tych uprawnień jest wykonywanie działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywano w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

W mojej ocenie powyższe nie odnosi się do sytuacji, w której się znajduję (tj. świadczenie pracy do br. na podstawie umowy o pracę na rzecz (...) w na stanowisku prawnika (...)odbywającego aplikację radcowską, a następnie nawiązania przeze mnie współpracy z ww. Kancelarią w ramach założonej przeze mnie działalności gospodarczej w formie Kancelarii Radcy Prawnego) gdyż nie można uznać, że świadczenie pracy jako aplikant radcowski na rzecz swojego pracodawcy jest tożsame w swoim zakresie z realizacją zleceń pomiędzy odrębnymi samodzielnymi kancelariami radców prawnych.

W tym miejscy pragnę powołać także wyrok Sądu Najwyższego z 12 lutego 2013 r., sygn. akt II UK 184/12. W wyroku tym sąd podkreślił, że: "Wykonywanie przez radcą prowadzącego samodzielną kancelarię radcowską w ramach nowo otwartej działalności gospodarczej obsługi prawnej na rzecz tego pracodawcy, u którego pracował jako prawnik (aplikant) bez wpisu na listę radców prawnych, nie jest wykonywaniem czynności wchodzących w zakres działalności gospodarczej." Aplikacja radcowska jest jedynie etapem w karierze zawodowej pracownika, formą stażu zawodowego mającego na celu naukę zawodu i przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji radcy prawnego.

Aplikant radcowski, zatrudniony na stanowisku prawnika jak miało to miejsce w moim przypadku, nie jest samodzielny w wykonywaniu czynności powierzonych mu przez radcę prawnego, przeciwnie - wykonuje te obowiązki z wyraźnego upoważnienia radcy prawnego. Istnieje zatem wyraźna różnica pomiędzy zakresem czynności, które może wykonywać aplikant radcowski, a zakresem czynności, które, są przypisane wyłącznie radcy prawnemu, działającemu już w pełni samodzielnie, nie związanego jakimikolwiek poleceniami czy wskazówkami osób trzech i odpowiadającego w pełni za własne działania.

Zgodnie z art. 11 Zasad Etyki Radcy Prawnego, radca prawny obowiązany jest przy wykonywaniu obowiązków zawodowych chronić swoją niezależność. Żadne okoliczności pozaprawne, nie mające bezpośredniego związku z obiektywnie ocenionym stanem faktycznym sprawy, albo wyrażone przez kogokolwiek polecenia, czy wskazówki, nie zwalniają radcy prawnego z obowiązku rzetelnego i uczciwego wykonywania czynności zawodowych. Od radcy prawnego wymaga się nieulegania wpływom - zwłaszcza tym, które mogą wynikać z jego osobistych interesów lub nacisków z zewnątrz. Radca prawny musi unikać wszelkich ograniczeń własnej niezależności i nie może odstępować od zasad etyki w celu zadowolenia klienta, sądu lub trzech trzecich.

Nie powinno zatem, w mojej ocenie, budzić wątpliwości, iż zupełnie inny jest zakres obowiązków świadczonych przez prawnika posiadającego status aplikanta radcowskiego na rzecz pracodawcy od współpracy w ramach dwóch osobnych kancelarii radców prawnych. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 lutego 2013 r. o sygn. akt UK 184/12 jednoznacznie wskazał, iż wykonywanie przez radcę prawnego prowadzącego samodzielną kancelarię radcowską w ramach nowo otwartej działalności gospodarczej obsługi prawnej na rzecz tego pracodawcy, u którego pracował jako aplikant, nie jest wykonywaniem czynności wchodzących w zakres działalności gospodarczej.

Powyższe stanowisko Sądu Najwyższego zostało również potwierdzone m.in. w:

a)

uchwale Sądu Najwyższego z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie o sygn. akt II UZP 2/13;

b)

decyzji ZUS w Lublinie z 27 marca 2014 r. WPI/200000/43/363/2014;

c)

decyzji ZUS w Lublinie z dnia 1 czerwca 2015 r., WPI/200000/43/571/2015;

d)

decyzji ZUS w Lublinie z dnia 9 października 2015 r., WPI/200000/43/1091/2015.

Nie można pomijać merytorycznej strony czynności wykonywanych przeze mnie w ramach stosunku pracy w porównaniu do czynności wykonywanych w charakterze radcy prawnego. Uprzednio czynności te tworzyły jedynie materiał pomocniczy dla świadczenia pomocy prawnej przez pracodawcę (wykonywane przeze mnie czynności zostały opisane szczegółowo we wniosku), nie mogły zatem mieścić się w pojęciu świadczenia pomocy prawnej, o której mowa w ustawie o radcach prawnych, te bowiem świadczą jedynie profesjonalni pełnomocnicy.

Uważam, wobec powyższego, iż w odniesieniu do radców prawnych podejmujących działalność gospodarczą w formie prowadzenia kancelarii we współpracy z byłym pracodawcą, nie zachodzi w żaden sposób przesłanka wyłączająca prawo do zastosowania tzw. "ulgi na start", a następnie korzystania przez 24 miesiące z obniżonych składek. Przez "czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej", o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, które uniemożliwiają zastosowanie tzw. "ulgi na start" dla osób podejmujących po raz pierwszy działalność gospodarczą, należy rozumieć czynności odpowiadające tym, które były uprzednio wykonywane w ramach stosunku pracy na rzecz byłego pracodawcy.

W przedstawionym przeze mnie we wniosku stanie faktycznym taka sytuacja nie miała miejsca, albowiem nie świadczyłam nigdy pracy w charakterze profesjonalnego pełnomocnika, jakim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa może być jedynie adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy czy radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. W ramach umowy □ pracę zajmowałam jedynie funkcję prawnika odbywającego aplikację radcowską, zajmując się w głównej mierze zadaniami administracyjno-biurowymi. Natomiast w przypadku sporządzania projektów pism czy opinii nie byłam osobą biorącą odpowiedzialność za ostateczny kształt pisma czy opinii, a także wynik postępowania sądowego, albowiem wszystkie czynności jakie wykonywałam odbywały się z upoważnienia byłego pracodawcy.

Jednocześnie wskazuję, iż po ślubowaniu i nabyciu uprawnień nie świadczyłam nigdy pracy w charakterze profesjonalnego pełnomocnika.

4. w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziłam pozarolniczej działalności.

Analiza stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w świetle stanu prawnego:

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, ustalania prawidłowej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłacania składek na te ubezpieczenia regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 i art. 12 ust. 1 ww. ustawy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Dyspozycja art. 13 pkt 4 ustawy wskazuje, iż osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności z wyjątkiem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie art. 36aa ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Natomiast, zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu na swój wniosek.

W myśl art. 18 ust. 1 Prawo przedsiębiorców-"Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej".

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni podejmując działalność gospodarczą po raz pierwszy i nie wykonując na rzecz byłego pracodawcy żadnych czynności, które wynikały z umowy o pracę, będzie spełniać warunki wynikające z art. 18 Prawo przedsiębiorców, a zatem nie będzie podlegała obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

W konsekwencji, uznać należy za prawidłowe stanowisko Przedsiębiorcy w przedmiocie niepodlegania ubezpieczeniom społecznym ubezpieczeniom społecznym przez okres pierwszych 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej, (tzw. "ulgi na start").

W myśl art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Stosownie do ustępu 2 pkt 1 i 2 tego artykułu, z opłacania składek od podstawy wymiaru w wysokości zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia nie mogą skorzystać osoby, które:

* prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,

* wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Powyższe oznacza, iż składek na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia nie mogą opłacać osoby, które już prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej prowadziły działalność pozarolniczą czyli: pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, działalność twórczą lub artystyczną, działalność gospodarczą w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne bądź z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozostawanie wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o., spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, a także prowadzenie publicznej lub niepublicznej szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego, placówki lub ich zespołu, na podstawie przepisów o systemie oświaty.

Ponadto z treści art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika, iż aby osoba rozpoczynająca prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej miała prawo do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy wymiaru składek nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, niezbędne jest aby nie wykonywała tożsamych czynności na rzecz byłego pracodawcy w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym. Powyższe oznacza, iż zakres wykonywanych czynności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy na rzecz którego będzie wykonywana działalność nie może pokrywać się z zakresem czynności wykonywanych w ramach stosunku pracy. Należy również pamiętać, że zgodnie z art. 18aa ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przepis art. 18a ust. 1 stosuje się również do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, którzy kontynuują działalność gospodarczą po upływie okresu, O którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców ("ulga na start". W takim przypadku okres 24 miesięcy kalendarzowych liczy się od dnia objęcia ubezpieczeniami na zasadach określonych w art. 18a ust. 1 i art. 36 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Uwzględniając opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące przepisy prawa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznaje za prawidłowe stanowisko Przedsiębiorcy w przedmiocie prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej od podstawy wymiaru w wysokości zadeklarowanej kwoty nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę od dnia objęcia ubezpieczeniami społecznymi.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Przedsiębiorcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jego zaistnienia i w dniu wydania decyzji.

Wydana decyzja wiąże Zakład wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, odwołanie do Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w (...).

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl