WPI/200000/43/809/2023 - Ustalenie prawa do skorzystania z Małego ZUS Plus

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 31 sierpnia 2023 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPI/200000/43/809/2023 Ustalenie prawa do skorzystania z Małego ZUS Plus

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1230 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej: Zakład) stanowisko przedstawione we wniosku złożonym 17 sierpnia 2023 r. przez Pana (dalej: (...) Przedsiębiorca) uznaje za prawidłowe w przedmiocie możliwości ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie art. 18c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

UZASADNIENIE

Wnioskiem złożonym 17 sierpnia 2023 r., Przedsiębiorca wystąpił do Zakładu o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustawy - Prawo przedsiębiorców.

Zgodnie z art. 34 ust. 7 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, jeśli wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji nie spełnia wymogów określonych w ust. 1,3,4 lub 6 wzywa się Przedsiębiorcę do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Jeżeli braki nie zostaną usunięte w tym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

22 sierpnia 2023 r. Zakład wezwał Przedsiębiorcę pod rygorem pozostawienia złożonego 17 sierpnia 2023 r. wniosku o indywidualną interpretację bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 34 ust. 7 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, do uzupełnienia stanu faktycznego poprzez wskazanie:

* czy roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120 000 złotych,

* czy nie dotyczą Przedsiębiorcy negatywne przesłanki skorzystania z "małego ZUS plus" tj.:

1)

w poprzednim roku kalendarzowym miały zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i które korzystały ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.),

2)

spełnia warunki określone w art. 18a,

3)

w poprzednim roku kalendarzowym prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą przez mniej niż 60 dni kalendarzowych,

4)

w poprzednim roku kalendarzowym także prowadził pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 2-5,

5)

wykonuje pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej;

6)

ustalał podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z niniejszym artykułem przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Do powyższych limitów wlicza się, jako pełny miesiąc, każdy miesiąc kalendarzowy, w którym osoba odpowiednio ustalała podstawę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z niniejszym artykułem lub prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą przez co najmniej jeden dzień kalendarzowy,

* czy działalność w zakresie wolnego zawodu wykonywana jest w ramach wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (CEiDG).

Wezwanie zostało dostarczone 29 sierpnia 2023 r. Przedsiębiorca w terminie ustawowym 7 dni od dnia odebrania, tj. pismem z 29 sierpnia 2023 r. udzielił odpowiedzi.

Opis stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego Przedsiębiorcy

Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEIDG, której głównym przedmiotem są usługi księgowe, a pobocznym usługi remontowe oraz zarządzania zielenią. Przedsiębiorca posiada wykształcenie wyższe pozwalające na prowadzenie działalności we wskazanym zakresie. Działalność Przedsiębiorca prowadzi osobiście, zatrudnia jedną osobę na umowę zlecenia, która pomaga w pracach administracyjnych oraz biurowych.

Przedsiębiorca spełnia pozostałe przesłanki z art. 18c poza wykonywaniem działalności zdefiniowanej w ustawie o podatku ryczałtowym jako wolny zawód.

Przedsiębiorca ma wątpliwość, czy po zakończeniu okresu podlegania pod preferencyjny ZUS może skorzystać z ubezpieczenia na zasadach Małego ZUSu Plus? Pismem z 29 sierpnia 2023 r. Przedsiębiorca uzupełnił opis stanu faktycznego zawartego we wniosku z 17 sierpnia 2023 r. poprzez udzielenie odpowiedzi na zadane pytania, informując, że roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 000 złotych, Przedsiębiorcy nie dotyczą negatywne przesłanki skorzystania z "małego ZUS plus" i działalność Przedsiębiorcy w ramach wolego zawodu wykonywana jest w ramach ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG).

Stanowisko Przedsiębiorcy

Przedsiębiorca uważa, że w oparciu o decyzję 325/2021 z 19 maja 2021 r. odnośnie sprawy DI/200000/43/325/2021, w jego przypadku występują warunki tożsame z przedstawionymi ww. wniosku w związku z czym po zakończeniu okresu opłacania składek społecznych na zasadach preferencyjnych Przedsiębiorca może skorzystać z ulgi Mały ZUS Plus i dokonać rejestracji z kodem 0590.

Analiza stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego w świetle stanu prawnego

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, ustalania prawidłowej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłacania składek na te ubezpieczenia regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 i art. 12 ust. 1 ww. ustawy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Dyspozycja art. 13 pkt 4 ustawy wskazuje, iż osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności z wyjątkiem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie art. 36aa ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Natomiast, zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu na swój wniosek.

Natomiast art. 18c ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi: podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonego, o którym mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, którego roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120 000 złotych, uzależniona jest od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanego dalej "dochodem z pozarolniczej działalności gospodarczej", uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym. Podstawa wymiaru składek, nie może przekraczać 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy i nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku - art. 18c ust. 2 ww. cytowanej ustawy.

Zatem, podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą na niewielką skalę jest uzależniona od uzyskanego dochodu z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym.

Dotyczy to tylko osób prowadzących działalność gospodarczą (działalności wpisanej do CEIDG), nie dotyczy natomiast osób prowadzących inną pozarolniczą działalność, tj.: twórców i artystów, osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, akcjonariuszem w prostej spółce akcyjnej wnoszącym do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług, komplementariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej, osoby prowadzącej publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy - Prawo oświatowe.

W art. 18c ust. 11 ustawy został zawarty katalog negatywnych przesłanek, uniemożliwiających osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą skorzystanie z możliwości zastosowania prawa do ustalenia najniższej podstawy wymiaru składek.

W konsekwencji przepisy art. 18c nie mają zastosowania do osób, które lub do których:

1)

w poprzednim roku kalendarzowym miały zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i które korzystały ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

2)

spełniają warunki określone w art. 18a;

3)

w poprzednim roku kalendarzowym prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą przez mniej niż 60 dni kalendarzowych;

4)

w poprzednim roku kalendarzowym także prowadziły pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 2-5, tj.:

* działalność twórcza lub artystyczna,

* działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne bądź z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

* pozostawał wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,

* pozostawał akcjonariuszem w prostej spółce akcyjnej wnoszącym do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług,

* pozostawał komplementariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej,

* publicznej lub niepublicznej szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego, placówki lub ich zespołu, na podstawie ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

5)

wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej;

6)

ustalały podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z niniejszym artykułem przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zakład podkreśla również, iż z ww. zasad opłacania składek Przedsiębiorca może skorzystać, jednakże pod warunkiem zgłoszenia z właściwym kodem tytułu ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych tj. zgłoszeń, o których mowa w ust. 2 i 3, dokonuje się w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia, z zastrzeżeniem między innymi w ust. 4b stanowiącym, że ubezpieczony, o którym mowa w art. 18c ust. 1, który rozpoczął lub wznowił prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w styczniu danego roku kalendarzowego, dokonuje zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych w terminie do końca tego miesiąca. Jeżeli termin ten Jest krótszy niż 7 dni, ubezpieczony dokonuje zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia.

Z opisu stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEIDG w zakresie usługi księgowe, usługi remontowe i zarządzanie zielenią. W poprzednim roku podatkowym (2022) roczne przychody nie przekroczył kwoty 120 000 zł. Przedsiębiorca spełnia wszystkie przesłanki wymienione w art. 18c. Działalność wykonywana w zakresie wolnego zawodu jest realizowana w ramach wpisu do CEIDG. W ocenie Przedsiębiorcy ma prawo do skorzystania z Małego ZUS Plus.

Uwzględniając wyżej przedstawione przepisy prawa oraz stan faktyczny / zdarzenie przyszłe, Zakład podziela stanowisko Przedsiębiorcy, o możliwości ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie art. 18c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, po zakończeniu okresu opłacania składek "preferencyjnych" i spełnieniu ustawowych przestanek wynikających z wyżej cytowanej ustawy oraz pod warunkiem, że Przedsiębiorca dokona zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych w ustawowym terminie.

Stanowisko Zakładu

Mając powyższe na uwadze, przedstawiony we wniosku złożonym 17 sierpnia 2023 r., uzupełnionym 29 sierpnia 2023 r. przez Przedsiębiorcę opis stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące przepisy Zakład uznaje za prawidłowe stanowisko w przedmiocie możliwości ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie art. 18c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Przedsiębiorcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania decyzji.

Wydana decyzja wiąże Zakład wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, odwołanie do Sądu Okręgowego w (...).

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl